Protokoll fra møte 2/2020 i fakultetsstyret

Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Ole Kristian Fauchald, Inger Berg Ørstavik, Runar Hilleren Lie, Odd Erik Pedersen, Siri Teigum, Bjørn Erik Thon, Aksel Kolstad, Henrik Stenberg og Astri Rønning Stautland.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. februar

Arkivsaksnummer: 2020/173

Fakultetsstyret etterlyste i møtet 24. februar en oversikt over rekrutteringsstillinger som er bundet opp som egenandeler i prosjekter. Denne oversikten sendes styret sammen med protokollen fra møtet 8. juni.

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 24. februar godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

D-SAK 1 Strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Vedlegg (pdf):

UiOs strategi som ble vedtatt i februar, legger rammene for fakultetets strategi. Fakultetsledelsen tar med styrets innspill videre i arbeidet, herunder:

 • betydningen av kontakt med arbeids- og næringsliv
 • balanse mellom vedlikehold av eksisterende fag og utvikling nye fag
 • forholdstallet mellom lærer og student
 • balanse mellom forskning og undervisning, og samtidig som utvikle av undervisningen
 • jobbe for ekstern finansiering
 • internasjonalt og nasjonalt samarbeid

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Dekanen orienterte om at det var gjennomført to IDF-møter etter styremøtet i februar. Fakultetsstyret hadde ingen kommentarer til referatene fra de siste IDF-møtene.

 

V-SAK 2 Regnskap for 1. tertial 2020

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Lars Botten presenterte regnskapet.

Styret stilte spørsmål om årsakene til overforbruket i perioden 2015 til 2018. Dette skyldtes dels lavere inntekter som følge av kutt i bevilgninger, mindre incentivmidler og færre prosjekter. Dels skyldtes det høyere kostnader til vitenskapelige stillinger, hvor fakultetet hadde flere stipendiater enn finansieringen tilsa og dessuten ansatte flere faste vitensakepelige som en forskuttering av avganger i perioden etter 2018/2019.

Styret stilte videre spørsmål om hvorvidt et overskudd på ca. 5 prosent av tildelingen er et hensiktsmessig mål, eller om det er rom å ansette flere vitenskapelige. Fakultetsledelsen presiserte at prognosene så annerledes ut for bare seks måneder siden, og at det viktig å ha en forsiktig tilnærming til dette inntil kostnader og inntekter har stabilisert seg. 

Styret etterlyste gode KPI'er, noe som kan legge frem på et senere møte.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Årsplan 2021-2023, budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025 – hovedprioriteringer og prinsipper

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Trond Skjeie presenterte saken.

Styret ønsket en tydeligere sammenheng mellom styringsdokumentene (strategi, årsplan, langtidsbudsjett og budsjett) og at forskjell på nivåene mellom mål og tiltak tydeliggjøres.
Styret får styringsdokumentene tilbake til diskusjon i oktober før de legges frem for vedtak i desember.  

Vedtak:

Styrets innspill innarbeides i saksdokumentene, og saken tas opp igjen på styremøtet i oktober.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Revidert reglement for Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Arkivsaksnummer: 2020/5518

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det reviderte reglementet for IKRS med den foreslåtte sammensetningen av instituttrådet. Nytt reglement trer i kraft umiddelbart.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 2 Endringer på studieområdet

Studiedekanen orienterte om endringene på studiefeltet etter 12. mars. En digital løsning for undervisningen var på plass innen en uke. Fakultetet oppnevnte tidlig en ansvarlig lærer for digital undervisning, CELL har vært en vesentlig bidragsyter, lærerne har gjort en stor innsats, og det har vært et godt samarbeid med JSU. Evalueringer fra studenter viser at de jevnt over har vært fornøyde med løsningene. Vårens eksamener ble gjennomført som digitale hjemmeeksamener med bestått/ikke bestått som karakter. Alle høstens forelesninger planlegges som digitale, mens 1. og 4. studieår prioriteres med hensyn til fysisk kursundervisning. Høstens eksamener planlegges som hjemmeeksamen med bokstavkarakterer, men det er samtidig bestilt lokaler i Silurveien slik at det også kan gjennomføres skoleeksamen om det åpnes for dette. 

 

O-SAK 3 Konsekvenser av korona - status og tiltak

Ut over endringene på studieområdet (o-sak 2) ble ikke konsekvenser av korona tatt opp i møtet.

 

O-SAK 4 Status JUREVAL

Saken tas opp igjen i et senere møte, fakultetsstyret skal vedta mandat for evalueringen.

 

O-SAK 5 Status organisasjonsgjennomgang

Saken ble ikke tatt opp i møtet.

 

O-SAK 6 Status prosjektsøknader

Saken ble ikke tatt opp i møtet.

 

O-SAK 7 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget har i perioden februar til mai 2020 vedtatt følgende ansettelser:

 • Charlotte Lysa ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Norsk senter for menneskerettigheter for en periode på 2 år med oppstart våren 2020 (arkivsaksnr. 2019/12255).
 • Miriam Twigt ansettes i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Norsk senter for menneskerettigheter for en periode på 2 år med oppstart våren 2020 (arkivsaksnr. 2019/12263).
 • Elenore Maitre-Ekern tilbys stilling som postdoktor (SKO1352) ved Institutt for privatrett, NORDEN. Om hun takker nei, går tilbudet videre til Yuliya Chernyk (arkivsaksnr. 2019/13385).
 • Matthias Brinkmann og Johan Wibye ansettes i hver sin stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts for en periode på 2 år. Dersom en av disse takker nei, går tilbudet videre til Chrisof Royer. Ansettelse av Wibye er betinget av at han innehar doktorgrad og kan tiltre i september 2020 (arkivsaksnr. 2019/9954).
 • Solveig Laugerud tilsettes i stilling som postdoktor (SKO 1352). Tilsettingen er for 3 år med 10 % pliktarbeid til UiO: Life Science.  Vedtaksforslaget er med forbehold om avholdt og godkjent disputas (arkivsaksnr. 2016/6913).
 • Rebecca Schmidt tilsettes i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for privatrett, VIROS. Dersom Rebecca Schmidt takker nei går tilbudet til Johan Wibye (arkivsaksnr. 2019/6107).
 • Fredrik Sivertsson tilsettes som førsteamanuensis (SKO 1011) i 20% midlertidig bistilling tilknyttet Juss og statistikk ved forskergruppen Forum for Juss og samfunnsvitenskap ved IKRS for en periode på 3 år og 4 måneder (arkivsaksnr. 2020/4093). 

 

O-SAK 8 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

 

O-SAK 9 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 22. juni 2020

Publisert 30. juni 2020 14:27 - Sist endra 7. sep. 2020 10:43