Sakskart til møte 4/2020 i fakultetsstyret

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. oktober

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 19. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 19. oktober godkjennes.

 

V-SAK 2 Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpig disponeringsskriv for 2021
 2. Budsjettrapport pr enhet basisvirksomhet 2020-2025
 3. Eksternt finansiert virksomhet 2021-2025

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025, budsjettalternativ 1, med de endringer som fremkom i møtet.


Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer etter styrets møte.

 

V-SAK 3 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Arkivsaksnummer 2020/12833

Vedlegg (pdf):

 1. Valgreglement for UiO § 22
 2. Referat fra møte i IORs instituttråd 27.11.20

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for IOR:

 • Professor Malcolm Langford (leder), med professor Anders Løvlie som møtende vara
 • Professor Kirsten Sandberg, med stipendiat Birgitte Hellesnes som møtende vara
 • Rådgiver Elisabeth Wenger-Hagene
 • Student Øystein Stikbakke

 

V-SAK 4 Møtetider for fakultetsstyret i 2021

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret beslutter følgende møtetider for 2021:

 • mandag 1. mars, kl. 1200-1500
 • mandag 3. mai, kl. 1200-1500
 • mandag 14. juni, kl. 1200-1500
 • mandag 11. oktober, kl. 1200-1500
 • mandag 6. desember, kl. 1200-1500

 

V-SAK 5 Arbeidsgruppe for å vurdere organisering av forskningen – sammensetning og mandat

Arkivsaksnummer: 2018/6413

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til mandat for arbeidsgruppen
 2. Rapport fra arbeidsgruppe, desember 2019
 3. Protokoller fra styremøter 2018-2019

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende arbeidsgruppe for å vurdere organiseringen av forskningen:

 • prodekan for forskning Vibeke Blaker Strand (IOR), leder
 • professor Katja Franko (IKRS)
 • professor Bård Anders Andreassen (SMR)
 • professor Christoffer Eriksen (IOR)
 • professor Margrethe Buskerud Christoffersen (IFP)
 • førsteamanuensis Katrine Broch Hauge (NIFS)
 • instituttleder John Asland (IFP)
 • kontorsjef Øyvind Henden (IOR)
 • rådgiver Per Jørgen Ystehede (IKRS), sekretær

Fakultetsstyret godkjenner det foreslåtte mandatet.

 

D-SAK 1 Årsplan 2021-2023

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Vedlegg (pdf):

 1. Diskusjonsnotat

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra IDF-møtet 27. november

 

O-SAK 2 CELL

Orientering om status i CELL.

 

O-SAK 3 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Status for arbeidsgruppen, muntlig orientering.

 

O-SAK 4 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart

Muntlig orientering.

 

O-SAK 5 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden september til november fattet følgende vedtak:

 • Heidi Sydnes Egeland ansettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Dersom Egeland takker nei til tilbud om stillingen, går tilbudet videre til Olsi Shehi (arkivsaksnr. 2020/1998)
 • Charlotte Hafstad Widerberg ansettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap -samfunnssikkerhet ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett (arkivsaksnr. 2020/3651).
 • Ane Sydnes Egeland ansettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap innenfor energi og klimarett ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Dersom Sydnes takker nei til stillingen går tilbudet videre til Breno Carvalho de Almeida Neves (arkivsaksnr. 2020/3652).
 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Anders Løvlie, Birgitte Hagland,Harald Irgens-Jensen, Mari Astrup Hjort, Marte Kjørven, og Tone Wærstad tilstås opprykk til professor i rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2019 (arkivsaksnr. 2019/11701).

 

O-SAK 6 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

 

O-SAK 7 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 30. november 2020

Publisert 30. nov. 2020 13:08 - Sist endra 4. des. 2020 11:57