Seminar: Menneskerettigheter og bioetikk

Seminar om arbeid på bioetikkområdet i Europarådet og UNESCO. Anne Forus, seniorrådgiver dr. scient, Avdeling helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet. Anne Forus har erfaring fra Europarådets og UNESCOs bioettikkomiteer. Jakob Elster fra SMR som utarbeider et prosjekt om bioetikk og menneskerettigheter, arrangerer dette lunsjseminaret.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Europarådets komité for bioetikk, DH-BIO, er en mellomstatlig komite under Menneskerettighetskomiteen (CDDH). Komiteen har medlemmer fra alle 47 medlemsland i Europarådet, og en rekke observatører. UNESCOs komite for bioetikk, IBC, er en uavhengig, internasjonal ekspertkomite med medlemmer fra 36 land.  

Komiteene har sine "grunnpilarer" i Biomedisinkonvensjonen (Europarådet) og Den universelle deklarasjonen om menneskerettigheter og bioetikk (UNESCO). Anne Forus vil ta utgangspunkt i disse dokumentene og snakke om de to komiteenes rolle og hvordan vi arbeider. Begge komiteene har respondert på bruk av genredigering som kan gå i arv hos mennesker. IBC ferdigstilte to rapporter i 2017 - en rapport som tar opp flyktningers rettigheter, og en om bruk av stordata og helse. Hun går gjennom anbefalingene i de to rapportene. I DH-BIO har vi arbeidet med en protokoll om rettigheter til personer som blir underlagt tvang i psykisk helsevern i nesten 7 år. Denne protokollen er svært omdiskutert – noe hun vil forklare mer om.

Mer om innleder Anne Forus

Anne Forus er molekylærbiolog av utdanning og har en doktorgrad fra kreftområdet. Hun har arbeidet som forsker ved Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet i mange år før hun begynte å arbeide i Helsedirektoratet i 2003. Hun har hele tiden hatt ansvar for fagområdene som reguleres av bioteknologiloven; områder med et mangfold av etiske problemstillinger. Forus har vært norske delegat til DH-BIO siden 2003, ble valgt inn i komiteens styringsgruppe (Bureau) i 2011, og var ordfører (Chair/Presidente) i 2013 og 2014. I 2016 ble hun oppnevnt som medlem i UNESCOs komite IBC for perioden 2016-2019.

Publisert 22. jan. 2019 12:59 - Sist endret 22. jan. 2019 14:16