Sakskart til møte 4/2019 i fakultetsstyret

V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober

Arkivsaksnummer: 2019/2977 

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 25. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 25. oktober godkjennes.

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra IDF-møtet 29.11.19

 

D-SAK 1 Organisering av fakultetet - rapport fra arbeidsgruppe

Arkivsaksnummer: 2018/6413

Vedlegg (pdf):

 1. Rapporten fra arbeidsgruppen

 

V-SAK 2 Budsjett og årsplan 2020 med langtidsbudsjett

Arkivsaksnummer: 2019/10674

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpig disponeringsskriv for 2020
 2. Utviklingsavtale juridisk fakultet 2020-2022

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til budsjett- og årsplan. 
Fakultetsstyret slutter seg til kostnadstiltak som foreslått i notatet, med  endringer som fremkom i møtet.

 

V-SAK 3 Forslag til eksterne styremedlemmer for perioden 01.01.20-31.12.23

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Vedlegg (pdf):

 1. Saksnotat med presentasjon av kandidatene

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne medlemmer fra privat sektor for perioden 01.01.20-31.12.23:

 • Advokat Siri Teigum som fast medlem med advokat Are Stenvik som personlig vara

Fakultetsstyret vil vedta forslag til eksterne medlemmer fra offentlig sektor på sirkulasjonsbehandling før jul.

Når alle forslagene er klare, oversendes disse samlet til rektor som oppnevner de eksterne medlemmene.

 

O-SAK 2 Orientering om valg til fakultetsstyret

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Vedlegg (pdf):

 1. Skriflig orientering om pågående og avsluttede valg

 

O-SAK 3 Evaluering av juridisk forskning - JUREVAL

 

O-SAK 4 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) fattet i perioden september til desember 2019 følgende vedtak om tilsettinger: 

 • Katrine Broch Hauge tilsettes i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011). Dersom Broch Hauge takker nei til stillingen går tilbudet videre til Anne-Karin Nesdam (arkivsaksnr. 2019/1908).
 • Anne Kjersti C. Befring tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2018/5999).
 • Rachael Gould får tilbud om stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for privatrett. Dersom Rachael Gould takker nei går tilbudet videre til Hannes Lenk (arkivsaksnr. 2019/2651).

 

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 6 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 2. desember 2019

 

Publisert 2. des. 2019 14:14 - Sist endra 9. des. 2019 12:26