Sakskart til møte 4/2013 i fakultetsstyret

Torsdag 31.oktober, kl 0900-1600, Oslo Spiseforretning

Saker til styreseminar - kl 0900-1300

Sak 1 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid

Vedlegg (pdf):

 1. Evalueringsskjema

 

Sak 2 Scenario 2025

Vedlegg (pdf):

 1. Mulig temaer for diskusjon
 2. Faglige prioriteringer
 3. Bakgrunnsinformasjon (pdf)

Samlefil med saker til styreseminaret (pdf)

 

Saker til styremøte - kl 1400-1600

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 17. juni

Arkivsaksnr. 2013/6

Vedlegg:

 1. Protokoll fra styremøtet 17. juni

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 17. juni godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap pr. 31. august

Arkivsaksnr. 2013/6949

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs «styringskart»)
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs «styringskart»)
 3. Ledelsesvurdering 31.08.2013
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Styret tar regnskapet og ledelseskommentarern for 2. tertial til orientering.

 

Sak 3 Årsplan for Det juridiske fakultet 2014-2006

Arkivsaksnr. 2013/2306

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til årsplan 2014-2016 for Det juridiske fakultet – hovedprioriteringer med tiltak
 2. Forslag til årsplan 2014-2016 for Det juridiske fakultet – på UiOs mal
 3. UiOs årsplan for 2014-2016

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2014-2016 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer.

 

Sak 4 Hovedprioriteringer for budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpig disponeringsskriv 2014 for juridisk fakultet
 2. Gjeldende langtidsbudsjett 2013-2017 for juridisk fakultet

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett 2014, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

Sak 5 Oppnevning av medredaktør til Tidsskrift for rettsvitenskap

Arkivsaksnr. 2013/12593

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til ny medredaktør
 2. Vedtekter for stiftelsen Tidsskrift for rettsvitenskap

Vetaksforslag:

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg oppnevnes som ny medredaktør i Tidsskrift for rettsvitenskap.

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Plandialogmøte med universitetsledelsen. Arkivsaksnr. 2013/8841. Vedlegg (pdf)
 • b) Instituttledervalg ved fakultetet høsten 2013. Arkivsaksnr. 2013/4235 Vedlegg (pdf)
 • c) Brannvern i Domus Nova. Vedlegg.

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

 • a) Nasjonalt fakultetsmøte. Vedlegg (pdf)
 • b) Arealer.

 

Sak 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 11. juni at:

 • a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Søkeren tilstås ikke opprykk til professor etter kompetanse. Han kan tidligst søke på ny om å bli bedømt for opprykk til professor til fristen 15. september 2014.
 • b) Ingunn Ikdahl, Christoffer C. Eriksen, Per Johan Petersson Boucht og Sverre Blandol tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett.
 • c) Birgitte Hagland og Eirik Østerud tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.
 • d) Dersom disputas blir godkjent i løpet av september 2013 tilsettes Silje Aambø Langvatn som postdoktor SKO 1352 (fagområde filosofi) ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år.  Dersom hun takker nei går saken tilbake til bedømmelseskomiteen for innhenting av utvidet prosjektbeskrivelse fra Hans Christian Siller, deretter til IVA og ITU.
  Theresa Squatrito tilsettes som postdoktor SKO 1352 (fagområde statsvitenskap) ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år. Dersom hun takker nei lyses stillingen ut på ny
  Panos Merkouris tilsettes som postdoktor SKO 1352 (fagområde rettsvitenskap) ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år. Dersom han takker nei lyses stillingen ut på ny.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 26. juni at:

 • a) Harald Irgens-Jensen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett.
 • b) Marlene Wind og Steinar Andresen tilsettes som professor II SKO 8313 i 20 % stilling for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts.
 • c) Tommy Tranvik tilsettes som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk, for en periode på to år.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 5. september at:

 • a) ITU mener det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på karakterer i rangeringen, og at bedømmelsen ikke gir argumenter for sterkere vektlegging av andre faktorer. Sofie Haugestøl og Sondre Torp Helmersen tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Om noen av disse takker nei går tilbudet videre til de andre innstilte i følgende rekkefølge: Maria Paola Diamanti, Astrid Pleym Løseth, Ole Henrik B. Førland, Yilma K. Desta, Zuzanna Godzimirska, Alexander Oliver Harris, Paula Linnea Bäcdén, Daniel M. H Herde, Stephanie Schmöltzer, Asta Stefansdottir, Thea Sveen.
 • b) Marte Rua tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom hun takker nei går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt.
 • c) ITU mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til karakterer, og at søkeren innstilt som nummer en ikke fyller karakterkravene for opptak på ph. d-programmet. Anniken Sørlie tilbys eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt.

 

Sak 9 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 05.06.13 vedtak om overbooking av studieplasser 2013/2014. Arkivsaksnr. 2012/7018. Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 18.06.13 vedak om tildeling av UNIFOR-legatet Det juridiske fakultets reisefond av 1973. Arkivsaksnr. 2013/4392 Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 01.07.13 vedtak om finansiering av Føllesdals 50 % stilling i perioden 01.04.13-31.05.16. Arkivsaksnr. 2011/7688 Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 05.07.13 vedtak om oppnevning av nestleder for forskergruppen RIKS. Arkivsaksnr. 2011/15238Vedlegg (pdf)
 • e) Dekanen fattet 20.8.13 vedtak om endring i lønnsasts/honorar for eksterne veiledere og sensorer ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2013/8729. Vedlegg (pdf).
 • f) Dekanen fattet 09.09.13 følgende vedtak: Student Kaja Reneflot Moe oppneves som nytt medlem av fakultetets valgkomité med funksjonstid til 31.12.2013.
 • g) Dekanen fattet 26.09.13 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2014/2015. Arkivsaksnr. 2013/12113Vedlegg (pdf).
 • h) Dekanen fattet 07.10.13 vedtak om honorering av studentrpresentanter i fakultetsstyret, råd og utvalg. Arkivsaksnr. 2013/12392. Vedlegg (pdf).
 • i) Dekanen fattet 07.10.13 følgende vedtak: Christine Skogrand Havgar oppnevnes som fast representant for teknisk-administrativ ansatte til PMR med Marius Fuglum som personlig ara med funksjonstid 01.10.13-31.12.15.
   

Sak 10 Eventuelt

 

Samlefil med saker til styremøtet (pdf)

 

Det juridiske fakultet, 23.10.2013

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 23. okt. 2013 14:00 - Sist endra 31. okt. 2013 15:11