Internasjonale programmer

Fra første januar 2017 har de internasjonale programmene ved SMR blitt innlemmet i senterets Internasjonale avdeling, som er tematisk organisert. følg lenken for ytterligere informasjon. 

Landprogram

Indonesiaprogrammet
Programmet samarbeider med statlege institusjonar, akademia og frivillige organisasjonar. Kapasitetsbygging er eit viktig element i dei fleste prosjekta.

Kinaprogrammet
Kinaprogrammet støtter utviklinga, forståinga og gjennomføringa av internasjonale standardar på menneskerettar i Kina. Eit nært samarbeid med kinesiske akademiske partnerar er ein hjørnestein i arbeidet.

Vietnamprogrammet
Programmet driv samarbeidsprosjekt innan menneskerettsutdanning, lovgiving og forsking basert på forslag frå våre partnerar innan forvaltning og akademia.

 


 

Tematiske program

Oslokoalisjonen for religions- og trosfridom
Oslokoalisjonen arbeider for å fremje religions- og trosfridom som eit felles gode som kan støttast og fremjast av alle religionar og overtydingar.

NORDEM - The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rightsblei etablert i 1993, og bidrar med høgt kvalifisert personell til organisasjonar som EU, OSSE og FN i forbindelse med deira operasjonar for å fremje demokrati og menneskerettar.

NORDEM rekrutterer, lærer opp og sender personell ut til internasjonale operasjonar. NORDEM tilbyr ulike former for opplæring knytt til internasjonale menneskerettsoperasjonar og valgobservasjon.