Protokoll fra konstituerende møte i fakultetsstyret

Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Ole Kristian Fauchald, Inger Berg Ørstavik, Runar Hilleren Lie, Siri Teigum, Bjørn Erik Thon, Odd Erik Pedersen, Mads Fredrik Baardseth, Henrik Stenberg og Astri Rønningen Stautland.

Fra administrasjonen: Vibeke Blaker Strand, Benedicte Rustad og Eirik Haakstad (referent)

 

O-SAK 1 Økonomisaker, årsplan og strategi

Lars Botten og Trond Skjeie presenterte regnskapet for de siste årene, samt budsjett og kommende årsplan som ble vedatt av det forrige fakultetsstyret i desember 2019.

 

O-SAK 2 Fakultetsstyrets oppgaver, mandat og sammensetning

Reagnhild Hennum og Eirik Haakstad presenterte saken. Fakultetsstyret ba om å få relevante styringsdokumenter og også informasjon om dekanatets planer for kommende periode. Fakultetsledelsen legger frem en orienterings-/diskusjonssak om dette på neste styremøte. 

 

V-SAK 1 Oppnevning av innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende ITU med virkning fra 01.01.20:

 • Professor Ragnhild Hennum, dekan og ITUs leder
 • Professor Inger Berg Ørstavik
 • Professor Ole Kristian Fauchald
 • Seniorkonsulent Odd Erik Pedersen
 • Studentrepresentant fra JSU

Dekanens stedfortreder er vara for dekanen til ITU. Vararepresentantene for de faste vitenskapelige og teknisk-administrative til fakultetsstyret er også vararepresentanter til ITU. For studentrepresentanten er det andre JSU-medlemmet i styret vara til ITU.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Møtetider for fakultetsstyret i 2020

Vedtak:

Fakultetsstyret beslutter følgende møtetider for 2020:

 • mandag 24. februar, kl. 1200-1500
 • mandag 8. juni, kl. 1200-1500
 • mandag 19. oktober, kl. 1200-1500
 • mandag 7. desember, kl. 1200-1500

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 3 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) fattet i møtet 12.12.2019 følgende vedtak om tilsettinger: 

 • Tomas Midttun Tobiassen, Kristina Stenvik og Silje Gjølberg Johansen tilsettes i stillingene som stipendiat (SKO 1017) innenfor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, dersom noen av de 3 først innstilte takker nei, går tilbudet til neste kandidaten i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2019/8094) 
 • Hanna Vik Furuseth tilsettes i stillingen som stipendiat ved Institutt for privatrett- Arfa II, dersom Hanna Furuseth takker nei til stillingen, går tilbudet til Trygve Gudmund Harlem Losnedahl (arkivsaksnr. 2019/6110)
 • Professor Daniel Naurin kalles til fast tilsetting som professor 1404 ved PluriCourts, Det juridiske fakultet, med ansvar for faglig ledelse av den statsvitenskapelige forskningen ved PluriCourts fram til og med 31.3.2023. Naurin skal ikke brukes til faste oppgaver, eller oppgaver som strekker seg utover sluttdatoen til PluriCourts 31.3.2023 (arkivsaksnr. 2019/611)

 

O-SAK 4 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 5 Eventuelt

Under eventuelt reiste styret spørsmål om hvordan fakultetet ser på dagsaktuelle saker, eksempelvis NAV-saken. Spørsmålet ble svart ut i møtet.

 

 

Det juridiske fakultet, 15. januar 2020

 

Publisert 18. feb. 2020 09:31 - Sist endra 5. mars 2020 13:49