Sakskart til møte 2/2019 i fakultetsstyret

V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. februar

Arkivsaksnummer:

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 25. februar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 25. februar godkjennes.

 

O-SAK 1 Organisering av fakultetet

Foreløpig orientering om arbeidsgruppens arbeids ved Ivar Alvik, se også nettartikkel.

 

O-SAK 2 Informasjons- og drøftingsmøter

Arkivsaksnummer:

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra IDF-møtet 01.04.19
 2. Referat fra IDF-møtet 11.04.19
 3. Referat fra IDF-møtet 06.06.19

 

V-SAK 2 Regnskap for 1. tertial

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020 til 2024 og årsplan 2020-2022 - hovedprioriteringer og prinsipper

Arkivsaksnummer: 2019/6064

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpig konsekvensjustert ramme
 2. Oppsummering av budsjettiltak vedtatt av styret i 2018
 3. Årsplan 2019-2021 status pr 1. tertial 2019
 4. Utviklingsavtale 2020-2022 mellom universitetsledelsen og det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Styret vedtar prinsipper for budsjettiltak og årsplantiltak som foreslått. Administrasjonen bes om å fremlegge konkretiserte budsjettiltak og årsplanstiltak til behandling for styret i oktober.

 

V-SAK 4 Justering av finanserieringsmodellen for juridisk fakultet

Arkivsaksnummer: 2019/264

Vedlegg (pdf):

 1. Notat om finansieringsmodellen
 2. Beskrivelse av fakultetets finansieringsmodell

Vedtaksforslag:

 1. Intern finansieringsmodell for juridisk fakultet justeres med virkning fra 1.1.2020 ved at alternativ 1 iverksettes som beskrevet i notatet.
 2. Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for fakultetets institutter og sentre oppheves med virkning fra 1.1.2020.

 

V-SAK 5 Strategi 2030 - juridisk fakultet - veien videre

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Vedlegg (pdf):

 1. Strategi 2010-2020 for det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til tidsplan for høsten 2019 og skisse til hovedsatsninger og utfordringer.

 

O-SAK 3 Presentasjon av CELL, Den digitale jurist og SFU-søknad

Muntlig presentasjon ved Erling Hjelmeng.

 

O-SAK 4 Inngåtte MoU-avtaler

Vedlegg:

 1. Nyhetssak
 2. Avtale med Politihøgskolen (arkivsaksnummer 2019/918)
 3. Avtale med BI (arkivsaksnummer 2019/6269)
 4. Avtale med NOVA (arkivsaksnummer 2018/14425)
 5. Avtale med NMBU (arkivsaksnummer 209/6263)
 6. Avtale med Høgskolen i innlandet (arkivsaksnummer (2019/6266)

 

O-SAK 5 Utviklingsavtalen med UiO

Vedlegg (pdf):

 1. Utviklingsavtalen

 

O-SAK 6 Statistikkpakke

Vedlegg (pdf):

 1. Studentstatistikker 2018 for Det juridiske fakultet

 

O-SAK 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) i perioden februar til mai 2019 vedtatt følgende tilsettinger:

 • Hanna Vik Furuseth tilsettes i midlertidig stilling som forsker SKO 1108 i perioden 1.1.2019 – 31.12.2019 ved Nordisk institutt for sjørett (aivsaksnummer 017/8493).
 • Sund og Sæteren ansettes til hver sin stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett (avsaksnummer 2018/12437).
 • Tommaso Pavone og Øyvind Stiansen tilsettes i hver sin stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts for en periode på 3 år. Dersom en av disse takker nei, går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er rangert av komiteen. Forutsetning for tilsetting er at kandidaten avlegger PhD før tiltredelsesdato (aivsaksnummer 2018/12984).
 • Victor Andreas Lund Shammas ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Shammas takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Rune Ellefsen (aivsaksnummer 2018/12072).

 

O-SAK 8 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 9 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 7. juni 2019

 

Publisert 7. juni 2019 13:34 - Sist endra 17. juni 2019 09:37