Sakskart til møte 3/2017 i fakultetsstyret

Mandag 16. oktober kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215

Saker til åpent møte

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.17

Arkivsaksnr. 2017/2880

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra møtet 12.06.17

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 12.06.17 godkjennes.

 

O-SAK 1 Utvikling av Masterstudiet i rettsvitenskap

Presentasjoner av Erling Hjelmeng og Malcolm Langford.

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.08.17

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering, Økonomirapportering T" og Resultatrapportering utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon
 3. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")
 4. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")

Vedtaksforslag:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Årsplan 2018-2020 og hovedprioriteringer for budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018-2022

Arkivsaksnr. 2017/11024

Vedlegg (pdf):

 1. Utkast til årsplan 2018-2020 for juridisk fakultet
 2. Status for årsplan 2017-2019 pr 2. tertial 2017
 3. Årsplan UiO 2018-2020
 4. Fakultetsstyresak av 12. juni 2017: Budsjett og årsplan 2018 - prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til årsplan og budsjettiltak for 2018 som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

V-SAK 4 Møtetider 2018

Vedtaksforslag:

 • Møte 1/2018: 10. februar, kl. 12-15
 • Møte 2/2018: 11. juni, kl. 12-15
 • Møte 3/2018: 22. oktober, kl.12-15
 • Møte 4/2018: 10. desember, kl. 12-15

 

O-SAK 2 Endringer i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken

Vedlegg (pdf):

 1. Endringer i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken på bakgrunn av innstilling fra arbeidsgruppen som har gjennomgått arbeidsplikt og Regler for godskrivning
 2. Gjennomgang av arbeidsplikt og Regler for godskrivning ved det Juridisk fakultet
 3. Arbeidstid for fast vitenskapelig tilsatte - fordeling på ulike aktiviteter/oppgaver
 4. Dekanvedtak - JF - Endringer i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken på bakgrunn av innstilling fra arbeidsgruppen som har gjennomgått arbeidsplikt og Regler for godskrivning
 5. Vedtak om justeringer i godskrivingsreglene

 

O-SAK 3 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 29. juni:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Ingunn Ikdahl tilstås opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnummer 2016/12570).
 • Maria Astrup Hjort tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet. Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til Markus Jerkø (arkivsaksnummer 2016/14161).
 • Maria Froukje Platjouw tilsettes som postdoktor SKO 1352 tilknyttet Faculty of Law Artic program ved Nordisk institutt for sjørett (arkivsaksnummer 2016/9272).
 • Therese Johansen tilsettes som stipendiat SKO 1017 tilknyttet Faculty of Law Artic program. Dersom Johansen takker nei, lyses stillingen ut på nytt (arkivsaksnummer 2016/9267).

Innstillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 7. september:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Stener Ekern tilstås opprykk til professor innen fagområde antropologi med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnummer 2016/12570).

Innstillings- og tilsettingsutvalget vedtok i møtet 15. og 16 juni:

 • Maja Janmyr tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet som professor SKO 1013 i migrasjonsrett (arkivsaksnummer 2016/14158).
 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Gert-Fredrik Malt tilstås opprykk til førsteamanuensis SKO 1011 innen fagområde rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2016 (arkivsaksnummer 2016/12570).

 

O-SAK 4 Dekanvedtak

 • a) Dekanen fattet 14.06.17 vedtak om behov for infrastruktur for PC-eksamensplasser i nybygget ved Tullinløkka (arkivsaksnr. 2017/7199). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 15.08.17 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet, gyldig fom. 01.09.2017  (arkivsaksnr. 2014/6871). Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 05.09.17 vedtak om frikjøp og egenandel i ERC AdvGr søknad SUPA Jukka Mahonen (arkivsaksnr. 2017/9534). Vedlegg (pdf).
 • d)  Dekanen fattet 08.09.17 vedtak om egen utsatt innlevering på JUR5030/JUR5060 for privatister høsten 2017 (arkivsaksnr. 2017/10664). Vedlegg (pdf).
 • e)  Dekanen fattet 22.09.17 vedtak om revisjon av Instruks for studieårsansvarlig lærer, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne rettere og oppgaverettere  (arkivsaksnr. 2017/7412). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 5 Eventuelt

 

Samlefil med saksdokumentene til åpent møte (pdf).

 

Saker til lukket møte

V-SAK 5 Tilsetting av direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter for perioden 01.01.18-31.12.21

Arkivsaksnr. 2017/2492

 

 

 

Det juridiske fakultet, 9.10.2017

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 9. okt. 2017 14:48 - Sist endra 27. okt. 2017 13:05