Protokoll fra møte 3/2019 i fakultetsstyret

Til stede: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Marit Halvorsen,  Bård Anders Andreassen, Astrid Iversen, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Frigg Winther Rugset, Marita Lykke Sperrevik og Simen Gundersen

Forfall: Ole-Andreas Rognstad og Ellen Mo

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. juni

Arkivsaksnummer: 2019/2977 

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Presentasjon av Klarspråk

Jon Chr. Nordrum, prosjektleder for fakultetets satsning på klart språk, presenterte Klarspråk.

 

O-SAK 2 Informasjons- og drøftingsmøter

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Benedicte Rustad orienterte om informasjons- og drøftingsmøtet 15. oktober.

 

V-SAK 2 Regnskap for 2. tertial

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Lars Botten presenterte regnskapet pr. 31. august.

Fakultetsstyret påpekte viktigheten av jevnlige tilsettinger av stipendiater over basis fremover for å ligge rundt måltallet, slik at vi unngår ny stillingsstopp.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 3 Dekanvalg

Eirik Haakstad orienterte om at Ragnhild Hennum er valgt til dekan for perioden 01.01.20-31.12.23.

 

O-SAK 4 Avtale om forsikringsrett

Dag Michalsen orienterte om avtalen om forsikringsrett som også er presentert på fakultetets nettsider.

 

O-SAK 5 Status utviklingsplanen med UiO

Dag Michalsen orienterte om utviklingsplanen (tidligere utviklingsavtalen) mellom fakultetet og UiO. UiO skal klargjøre utviklingsplanens status i forhold til andre styringsdokumenter.  

 

O-SAK 6 Status strategiarbeidet ved fakultetet og UiO

Dag Michalsen orienterte om fakultetet skal sende høringsinnspill til UiOs strategi innen 1. november. Strategi 2030 for Det juridiske fakultet legges frem for fakultetsstyret på et senere tidspunkt, og denne vil da bygge på flere underliggende dokumenter.

 

O-SAK 7 Fakultetets forskningsstrategi

Dag Michalsen orienterte om at forskningsdekanen har ledet arbeidet med ny forskningsstrategi, og at denne er vedatt av dekanen etter behandling i insituttledermøte og møter i Forum for forskerleder.

 

O-SAK 8 Campus sentrum

Dag Michalsen orienterte kort om skissen for utvikling av et campus sentrum ved UiO.

 

O-SAK 9 Status Domus Juridica og flyttinger

Dag Michalsen orienterte om de pågående flyttingene.

 

O-SAK 10 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) fattet i perioden juni til september 2019 følgende vedtak om tilsettinger og opprykk:

  • Jørn Øyrehagen Sunde tilsettes i stillingen som professor (SKO 1013) i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2019/1557).
  • Marius Emberland tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom Emberland takker nei til stillingen, går tilbudet om stillingen til Amrei Müller og deretter til Matthew Saul (arkivsaksnr. 2018/7154).
  • David Rodriguez Goyes tilsettes i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet. Goyes tilsettes i 2,2 år (2 år pluss 10 % pliktarbeid) (arkivsaksnr. 2019/3058).
  • Martine Lie tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Lie takker nei, går tilbudet om stillingen videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2019/3061).
  • ITU tilsetter Zhou Young i stillingen som postdoktor (sko 1352) for en periode på 3 år, tilknyttet Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter under forutsetning av at endelig NFR-bevilgning foreligger (arkivsaksnr. 2008/18595).
  • Kristin Skjørten tilsettes i nytt åremål for 5 år som professor II (SKO 8013) i 20 % stilling ved Institutt for offentlig rett, forutsatt full ekstern finansiering av stillingen (arkivsaksnr. 2019/6811).
  • Margrethe Buskerud Christoffersen og Inger Berg Ørstavik tilstås opprykk til professor i rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2018 (arkivsaksnr. 2018/13165).  

 

O-SAK 11 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 12 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 8. november 2019

 

Publisert 22. nov. 2019 11:00 - Sist endra 9. des. 2019 12:31