Protokoll fra ekstra møte i fakultetsstyret

Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Inger Berg Ørstavik, Ole Kristian Fauchald, Runar Hilleren Lie, Odd Erik Pedersen, Bjørn Erik Thon, Siri Teigum, Aksel Kolstad, Embla Mandt Larsen Mellgren og Astri Rønningen Stautland.

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter, Steinar Hafto Myre og Eirik Haakstad (referent)

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. juni

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedtak:

Et av styrets medlemme kommenterte at referatet fra strategidiskusjonen 8. juni ikke er helt dekkende, men likevel ikke så uriktig at protokollen ikke kan godkjennes. Protokollen fra styremøtet 8. juni godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Mandat for evalueringskomité - JUREVAL

Arkivsaksnummer: 2019/14037 

Styret kommenterte at evalueringen ideelt sett burde ha vært gjennomført før fakultetet utviklet en ny strategi. Ettersom strategien er langsiktig, kan den imidlertid justeres underveis, og styret vil også få informasjon om hoveddata og indikatorer fra evalueringen i arbeidet med ny strategi. 

Styret hadde noen rent språklige kommentarer og ba om at referansene til Strategi 2010-2020 strykes. Videre diskuterte styret om punkt 1 og 2 skulle slås sammen eller bli stående hver for seg. Det var enighet om meningsinnholdet i punktene, og at dekanen kunne vurdere hvorvidt punktene skal slås sammen eller ikke når de språklige justeringene foretas.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar mandatet med lokale tilpasninger (punkt 1-3), med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å foreta språklige justeringer av mandatets punkt 1 og 2.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Styret støttet forslaget til organisering av det videre arbeidet med strategien. Siden arbeidsutvalget kan få et bredt mandat, mente styret at også dekanatet burde være representert i utvalget. Representantgruppene beslutter selv hvem som deltar i arbeidsutvalget og melder inn dette til styrets sekretær.

Styret stilte spørsmål ved om det er realistisk å få ferdig strategien til februarmøtet i 2021. Fakultet undersøker med universitetet sentralt når strategien må være ferdig.

Vedtak:

Arbeidsgruppe for JUS Strategi2030 nedsettes. Arbeidsgruppen består av en representant for hver av styrets representantgrupper, en instituttleder og en fra dekanatet. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Eirik Haakstad vil være sekretær for gruppen.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart

Studiedekanen orienterte om studiestart ut fra fire punkter:

  1. Fakultetet har ikke hatt noen smittetilfeller etter studiestart, og smittevernsreglene overholdes.
  2. Fakultetet gjennomfører hybridundervisning dette semester med digitale forelesninger og kursundervisning i store lokaler der 1. og 4. studieår prioriteres.
  3. Fakultetet opplever å ha et godt samarbeid og en god dialog med studentene, samt god oversikt over undervisningssituasjonen.
  4. Fakultetet har nå et eget studio og ønsker å utvikle den digitale undervisning videre, og vi mener å ha både teknologisk og pedagogisk spisskompetanse. Det knytter seg imidlertid noen GDPR-spørsmål til digital undervisning som må følges opp videre.

Studentrepresentantene bekreftet fakultetets innstrykk av studiestart, samt at studentutvalget har fortløpende og god kontakt med studiedekanen.

Et av styremedlemmene kommenterte at fakultetet i koronasituasjonen ivaretar internasjonale studenter dårligere enn norske, samtidig som det er tatt opp flere internasjonale enn vanlig siden undervisningen nå er digital. Denne situasjonen har også gjort fakultetet mer avhengig av Canvas, og styremedlemmet stilte spørsmål om Canvas tilfredsstiller GDPR-krav. Fakultetet følger opp dette med UiO.

 

O-SAK 2 Rettssak ifm. ansettelsesprosess

Dekanen orienterte om rettsaken og hvordan den følges opp på fakultetet. Blant annet skal instituttlederne være med å diskutere hvordan vi kan tydeliggjøre forholdet mellom kunngjøringer, bedømmelser, innstillinger og ansettelsesvedtak. Herunder bør mandatene til bedømmelseskomité og intervju-/prøveforelesningskomité klargjøres. Mottak og ivaretakelse av internasjonale ansatte vil også være et tema for instituttledergruppen. 

Styret fremhevet særlig to punkter:

  1. Selv om det ikke er gjort noe lovstridig i denne konkrete ansettelsen, bør fakultetet forbedre de vitenskapelige ansettelsesprosessene. Tydelige kunngjøring og informative vedtak i ITU er viktig i denne sammenheng i tillegg til oppfølgingen som dekanen nevnte. Samtidig bør fakultetet opplyse om at det ikke er klageadgang på ansettelsesvedtak, men at søkere kan klage på saksbehandlingsfeil.
  2. Fakultetet må sørge for tiltak med sikte på å ivareta arbeidsmiljøet hvis rettssaken skulle å negativ påvirkning på dette.

 

O-SAK 3 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Referatet fra IDF-møtet 21. august ble ikke kommentert.

 

O-SAK 4 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 8. september 2020

Publisert 19. okt. 2020 12:48 - Sist endra 19. okt. 2020 12:48