Sakskart til møte 5/2014 i fakultetsstyret

Mandag 15. desember, kl. 1215-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Enkel lunsj fra kl. 1200.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. oktober

Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 20. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 20. oktober godkjennes.

 

Sak 2 Årsplan for Det juridiske fakultet 2015-2017

Arkivsaksnr. 2014/5111

Vedlegg (pdf):

 1. Resultatindikatorer med ambisjoner for 2017
 2. Måltall for rekrutteringsstillinger

Vedtaksforslag:

Styret vedtar årsplanen med tiltak og resultatindikatorer, med de endringer som fremkom i styremøtet.

 

Sak 3 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019

Arkivsaksnr. 2014/11007

Vedlegg (pdf):

 1. Disponeringsskriv for 2015
 2. Årsbudsjett 2015 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe
 3. Fordeling av driftsmidler 2015
 4. Protokoll fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 5. desember (ettersendes)

Vedtaksforslag:

Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i styremøtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer innenfor rammen av hovedprioriteringer.

 

Sak 4 Forslag til valgkomite for Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.17

Arkivsaksnr. 2014/13939

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til valgkomite 01.01.15-31.12.17
 2. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter

Vedtaksforslag:

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité:

 • Professor Tone Sverdrup (leder)
 • Professor Geir Ulfstein
 • Vitenskapelig representant (presenteres senest i møtet)
 • Studentrepresentant (presenteres senest i møtet)
 • Seksjonssjef Randi Saunes

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.15-31.12.17. Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.15-31.12.15.

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

 

Sak 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet 01.01.15-31.12.17

Arkivsaksnr. 2014/13939

Vedlegg (pdf):

 1. Oppnevning av valgstyre 01.01.15-31.12.17
 2. Valgreglement for Universitetet i Oslo

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

 • Professor Kåre Lilleholt (leder)
 • Stipendiat Anders Narvestad
 • Student (presenteres senest i møtet)
 • Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Funksjonstiden for Lilleholt og Myre er fram til 31.12.2017, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2015.

 

Sak 6 Møtetider for fakultetsstyret 2015

Vedlegg (pdf):

 1. Årshjul for fakultetsstyret 2015.

Vedtaksforslag:

 • mandag 23. februar, kl. 1200-1500
 • mandag 20. april, kl. 1200-1500
 • mandag 15. juni, kl. 1200-1500
 • mandag 19. oktober, kl. 1200-1500
 • mandag 7. desember, hel- eller halvdagsseminar

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Ansatte- og studenttall (arkivsaksnr. 2014/4508). Vedlegg (pdf).

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

 • a) Mandat for arbeidsgruppe - 3+2-modell. Vedlegg (pdf).

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 14. november at:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Sverre Blandhol og Alla Pozdnakova gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2013.
 • Aled Dilwyn Fisher tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilbudet skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom han takker nei til stillingen går tilbudet videre til Allison Lindner. Dersom hun takker nei sendes saken tilbake til bedømmelseskomiteen for rangering av de to innstilte på tredjeplass.

 

Sak 10 Fullmaktssaker

 • Dekanen vedtok 10.10.14 midlertidig løsning for digital innlevering av masteroppgaver - Master i rettsvitenskap - Utsending til sensur via Filesender (arkivsaksnr. 2014/11798). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen vedtok 20.10.14 opprettelse av emnet "Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects" for programmet North Sea Energy Law (NSELP) (arkivsaksnr. 2014/625). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen vedtok 27.10.14 modell for fordeling av insentivmidler til ERC-prosjekter (arkivsaksnr. 2014/4183). Vedlegg (pdf).

Sak 11 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 9. desember 2015

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder

Publisert 9. des. 2014 11:07 - Sist endra 12. des. 2014 09:04