Sakskart til møte 2/2018 i fakultetsstyret

Mandag 11. juni 2018, kl. 1215-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Enkel lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215.

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 24. april

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 24. april

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 24. februar godkjennes.

 

V-SAK 2 Regnskap T1 2018

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen 
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018

Arkivsaksnr. 2018/5909

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpige konsekvensjusterte rammer for fakultetene for 2019
 2. Oversikt over styrets budsjettvedtak i 2017
 3. Årsplan 2018-2020 status pr 1. tertial 2018

Vedtaksforslag:

Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått. Administrasjonen bes om å fremlegge tiltak innen de 6 hovedområdene til behandling for styret i oktober. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

V-SAK 4 Organisering av fakultetet

Arkivsaksnr. 2018/6413

Vedlegg (pdf):

 1. Organisasjonsstruktur ved Det juridisk fakultet
 2. Dekannotat 6.9.2017
 3. Dekanens e-post om fellestjenester 3.5.2018
 4. Oversikt over organisering av juridiske fakulteter i Norden

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret anbefaler fakultetet å gå videre med modellen som er forespeilet om en mindre organisasjonsendring og ber administrasjonen følge opp de anbefalingene som ble gitt i diskusjonen. Styret ber om å bli orientert jevnlig om saken frem mot innflytting i Domus Juridica.

 

V-SAK 5 Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020

Arkivsaksnr. 2013/7024

Vedlegg (pdf):

 1. Tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020
 2. Jamfør O-SAK 1 Kommunikasjonsplan for likestilling
 3. Høringsinnspillene
 4. UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold

Vedtaksforslag:

Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

 

O-SAK 1 Kommunikasjonsplan for likestilling

Vedlegg (pdf):

 1. Utkast til kommunikasjonsplan for likestilling

 

O-SAK 2 Periodisk evaluering av master i rettsvitenskap  

Arkivsaksnr. 2018/2694

Vedlegg (pdf):

 1. Programevaluering av master i rettsvitenskap fra den interne arbeidsgruppen.

 

O-SAK 3 Årsrapport fra Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Arkivsaksnr. 2018/2972

Vedlegg (pdf):

 1. Årsrapport for LAMU 2017

 

O-SAK 4 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 05.02.18:

 • Thomas Gammeltoft- Hansen tilsettes i stillingen som professor II ( SKO 8013) i 10 % midlertidig stilling ved Institutt for offentlig rett tilknyttet internprosjektet «Nordic Branding» i perioden 2018-2019. Tilsettingen er på åremål etter universitets- og høyskoleloven §6-6 (arkivsaksnr. 2018/1693).
 • Nertila Kuraj tilsettes i stillingen som postdoktor (sko 1352) for en periode på 3 år, tilknyttet Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2012/9581).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13.03.18:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Johan Karlsson Schaffer gis opprykk til forsker i stillingskode 1183 med virkning fra 1.mai 2016 (arkivsaksnr. 2016/13185).
 • Johan Karlsson Schaffer tilsettes som professor II i 10% midlertidig stilling tilknyttet internprosjektet Nordic Branding, med sluttdato 31.12.2019 (arkivsaksnr. 2009/1563).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 12.04.18:

 • Davis tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved SERI, SIGNAL. Dersom Davis takker nei går tilbud om stillingen til Kartsounis (arkivsaksnr. 2017/13322).
 • ITU tilsetter i tråd med bedømmelseskomiteens rangering og innstilling fra PFF. Tilsetting som stipendiat (SKO 1017) i 3 år uten pliktarbeid ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts. Strain tilsettes i stilling nr. 1. Dersom Strain takker nei går tilbud om stillingen videre til neste innstilte kandidat i den rekkefølge de er innstilt. Brandon tilsettes i stilling nr. 2. Dersom Brandon takker nei går tilbud om stillingen videre til Garcia Maia (arkivsaksnr. 2017/14514).
 • Synøve Nygaard Andersen tilsettes som førsteamanuensis (SKO 1011) i 20% midlertidig stilling i empirisk rettsforskning med vekt på juss og statistikk ved forskergruppen Forum for Juss og samfunnsvitenskap ved IKRS for en periode på 5 år (arkivsaksnr. 2018/4462).

 

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

 

O-SAK 6 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumenter (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 4. juni 2018

 

 

Publisert 4. juni 2018 14:52 - Sist endra 4. juni 2018 14:57