Det blir hjemmeeksamen på jusstudiet høsten 2021

For å sikre forutsigbarhet, er det bestemt at alle eksamener på 1.-4. studieår på Master i rettsvitenskap gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2021.

På et allmøte med studentene i april, lovet studiedekan Tarjei Bekkedal en tidlig beslutning om eksamensform på de obligatoriske emnene i jusstudiet. Da var det allerede bestemt at alle valgemnene på jusstudiet skal ha hjemmeeksamen høsten 2021. 

Nå er beslutningen tatt, og både studenter og ansatte kan planlegge ut fra at det blir hjemmeeksamen også på studieårsemnene i jusstudiet høsten 2021.

Avgjørelsen vil ligge fast uavhengig av hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg til høsten.

Les også om allmøtet med studentene i april 

Portrett av studiedekan Tarjei Bekkedal
- Jo tidligere en avgjørelse fattes, jo flere gevinster gir beslutningen når det gjelder forutberegnelighet og fleksibel undervisningsplanlegging, sier studiedekan Tarjei Bekkedal om vedtaket om hjemmeeksamen høsten 2021 (foto: UiO).

Hvorfor hjemmeeksamen også høsten 2021?

Det har vært en bred prosess i forkant av vedtaket, og studenter og ansatte har blitt oppfordret til å komme med innspill. Det er forskjellige oppfatninger, men en klar overvekt av innspillene gir enten en tydelig anbefaling om hjemmeeksamen, eller vektlegger hensyn som kun en tidlig beslutning om hjemmeeksamen kan ivareta.

Forutsigbarhet har vært viktig for mange, og hjemmeeksamen er den eneste løsningen som med sikkerhet kan opprettholdes uavhengig av situasjonen ellers.

Beslutningen har sammenheng med at det i høst vil det være redusert kapasitet i Silurveien 2 (UiOs felles lokaler for skoleeksamen). Eksamensperioden må strekkes ut, og da vil alle fakulteter måtte godta noen ugunstige eksamensdatoer. Det vil heller ikke være mulig med 6-timers eksamen. Eksamensdatoer fordeles nå i april/mai. Eksamensdatoer kan ikke endres når de først er fastsatt, selv om man senere bytter fra skoleeksamen til hjemmeeksamen.

Se hele oversikten over momenter i vurderingen:

Vedtaket bygger på en grundig helhetsvurdering hvor dette er tillagt størst vekt:

 • Innspillene fra studenter og ansatte.
 • Forutberegnelighet: Et vedtak om hjemmeeksamen er den eneste løsningen som med sikkerhet kan opprettholdes. Et tidlig vedtak gir stabilitet og forutberegnelighet. Det er usikkert hvordan pandemisituasjonen vil være høsten 2021, beslutninger som tas nå må ta hensyn til det vi vet nå.
 • Gunstige eksamenstidspunkter: Et tidlig vedtak om hjemmeeksamen gir fleksibilitet når det gjelder valg av eksamensdatoer. Dersom fakultetet i april/mai planlegger for mulig skoleeksamen vil datoene for eksamen ikke kunne endres selv om fakultetet senere endrer til hjemmeeksamen.
 • Fleksibel undervisningsplanlegging: uten fleksibilitet til å sette eksamensdato vil det heller ikke være fleksibilitet i undervisningsplanleggingen. Også undervisningsplanleggingen skjer i april/mai, og uten fleksibilitet vil deler av kursundervisningen måtte planlegges som digital fordi et kort semester gir for dårlig utnyttelse av romkapasitet. Det er svært viktig å kunne gjenoppta fysisk undervisning så langt det er mulig.
 • Det er kun med hjemmeeksamen vi har mulighet for 6-timers eksamener.
 • Erfaringene fra hjemmeeksamen i 2020 har vært gode.
 • Smittevern: Hjemmeeksamen er den eksamensformen som sikrer best smittevern. Dette er likevel ikke tillagt stor vekt i denne avgjørelsen. Det skyldes at det er for tidlig å vite hvordan smittevernsituasjonen blir høsten 2021. Avgjørelsen bygger i hovedsak på en vurdering av de forholdene vi per i dag kan si noe om. Av denne grunn vil avgjørelsen ligge fast uavhengig av hvordan utviklingen i smittevernsituasjonen faktisk viser seg å bli.

Slik ble beslutningen til

Spørsmålet om eksamensform høsten 2021 har vært gjenstand for en bred prosess ved fakultetet. Både ønsket eksamensform og hvor tidlig en avgjørelse bør treffes har blitt diskutert. I følgende fora og møter er spørsmålet blitt diskutert:

 • Vårens ukentlige dekanatmøter, hvor studie- og -eksamensadministrasjonen har deltatt.
 • Programrådet for Master i rettsvitenskap, 23. mars 2021. JSU er medlem av rådet.
 • Allmøte med de vitenskapelig ansatte ved fakultetet 8. april 2021.
 • Alle studentene på et allmøte 14. april 2021.
 • Møte med de faglige eksamenslederne og de årsansvarlige på første til fjerde studieår 16. april 2021.
 • JSU gav sitt innspill 19. april 2021. JSU understreket at skoleeksamen er normalordningen, men samtidig at utvalget anbefaler en eksamensform som tillater 6-timers eksamener.
 • Et samlet PMR stilte seg bak vedtaket og hadde ingen ytterligere tilføyelser til dets utforming.

De andre programmene og emnene på fakultetet har også jobbet med spørsmålet om eksamensform. Med få unntak har man konkludert med hjemmeeksamen.

Publisert 6. mai 2021 11:58 - Sist endret 6. mai 2021 16:17