Sakskart til møte 4/2017 i fakultetsstyret

Mandag 11. desember kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215.

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. oktober

Arkivsaksnr. 2017/2880

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra møtet 16. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 16. oktober godkjennes.

 

V-SAK 2 Budsjett 2018 og årsplan 2018-2020 – med langtidsbudsjett 2018-2022

Arkivsaksnr. 2017/11024

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2018-2020 – detaljert plan
 2. Budsjettoversikt pr grunnenhet – basis- og prosjektvirksomhet

Vedtaksforslag:

Styret vedtar årsplan og budsjett som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

O-SAK 1 Rapporten Juss og kjønn

Muntlig orientering.

 

O-SAK 2 Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2017

Arkivsaksnr. 2017/6134 og 2017/6143

Vedlegg (pdf):

 1. Notat om instituttledervalgene ved IOR og IKRS

 

O-SAK 3 Strategimøte med universitetsledelsen 6. november

Muntlig orientering.

 

O-SAK 4 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag 17. oktober

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra møtet

 

O-SAK 5 Status nytt bygg

Vedlegg (pdf):

 1. Status for nytt jussbygg ved Tullinløkka og tilpassing av eksisterende bygningsmasse

 

O-SAK 6 Statistikker

Vedlegg (pdf):

 1. Stastikkpakke

 

O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 7. september:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Stener Ekern tilstås opprykk til professor innen fagområde antropologi med virkning fra 15. september 2016. (Arkivsaksnr. 2016/12570)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 16. oktober:

 • Marte Eidsand Kjørven tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011, innenfor fagområde kommersiell privatrett - med hovedvekt på privatrettslige relasjoner, ved Det juridiske fakultet. Dersom hun takker nei, sendes saken tilbake til fakultetet. (Arkivsaksnr. 2016/14156)
 • Marte Eidsand Kjørven tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011,  innenfor fagområde kommersiell privatrett - reguleringsperspektivet  ved Det juridiske fakultet. Dersom hun takker nei, sendes saken tilbake til fakultetet. (Arkivsaksnr. 2016/14157)
 • Amanda Cellini tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. (Arkivsaksnr. 2017/2472)
 • Asbjørn Korsbakken tilbys stillingen som stipendiat SKO 1017 innenfor prosjektet "Digitalisering i bygningsretten". (Arkivsaksnr. 2017/660)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 21. november:

 • Mark Taylor tilsettes i toårig stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for privatrett, SMART. (Arkivsaksnr. 2017/2739)
 • Ellen Eftestøl-Wilhelmsson tilsettes som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett for perioden 01.01.18-31.12.22 under forutsetning av at stillingen fullfinansieres gjennom eksterne midler. (Arkivsaksnr. 2008/10152)
 • Henrik Ringbom tilsettes som professor II ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett for perioden 01.01.18-31.12.22 under forutsetning av at stillingen fullfinansieres gjennom eksterne midler. (Arkivsaksnr. 2012/10892)

 

O-SAK 8 Dekanvedtak

 • a) Dekanen fattet 29.09.17 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2018/2019 (arkivsaksnr. 2013/12113). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 02.10.17 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppe Rett, samfunn og historisk endring  (arkivsaksnr. 2016/12666). Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 02.10.17 vedtak om oppnevning av representant til De juridiske fakulteters publiseringsutvalg  (arkivsaksnr. 2015/12571). Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 13.10.17 vedtak om oppnevning av representanter for Programrådet for Master i forvaltningsinformatikk (PFIN) og justering av Styrings- og administrasjonsreglementet § 18  (arkivsaksnr. 2017/11917). Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanen fattet 18.10.17 vedtak om prosjekteierskap og økonomisk risiko for ERC-prosjekter ved PluriCourts  (arkivsaksnr. 2017/12397). Vedlegg (pdf).
 • f) Dekanen fattet 19.10.17 vedtak om frikjøp og egenandel i ERC Starting Grant-søknad - Judgment2Justice (arkivsaksnr. 2017/11656). Vedlegg (pdf).
 • g) Dekanen fattet 20.10.17 vedtak om utlysninger av førstestillinger, lektorer og professor II ved Det juridiske fakultet i 2018 (arkivsaksnr. 2016/7162). Vedlegg (pdf).
 • h) Dekanen fattet 23.10.17 vedtak om oppnevning av midlertidig direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter 01.01.18-30.06.18 (arkivsaksnr. 2017/2492). Vedlegg (pdf).
 • i) Dekanen fattet 07.11.17 vedtak om navn på nytt juss-bygg på Tullinløkken (arkivsaksnr. 2017/4778). Vedlegg (pdf).
 • j) Dekanen fattet 07.11.17 vedtak om revisjon av Instruks for eksamen og sensur (arkivsaksnr. 2017/7412). Vedlegg (pdf).
 • k) Dekanen fattet 17.11.17 vedtak om Endring av vertsinstitutt for forskergruppen International Law and Governance (arkivsaksnr. 2016/12666). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 9 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 5.12.2017

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

 

Publisert 5. des. 2017 11:49 - Sist endra 5. des. 2017 12:01