Sakskart til møte 1/2014 in fakultetsstyret

Mandag 24. februar kl 1145-1730, Lødrups kjeller, Domus Media

Tidsskjema

 • kl 1145: kaffe/te, wienerbrød og frukt
 • kl 1200: omvisning i Domus Media vest ved seniorarkitekt Synnøve Haugen
 • kl 1300: omvisning i Aulaen ved seniorrådgiver Ulla Uberg
 • kl 1330: lunsj
 • kl 1415: fotografering av fakultetsstyret
 • kl 1430: styremøte
 • kl 1730: møteslutt

 

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. desember 2013

Arkivsaksnr. 2013/6

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 16. desember 2013

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 16. desember 2013 godkjennes.

 

Sak 2 regnskap 31. desember 2013

Arkivsaksnr. 2013/6949

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs «styringskart»)
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs «styringskart»)
 3. Ledelsesvurdering 31.08.2013
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

 

Orienteringssaker

Sak 3 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Digital eksamen. Arkivsaksnr. 2012/3072. Vedlegg (pdf)
 • b) Studiebarometeret. Vedlegg (pdf)

sak 4 Muntlige orienteringssaker

 • a) Arealer for Det juridiske fakultet.
 • b) Horisont 2020.
 • c) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.
 • d) Studiekvalitetsprosjektet. Vedlegg (pdf)
 • e) Internt handlingsrom. Vedlegg (pdf)

 

Sak 5 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12.12.2013 at:

 • a) Heidi Mork Lomell tilstås opprykk til professor innen fagområdet kriminologi med virkning fra 15. september 2013. Arkivsaksnr. 2013/13949.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23.1.2014 at:

 • a) Tilbud om stilling som stipendiat SKO 1017 blir gitt til Katrine Kjærheim Fredwall, Anna Andersson og  Anders Narvestad. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Arkivsaksnr. 2013/4435.
 • b) May-Len Skilbrei gis opprykk til professor innen fagområde kriminologi med virkning fra 15. september 2013. Arkivsaksnr.  2013/13950.

 

Sak 6 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om uttelling i timeregnskapet for oppnevning av sensor 2 for masteroppgaver. Arkivsaksnr. 2013/127. Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om tilsynssensor for Master i rettsvitenskap 2014-2018 og fastsettelse av nytt honorar. Arkivsaksnr. 2013/15591. Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 19.12.13 vedtak om godskrivning for arbeid knyttet til opptakskomite for HUMR- og LLM-programmene ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2013/127. Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 08.01.14 vedtak om Oppnevning av representanter til Programrådet for forvaltningsinformatiske studier. Arkivsaknr. 2013/13760. Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanen fattet 09.01.14 vedtak om økt uttelling for sensorveiledninger ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2014/368. Vedlegg (pdf).
 • f) Dekanen fattet 13.01.14 vedtak om Uttelling i timeregnskapet for nestleder ved SMR. Arkivsaksnr. 2014/625. Vedlegg (pdf).
 • g) Dekanen fattet 17.01.14 vedtak om oppnevning av stedfortreder. Akrivsaksnr. 2012/1726. Vedlegg (pdf).

 

Sak 7 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

 

Det juridiske fakultet, 17.2.2014

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 17. feb. 2014 13:17 - Sist endra 17. feb. 2014 13:23