Sakskart til møte 3/2016 i fakultetsstyret

Mandag 13. juni, kl. 1200-1500, Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica.

Lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215.

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. mai

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg:

 1. Protokoll fra styremøtet 23. mai

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 23. mai godkjennes.

 

O-SAK 1 Presentasjon av Nordisk institutt for sjørett

 

O-SAK 2 Presentasjon av The European Joint Doctorate in Law and Development (EDOLAD)

 

O-SAK 3 Presentasjon av spørreundersøkelse blant utreisende studenter

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.04.16

Arkivsaksnr. 2016/6383

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")
 3. Ledelsesvurdering 30.04.16
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Budsjett og hovedprioriteringer for 2017

Arkivsaksnr. 2016/6501

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2016-2018 status pr 1. tertial 2016

Vedtaksforslag:

Styret vedtar prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling med budsjettiltak for 2017 som foreslått. Der det iverksettes flate kutt justeres disse dersom universitetsstyrets vedtak endrer reduksjonen for fakultetet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

V-SAK 4 Endring av administrasjonsreglement og rutiner for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger

Arkivsaksnr. 2016/6908

Vedlegg (pdf):

 1. Utdrag fra administrasjonsreglementet med foreslåtte endringer
 2. Rutinebeskrivelse for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger
 3. Fakultetets fullmaktsstruktur ved tilsettinger
 4. Mal for kunngjøringer - førsteamanuensisstillinger
 5. Mal for saksfremlegg til dekanatet

Vedtaksforslag:

De foreslåtte endringene i administrasjonsreglementet godkjennes.

 

V-SAK 5 Forskningstermin for universitetslektorer

Arkivsaksnr. 2016/5561

Vedlegg (pdf):

 1. Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved UiO
 2. Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet
 3. Retningslinjer for forskningstermin ved HF
 4. Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 5. Forskningstermin ved KHM

Vedtaksforslag:

Følgende endringer gjøres i andre avsnitt i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet:

Faste vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet har rett og plikt til ett semester forskningstermin etter tre år, eller to semestre forskningstermin etter seks år. Universitetslektorer/førstelektorer i faste stillinger tjener opp en måned per år, og gis rett til seks måneders forskningstermin etter seks års opptjening, eventuelt tre måneder etter tre års opptjening, det vil si halv arbeidsplikt i ett semester.

Hensikten med forskningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet. Forskningsterminen skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forskningskontakter og faglig fornyelse mer allment. Tilsatte i universitetslektorstillinger skal bruke forskningsterminen til faglig og pedagogisk oppdatering.

 

O-SAK 4 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Oversikt over forskningsprosjekter. Vedlegg (pdf).
 • b) Studentstatistikker. Vedlegg (pdf).
 • c) Tilsatte- og doktorgradsstatistikk. Vedlegg (pdf).
 • d) Publikasjonspoeng. Vedlegg (pdf).
 • e) SAB 4 - høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet. Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 5 Muntlige orienteringssaker

 • a) Rettstrans.

 

O-SAK 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. februar:

 • Peris S. Jones tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til søkeren innstilt som nummer to. Det foreligger ingen klar begrunnelse for å innstille kun to av tre kvalifiserte søkere. Dersom de to første takker nei ber ITU om at Norsk senter for menneskerettigheter vurderer å innstille også nummer tre. (Arkivsaksnr. 2014/11416).
 • Claudio Corradetti tilsettes i stilling som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, i perioden 15.04.2016 til 17.07.2016.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 17. mars:

 • Jacob Elster tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SK O1011 ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom han takker nei går tilbudet videre til neste innstilte søker. (Arkivsaksnr. 2014/11416).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 26. april:

 • Tone Linn Wærstad tilsettes ved Det juridiske fakultet i stiling som postdoktor SKO 1352 for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2015/12361)

 

O-SAK 7 Fullmakssaker

 • a) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om Det juridiske fakultets egenandel på ITN-prosjektet Produ:CE (arkivsaksnr. 2015/14840). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 06.01.16 vedtak om fordeling av ekstraordinære driftsmidler for 2016 ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2015/14981). Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 27.01.16 vedtak om oppnevning av Likestillings- og mangfoldsutvalget 2016-2020 (arkivsaksnr. 2013/7024 ). Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 01.02.16 vedtak om oppnevning av fakultetsgruppe for faglig-sosial planlegging 2016-2017 (arkivsaksnr. 2013/2297). Vedlegg (pdf)
 • e) Dekanen fattet 09.03.16 vedtak om oppnevnelse av medlemmer til arbeidsgruppe om prosedyrekonkurranser i Masterstudiet i rettsvitenskap (arkivsaksnr. 2016/1416). Vedlegg (pdf)
 • f) Dekanen fattet 11.03.16 vedtak om disponering av studentarealer i samlet arealløsning for Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2016/3749). Vedlegg (pdf)
 • g) Dekanen fattet 21.03.16 vedtak om oppnevnelse av medlemmer til arbeidsgruppe om oppfølging av fakultetsstyrets vedtak i 3+2-saken (arkivsaksnr. 2014/14552). Vedlegg (pdf).
 • h) Dekanen fattet 29.03.16 vedtak om veiledningsbasert undervisning og differensiert forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer (arkivsaksnr. 2016/4170). Vedlegg (pdf).
 • i) Dekanen fattet 18.04.16 vedtak om opprettelse av nytt valgemne våren 2016 (arkivsaksnr. 2016/1416 ). Vedlegg (pdf).
 • j) Dekanen fattet 04.05.16 vedtak om overbooking av studieplasser 2015/2016 (arkivsaksnr. 2012/7018). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 8 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

Det juridiske fakultet, 6. juni 2016

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 6. juni 2016 10:26 - Sist endra 6. juni 2016 10:45