Undervisning og eksamen Vår 2022 - epost 21. desember

Undervisning frem til uke 8 er nå lagt om, og semestersider for norske emner er oppdatert. I en oppfølgingsepost til studentene informerer fakultetet om planleggingsarbeidet etter de nye koronarestriksjonene.

Eposten er en oppfølging av eposten som ble sendt 15. desember, og er gjengitt i sin helhet under (bokmål og nynorsk).

Oppfølging: Undervisning og eksamen vår 2022

Kjære student

Som vi informerte om i forrige uke, gjør de seneste koronarestriksjonene at vi må revurdere planer for undervisning og eksamen vår 2022.  

Vi ønsker å gi tilstrekkelig forutsigbarhet for studentene. Derfor gjelder de endringene vi nå gjør i undervisning frem til uke 8. Vi må ta forbehold om innstramminger som krever mer digital undervisning enn vi planlegger for nå. Videre er målet å fatte beslutninger i god tid om perioden fra uke 8 til påske, og tilsvarende for tiden fra påske og frem til sommeren. 

Fysisk og digital undervisning

Forelesninger: Som nevnt i forrige epost, har vi lagt om til digital undervisning for alle forelesningsrekker som begynner før uke 8.  

Kurs- og smågruppeundervisning: Slik undervisning kan gjennomføres med fysisk oppmøte i større undervisningsrom og auditorier, men vi har ikke nok romkapasitet til å tilby dette til alle. Vi har blant annet prioritert å gi førsteårsstudentene smågruppeundervisning med fysisk oppmøte. På emner der det ikke er kapasitet til dette, vil kurs- og smågruppeundervisning gjennomføres digitalt til uke 8. 

På alle norskspråklige emner kan du nå se på semestersidene hvorvidt undervisningen gjennomføres fysisk eller digital. På engelskspråklige emner vil det ta noe lenger tid før semestersidene er oppdatert. 

Tilrettelegging: Har du behov for tilrettelegging av undervisning, søker du om dette på vanlig vis.

Eksamen

Vi ønsker å gi dere en tidlig avklaring om eksamensform (det vil si om vi omgjør planlagte skoleeksamener til hjemmeeksamen), men vi avventer UiOs beslutninger om kapasitet i Silurveien våren 2022. Vi vil også gjennomføre allmøter med studentene for å lytte til deres synspunkter. Vi tar sikte på å treffe en beslutning tidlig i februar.

Hvis du har spørsmål, så kan du sende dem til info@jus.uio.no. 

Med vennlig hilsen

Det juridiske fakultet


Oppfølging: Undervisning og eksamen vår 2022

Kjære student  

Me informerte førre veke om korleis dei seinaste koronarestriksjonane gjer at me må revurdera planar for undervisning og eksamen vår 2022.   

Me ønskjer å gi tilstrekkeleg føreseielegheit for studentane. Derfor gjeld dei endringane me no gjer i undervisning fram til veke 8. Me må ta atterhald om innstrammingar som krev meir digital undervisning enn me planlegg for no. Vidare er målet å fatta avgjerder i god tid om perioden frå veke 8 til påske, og tilsvarande for tida frå påske og fram til sommaren.  

Fysisk og digital undervisning

Forelesninger: Som me nemnde i førre e-post, har me lagt om til digital undervisning for alle forelesingsrekkjer som byrjar før veke 8.  

Kurs- og smågruppeundervisning: undervisning av slik art kan gjennomførast med fysisk oppmøte i større undervisningsrom og auditorium. Men me har ikkje nok romkapasitet til å tilby dette til alle, og me må derfor prioritera. Me har mellom anna prioritert å gi førsteårsstudentane  smågruppeundervisning med fysisk oppmøte. På emne der det ikkje er kapasitet til dette, vil kurs- og smågruppeundervisning gjennomførast digitalt til veke 8.  

På alle norskspråklige emne kan du no sjå på semestersidene om undervisninga blir gjennomført fysisk eller digital. På engelskspråklege emne vil det ta noko lengre tid før semestersidene er oppdaterte. 

Tilrettelegging: Om du har behov for tilrettelegging av undervisning, søkjar du om dette på vanleg vis. 

Eksamen

Vi ønskjer å gi dykk ei tidleg avklaring om eksamensform (det vil seia om me gjer om skuleeksamenar til heimeeksamen), men me ventar på UiOs avgjerder om kapasitet i Silurveien våren 2022. Me vil òg gjennomføra allmøte med studentane for å lytta til synspunkta deira. Me tek sikte på å treffa ei avgjerd tidleg i februar. 

Om du har spørsmål, så kan du senda dei til info@jus.uio.no.  

Med vennleg helsing

Det juridiske fakultete

Publisert 22. des. 2021 10:05 - Sist endret 22. des. 2021 10:05