Sakskart til møte 5/2016 i fakultetsstyret

Mandag 12. desember, kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Acemica

Lunsj fra kl. 1200, møtestart er kl. 1215.

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. oktober

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 17. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 17. oktober godkjennes.

 

O-SAK 1 Presentasjon av Institutt for offentlig rett (IOR)

 

V-SAK 2 Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 – med langtidsbudsjett 2017-2021

Arkivsaksnr. 2016/6501

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2017-2019 – detaljert plan
 2. Budsjettoversikt pr grunnenhet – basis- og prosjektvirksomhet

Vedtaksforslag:

Styret vedtar årsplan og budsjett som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

V-SAK 3 Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap

Arkivsaksnr. 2016/14677

Vedlegg (pdf):

 1. Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap, vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte 19.10.2016
 2. Retningslinjer for UiO til forskrift om ansettelse og opprykk
 3. Krav til den sakkyndige vurdering, iht. § 9 i Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO
 4. Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO
 5. Fastsetting av eventuell søknadsfrist ved søknad om bedømmelse for opprykk til professor etter kompetanse
 6. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk i rettsvitenskap.

 

V-SAK 4 Utlysning av direktørstilling ved SMR

Arkivsaksnr.

Vedlegg (pdf):

Saken ettersendes hvis den blir klar innen torsdag 8. desember.

Vedtaksforslag:

 

V-SAK 5 Utredning 3+2 modell

Arkivsaksnr. 2014/14552

Vedlegg (pdf):

 1. Arbeidsgruppens rapport i oppfølgning av 3+2-saken: Utrede mulighet for suppleringsopptak og bachelor-exit (hovednotat)
 2. Utredning av 3+2-modeller
 3. Notat om overbooking
 4. Notat om økonomiske konsekvenser

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar dekanatets anbefalinger om:

 • Ikke å innføre suppleringsopptak
 • Ikke å innføre bachelor-exit (avstigningsmulighet etter 3 år)

 

D-SAK 1 Styreseminaret 13. februar 2017

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg (pdf):

 1. Rammer for styreseminaret 13. februar 2017

 

O-SAK 2 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Statistikkpakke. Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 3 Muntlige orienteringer

 • a) Arbeidet med stillingsplan for vitenskapelige stillinger 2017.
 • b) Status utskillelse av NORDEM.
 • c) Status nytt bygg.

 

O-SAK 4 Tilsettingssaker (presenteres ikke i møtet)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. oktober at:

 • Anine Kierulf tilsettes i ettårig forskerstilling SKO 1109. Stillingen finansieres av ubrukte postdoktormidler.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 17. oktober at:

 • Angus Johnston tilsettes ved kallelse som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett, for en periode på fire år (arkivsaksr. 2016/6518).

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 20. oktober at:

 • Freya Baetens tilsettes som professor (SKO 1013), dersom Freya Baetens takker nei, går tilbud om stilling til Daniel Behn som førsteamanuensis (SKO 1011). ITU ber for fremtiden at bedømmelseskomiteers innstillinger fremstår som så formmessig omforent som mulig. Det skal ikke forekomme individualiserte omtaler fra enkeltmedlemmer i bedømmelseskomiteen såfremt dette ikke samtidig er særuttalelser.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 28. oktober at:

 • Hanna Christina Ahlström tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Om Ahlstöm takker nei går tilbudet videre til Maksim Usynin (arkivsaksnr. 2016/2634).

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 10. november at:

 • Henrik Mikael Ringbom forlenges som professor II ved Nordisk institutt for sjørett i perioden 02.09.2016-31.12.2017.
 • Jon Christian Fløysvik Nordrum og Mona Keiko Løken tilsettes som universitetslektor (1009). Dersom en eller begge skulle takke nei, er det ikke flere innstilte kandidater. ITU bemerker: I disse lektorstillingene har det vært holdt prøveforelesninger som ga svært nyttig og relevant innsikt i hvordan kandidaten egner seg som foreleser. ITU ønsker i framtiden at prøveforelesninger i stadig større grad benyttes (arkivsaksnr. 2016/4910).

 

O-SAK 5 Fullmaktssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Dekanen fattet 15.09.16 vedtak om oppnevning av og mandat for arbeidsgruppe som skal se på Det juridiske fakultets deltakelse i UiO:Livsvitenskap (arkivsaksnr. 2016/8879). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 30.09.16 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2017/2018 (arkivsaksnr. 2013/12113). Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 03.10.16 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/6871). Vedlegg (pdf). 
 • d) Dekanen fattet 12.10.16 vedtak om oppnevning av medlem til styret i Lovdata (arkivsaksnr. 2008/20371). Vedlegg (pdf). 
 • e) Dekanen fattet 01.11.16vedtak om utlysning av vitenskapelige stillinger i 2017 (arkivsaksnr. 2016/7162). Vedlegg (pdf).
 • f) Dekanen fattet 07.11.16 vedtak om oppnevning av ansvarlige redaktører for Oslo Law Review i perioden 2017-2019 (arkivsaksnr. 2014/8977). Vedlegg (pdf).
 • g) Dekanen fattet 07.11.16 vedtak om oppnevning av medlemmer til fagkomiteen for Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (arkivsaksnr. 2016/4491). Vedlegg (pdf).
 • h) Dekanen fattet 22.11.16 vedtak om endring av Styrings- og administrasjonsreglementet - representasjon i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (arkivsaksnr. 2012/9418). Vedlegg (pdf).
 • i) Dekanen fattet 22.11.16 vedtak om endring av senterleder PluriCourts, Senter for fremragende forskning (arkivsaksnr. 2011/7688). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 6 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 5. desember 2016

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder

Publisert 5. des. 2016 14:53 - Sist endra 5. des. 2016 15:00