Protokoll fra møte 4/2020 i fakultetsstyret

Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Inger Berg Ørstavik, Ole Kristian Fauchald, Runar Hilleren Lie, Odd Erik Pedersen, Siri Teigum, Bjørn Erik Thon, Aksel Kolstad, Embla Mandt Larsen Mellgren og Astri Rønningen Stautland

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad, Oddrun Rangsæter og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. oktober

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedtak:

Protokollen fra styremøtet 19. oktober godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 2 Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Trond Skjeie presenterte saken. Etter styremøtet i oktober er det avklart at fakultetet må tilbakeføre ca. 1,2 millioner til UiO som skal bidra til å dekke tapte inntekter ved Det odontologiske fakultet og universitetsmuseene i 2020.

Styret ba om forklaring på kostnaden på 6 millioner for en førstestilling i alternativ 2. Administrasjonen opplyste at denne kostnaden dekker hele langtidsbudsjettperioden på fem år fordelt utover fra og med 2022. Reduksjonen i driftsmidlene som eventuelt skal finansiere stillingen, tas imidlertid i 2021.

Videre ønsket styret å se fremtidig budsjettarbeid i sammenheng med undervisningsregnskapet. Fakultetet vil legge frem undervisningsregnskapet 2020 på overordnet nivået i et styremøte i løpet av vårsemesteret.

Vedtak:

Styret slutter seg til budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025, budsjettalternativ 1.

Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer etter styrets møte.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Arkivsaksnummer 2020/12833

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR:

 • Professor Malcolm Langford (leder), med professor Anders Løvlie som møtende vara
 • Professor Kirsten Sandberg, med stipendiat Birgitte Hellesnes som møtende vara
 • Rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene
 • Student Øystein Stikbakke

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 4 Møtetider for fakultetsstyret i 2021

Vedtak:

Forslag til møtetider sendes på sirkulasjon etter innspill fra styrets medlemmer.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 5 Arbeidsgruppe for å vurdere organisering av forskningen – sammensetning og mandat

Arkivsaksnummer: 2018/6413

Vibeke Blaker Strand presenterte saken.

Styret diskuterte om det er hensiktsmessig med et så åpent mandat, eller om mandatet bør peke ut en retning for arbeidsgruppen.

Forskergruppene har tidligere blitt evaluert ut fra deres forskning. Formålet med arbeidsgruppens arbeid er å undersøke hva forskergruppene krever av organisasjonen. Arbeidet i 2021 skal bidra inn i vurderingen av nye forskergrupper som skal oppnevnes fra januar 2022. Fakultetsledelsen innarbeider dette formålet i mandatet.

Styret foreslo at det utarbeides mer spesifikk statistikk på gruppenivå som grunnlag for gode, kvalitative analyser.

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgruppe for å vurdere organiseringen av forskningen:

 • prodekan for forskning Vibeke Blaker Strand (IOR), leder
 • professor Katja Franko (IKRS)
 • professor Bård Anders Andreassen (SMR)
 • professor Christoffer Eriksen (IOR)
 • professor Margrethe Buskerud Christoffersen (IFP)
 • førsteamanuensis Katrine Broch Hauge (NIFS)
 • instituttleder John Asland (IFP)
 • kontorsjef Øyvind Henden (IOR)
 • rådgiver Per Jørgen Ystehede (IKRS), sekretær

Fakultetets stipendiatråd utpeker en representant for vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling til arbeidsgruppen.

Fakultetsstyret godkjenner det foreslåtte mandatet med presiseringen av arbeidsgruppens formål.

(Enstemmig vedtatt)

 

D-SAK 1 Årsplan 2021-2023

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Styret foreslo at årsplanen burde inkludere et punkt om fysiske møteplasser, og at gjennomgangen av forskningsorganiseringen også skrives inn. Videre anbefalte styret å omformulere tiltak 8 under den andre ambisjonen.

Administrasjonen jobber videre med årsplanen frem mot neste styremøtet. Det er også mulig for styrets medlemmer å sende ytterligere innspill på e-post.

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Referatet fra IDF-møtet 27. november ble ikke kommentert.

 

O-SAK 2 CELL

Malcolm Langford presenterte CELLs arbeid i 2020 og planer for 2021.

CELL vil fremover orientere styret om status 1-2 ganger i året, og ba styret bidra med kritiske spørsmål til og et strategisk blikk på CELLs arbeid.

 

O-SAK 3 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Ragnhild Hennum orienterte om det første møtet i arbeidsutvalget som jobber med strategien.

 

O-SAK 4 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart

Tarjei Bekkedal informerte om at studiepoengproduksjonen i vårsemesteret var høyere enn vanlig, men at studentene mente at korona hadde påvirket studieprogresjonen. I høstsemesteret er det gjennomført en hybridmodell for undervisning med digitale forelesninger og fysiske kurs der 1. og 4. studieår har vært prioritert. Eksamen avholdes som hjemmeeksamen med karakterer. Fakultetet har hatt digitale allmøter med studentene, det er et godt samarbeid med JSU, og det er god støtte fra IT-seksjonen i digitaliseringen. Fakultetet planlegger med hybridundervisning også for vårsemesteret, men er forberedt på fulldigital studiestart og kun digital undervisning på begynnelsen av året.

 

O-SAK 5 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden september til november fattet følgende vedtak:

 • Heidi Sydnes Egeland ansettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Dersom Egeland takker nei til tilbud om stillingen, går tilbudet videre til Olsi Shehi (arkivsaksnr. 2020/1998)
 • Charlotte Hafstad Widerberg ansettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap -samfunnssikkerhet ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett (arkivsaksnr. 2020/3651).
 • Ane Sydnes Egeland ansettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap innenfor energi og klimarett ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Dersom Sydnes takker nei til stillingen går tilbudet videre til Breno Carvalho de Almeida Neves (arkivsaksnr. 2020/3652).
 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Anders Løvlie, Birgitte Hagland,Harald Irgens-Jensen, Mari Astrup Hjort, Marte Kjørven, og Tone Wærstad tilstås opprykk til professor i rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2019 (arkivsaksnr. 2019/11701).

 

O-SAK 6 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

 

O-SAK 7 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Det juridiske fakultet, 8. desember 2020

 

 

Publisert 5. mars 2021 09:23 - Sist endra 5. mars 2021 09:23