Sakskart til møte 4/2015 i fakultetsstyret

Torsdag 10. desember kl. 1200-1800, Lysebu

Tidsplan (pdf).

V-Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. oktober

(Arkivsaksnr. 2015/2558)

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 19. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 19. oktober godkjennes.

 

O-SAK 1 Strategiske utfordringer og muligheter

Synspunkter fra avtroppende og påtroppende dekan.

 

O-SAK 2  Oppfølging av SAB-rapportene

Berit Karseth fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) innleder.

 

O-SAK 3 Areal

Presentasjon ved Entra og MAD arkitekter-

 

O-SAK 4 Finansiering av rettsvitenskapelig forskning

(Arkvisaksnr. 2015/12595)

Vedlegg (pdf):

 1. Notatet - Seminar om ekstern finansiering av forskning innenfor de juridiske basisfagene
 2. Programskisse RETTSTRANS

 

O-SAK 5 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved Det juridiske fakultet

(Arkivsaksnr. 2013/2297)

Presentasjon av prosessen, samt områder som bør videreføres eller forbedres.

 

O-SAK 6 Handlingsplan for likestilling og minoritetsundersøkelse

(Arkvisaksnr. 2015/14804 )

Vedlegg (pdf):

 1. Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017
 2. Status for implementering av Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet 2015-2017
 3. Rapport: Preliminære resultater fra minoritetsundersøkelsen
 4. Program for seminaret «Communicating research in old and new media – why and how?»
 5. Rapport fra seminaret
 6. Prosjektbeskrivelse for undersøkelse av integrering av kjønnsperspektiver/ likebehandlingsperspektiver i undervisningen

 

O-SAK 7 Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2018

(Arkivsaksnr. 2015/12150)

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2016-2018 – versjon pr 30.oktober 2015
 2. Årsplan 2016-2018 – endelig dokument
 3. Budsjettoversikt pr grunnenhet – basis- og prosjektvirksomhet
 4. Orientering om mulig disponering av ekstraordinære driftsmidler til forskning

Se også årsplan for Universitetet i Oslo 2016-2018 (pdf).

 

D-SAK 1 Evaluering av fakultetsstyrets arbeid

Arkivsaksnr. 2015/2558

Vedlegg (pdf):

 1. Evaluering av fakultetsstyrets arbeid - 10. desember 2015
 2. Protokoll fra styremøtet 31.10.13

 

O-SAK 8 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Valg til fakultetsstyret høsten 2015 (arkivsaksnr. 2015/9928). Vedlegg (pdf).
 • b) Revidert ph.d.-program ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/10377). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 9 Tilsettingssaker (presenteres ikke i møtet)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. oktober:

 • James Messerschmidt tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i kriminologi SKO 1011  ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 
  Kristin Bergtora Sandvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i rettsosiologi SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
  Thomas Ugelvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i rettsosiologi SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi under forutsetning av at fakultetsstyret vedtar det framlagte forslaget til langtidsbudsjett og stillingsplan.
  Jukka Savolainen tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i kriminologi SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi under forutsetning av at fakultetsstyret vedtar det framlagte forslaget til langtidsbudsjett og stillingsplan.
  Dersom noen av de som får tilbud om stilling takker nei sendes saken til instituttet for vurdering av hvem av de andre innstilte som bør få tilbud om stilling, slik at det sikres en forsvarlig faglig bredde. (Arkivsaksnummer 2014/13262)
 • Taylor St. John, Alain Zysset og Szilárd Gáspár-Szilágyi tilsettes i stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnummer 2015/2822)
 • Marianne Jenum Hotvedt tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, for en periode på tre år med 50 klokketimer undervisnings- og eksamensplikt pr. år. (Arkivsaksnummer 2015/3281)

 

O-SAK 10 Fullmaktssaker (presenteres ikke i møtet)

 • Dekanen vedtok 06.10.15 oppnevning av representant til De juridiske fakulteters publiseringsutvalg (arkivsaksnr. 2015/12571). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen vedtok 06.10.15 opprettelse av nye valgemner 2015 (arkivsaksnr. 2015/1025). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen vedtok 02.11.15 tilsetning av Matthew Saul i forbindelse med ERC StG 2016 søknad (arkivsaksnr. 2015/13545). Vedlegg (pdf).

O-SAK 11 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 4. desember 2015

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder

Publisert 4. des. 2015 16:25 - Sist endra 4. des. 2015 16:30