Sakskart til møte 1/2017 i fakultetsstyret

Onsdag 1. mars, kl. 1300-1600 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica 

V-SAK 1 Protokoll fra møtet 12. desember 2016

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra møtet 12. desember 2016

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen fra møtet 12. desember 2016.

 

O-SAK 1 Informasjonsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen 17. februar 2017

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra informasjonsmøtet 17. februar 2017

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.12.2016

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapportering T3 utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon
 3. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")
 4. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

 

V-SAK 3 Kunngjøring av stilling som direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2017/2492

Vedlegg (pdf):

 1. Kunngjøringstekst – forslag fra dekanatet
 2. Kunngjøringstekst – endelig forslag fra SMRs senterråd
 3. Notat fra senterrådet til dekanatet, datert 14.02.17
 4. Notat fra dekanatet til senterrådets leder, dater 24.01.17
 5. Kunngjøringstekst – første forslag fra SMRs senterråd
 6. Vedtekter for norsk senter for menneskerettigheter § 3-1
 7. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 2
 8. Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter § 7 og Veiledende kompetansekrav for dekaner og instituttledere del 2

Vedtaksforslag:

Vedtaket utformes i møtet.

 

O-SAK 2 Areal/nytt bygg

Vedlegg (pdf):

 1. Dekanens forslag til innplassering av fakultetets enheter i forbindelse med samlet arealløsning for Det juridiske fakultet.

 

O-SAK 3 Studiekvalitet

Muntlig orientering.

 

O-SAK 4 Rapporten "Juss og kjønn" fra Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU)

Muntlig orientering.

 

O-SAK 5 Årsplan 2016-2018 juridisk fakultet - sluttrapport

Arkivsaksnr. 2015/6910

Vedlegg (pdf):

 1. Sluttrapport
 2. Årsplan 2016-2018 for Det juridiske fakultet

 

O-SAK 6 Studiebarometeret

Vedlegg (pdf):

 1. Oppsummering av studiebarometeret 2017

 

O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok 15.12.16:

 • Worku Gedefa Urgessa og Luca Tosani tilbys stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Senter for rettsinformatikk. Dersom noen av disse takker nei, utlyses stillingen på nytt.
 • Bård Sverre Tuseth tilsettes som stipendiat SKO 1017 knyttet til prosjektet offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900.
 • Sébastian Tutenges tilsettes som postdoktor SKO 13525 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok 01.02.17:

 • Geir Stenseth tilbys stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved institutt for privatrett. Dersom Stenseth takker nei, går tilbudet videre til Katrine Broch Hauge.
 • Julius Rumpf tilbys stilling som stipendiat SKO 1017, tilknyttet fagområde "Energy Law" ved Nordisk institutt for sjørett. Dersom Rumpf takker nei, går tilbudet til Henri Van Soest.

 

O-SAK 8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 13.12.16 vedtak om endring av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere og oppgaverettere (arkivsaksnr. 2016/15379). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 14.12.16 vedtak om at utlysning som førsteamanuensis/professor ved PluriCourts trekkes (arkivsaksnr. 2016/11790). Vedlegg (pdf). 
 • c) Dekanen fattet 02.01.17 vedtak om egenandel på Det juridiske fakultets del av ITN-prosjektet Planet Lex (arkivsaksnr. 2016/15813). Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 03.02.17 vedtak om oppnevning av representant for midlertidig vitenskapelige ansatte til valgstyret for 2017 (arkivsaksnr. 2014/13939). Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanen fattet 07.02.17 vedtak om mandat for arbeidsgruppe for å utarbeide fakultetets internasjonaliseringsstrategi på studiesiden (arkivsaksnr. 2017/2262). Vedlegg (pdf)
 • f) Dekanen fattet 08.02.17 vedtak om oppnevning av Det juridiske fakultets representant til UiO: Livsvitenskaps rådgivende ledergruppe (arkivsaksnr. 2016/8879). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 9 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 23.02.17

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 23. feb. 2017 11:43 - Sist endra 23. feb. 2017 12:51