Sakskart til møte 2/2014 i fakultetsstyret

Tirsdag 8. april 2014, kl 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Lunsj fra kl 1200, møtestart kl 1215.

Vedtakssak

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. februar

Arkivsaksnr. 2014/2303.

Vedlegg:

 1. Protokoll fra styremøtet 24. februar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 24. februar godkjennes.

 

Diskusjonssak

Sak 2  Langtidsstrategi for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 

Vedtakssak

Sak 3 Revidert langtidsbudsjett for SMR 2014-2018

Arkivsaksnr. 2013/14816.

Vedlegg (pdf):

 1. Simulering av økonomisk effekt av endret opptaksramme i MA Human rights
 2. Oversikt over planlagte søknader om eksternt finansierte prosjekter
 3. Budsjettendringer fra gjeldende til revidert budsjett spesifisert
 4. Økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem
 5. Protokoll fra drøftingsmøte 28. mars 2014

Vedtaksforslag:

Styret godkjenner revidert langtidsbudsjett for SMR, og ber dekanen følge opp plan for iverksettelse av tiltak.

 

Diskusjonssak

Sak 4 Plikt og insentiver

Arkivsaksnr. 2014/4183

Vedlegg (pdf):

 1. Generelt om b-tillegg og overtid
 2. Retningslinjer for bruk av b-tillegg ved MatNat
 3. Vedtak om opptjening av forskningstermin for opphold ved CAS
 4. Notat om fireårsregelen

 

Vedtakssak

Sak 5 Endring i Regler for opptjening av forskningstermin ved Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2010/1606

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til endring i Regler for opptjening av forskningstermin ved Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Det gjøres to endringer i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet (avsnitt A. Opptjening og uttak):

1. Følgende setning tas ut i sin helhet:

Frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir prosentvis fratrekk i opptjeningstid dersom frikjøpet utgjør 50 % eller mer av full stilling og er av minst et års varighet.

2. Presiseringen om at normale undervisnings- og administrative plikter må være oppfylt for å opptjene forskningstermin, tas ut. Annet avsnitt skal i stedet lyde slik:

En tilsatt tjener opp to måneders forskningstermin pr. tjenesteår med fullt oppfylte plikter. Etter nærmere regler gir også tyngre administrative verv ved fakultetet rett til forskningstermin.

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Studentstatistikk. Vedlegg (pdf).
 • b) Utredning av studiemodell 3+2 ved Det juridiske fakultet, UiB (se sak S10/14 i vedlagte protokoll). Vedlegg (pdf).

 

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

 • a) Årsverksutvikling
 • b) Fakultetskonferansen 5. mars.
 • c) Status areal.
 • d) Status utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

 

Sak 8 Tilsettingssaker

 • a) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Sveinung Sandberg gis opprykk til professor innen fagområde kriminologi med virkning fra 15. september 2013. Arkivsaksnr. 2013/13948
 • b) Sondre Dyrland tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Arkivsaksnr. 2013/4572.

 

Sak 9 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fettet 12.03.14 vedtak om godskrivning i timeregnskapet for oversetting av eksamensoppgaver. Arkivsaksnr. 2014/625. Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 14.02.14 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppen Samfunnskontroll og rettssikkerhet. Arkivsaksnr. 2011/15238. Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 14.02.14 vedtak om oppnevning av midlertidig leder for forskergruppen Menneskerettigheter og utvikling. Arkivsaksnr. 2011/15238. Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 07.02.14 vedtak om emner med digital eksamen våren 2014. Arkivsaksnr. 2012/3072. Vedlegg (pdf).

 

Sak 10 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

Det juridiske fakultet, 1. april 2014

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 1. apr. 2014 14:45 - Sist endra 3. apr. 2014 11:46