Ragnhild Sollund

Bilde av Ragnhild Sollund
English version of this page
Telefon +47-22850124
Mobiltelefon +47-92863397
Faks +47-22850252
Rom 775
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Sollund har primært jobbet med problemstillinger knyttet til:

 • migrasjon, innvandring og kriminalitet
 • politisosiologi
 • grønn kriminologi

Sollund er en av initiavtagerne og lederne av forskningsprosjektet om nordisk grønn kriminologi. Hun er medredaktør for den første nordiske antologi innen feltet.

For tiden holder Sollund på med kvalitativ forskning på ulovlig handel med utrydningstruede dyr. Prosjektet inkluderer intervjuer med både kontrollmyndigheter og lovovertredere, samt analyse av relevante dokumenter.

Sollund er også forsker på det EU finansierte prosjektet EFFACE - a research project on environmental crime

Bakgrunn

Ragnhild Sollund er utdannet kriminolog fra Universitetet i Oslo. Hun ble dr. polit. på avhandlingen Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv i 2003. Sollund har blant annet jobbet som forsker I på NOVA og ledet en rekke prosjekter, bl.a. om flyktninger og innvandrerkvinners forhold på arbeidsmarkedet og politiets behandling av etniske minoriteter.

Priser

Tildelt Global Energy Award, Norway, for forskning på ulovlig handel med truede dyrearter.

Verv

 • Oppført som World Bank ekspert på handel med truede dyrearter
 • Referee for Consultancy report for the EC, gitt ut av Ecologic Institute
 • Redaksjonsmedlem i Politics and animals
 • Medlem i evalueringskomiteen for tilsetting av professor i kriminologi, Universitetet i København
 • På editorial board for Journal of Green Economics og Journal of Social criminology (2009-2011)
 • På  editorial board for International journal for crime and justice
 • Redaksjonsmedlem Sosiologi i dag
 • Referee for Young, Critical Criminology, Critical Psychology, Sosiologi i dag, Søkelys på arbeidsmarkedet, Tidsskrift for kvinne og kjønnsforskning, Norwegian journal for migration research, Equal Opportunities International, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Policing: An international journal of police strategies & management, International migration, Australian and New Zealand journal of Criminology, Social and  Cultural Geography, Society & Animals, Utrecht Law Journal, Asian Journal of Criminology, NORA (Nordic journal of feminist and gender research) Nordic journal for migration research, Journal of Green Economics, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy.
 • Norsk representant i styret for The European Group for the study of Deviance and Social Control
 • Medlem av Programrådet for tverrfaglige kjønnsstudier. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO.

Samarbeid

Partner i forskningsprosjektet EFFACE European Union Action to Fight Environmental Crime, finansiert av Europakommisjonen.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Kriminalitet og avvik, Marginalisering, Rettsstaten

Publikasjoner

Utvalgte bøker:

Sollund, Ragnhild (2015) Green harms and crimes.  Critical criminology in a changing world.  London: Palgrave

Ellefsen, Rune; Sollund, Ragnhild & Larsen, Guri (2012). Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate. 

Sollund, Ragnhild (ed.) (2012). Transnational migration, gender and rights. Emerald Group Publishing Limited.

Sollund, Ragnhild (red.) (2008): Global harms. Ecological crime and speciesism. New York: Nova Science Publishers.

Sollund, Ragnhild (2007 A): Tatt for en annen. En feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter  og politiet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Sollund, Ragnhild (2004 A): Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv, Thesis Unipax (Dr.polit.avhandling)

Sollund, Ragnhild  (1999): Kan vold forklares? En undersøkelse av voldsdømte menn med flyktningebakgrunn. Oslo: Spartacus forlag

Artikler i utvalg:

Sollund, Ragnhild (2015): “Om mennesket og andre dyr i naturen og funn fra et forskningsprosjekt” Bøygen Litterære Tidsskrift 26 1 (15) p.78-86

Sollund, Ragnhild (2010) ”Au pairordningen i Norge. Rolleforståelse og praksis blant au pairer og vertsfamilier. ” Sosiologi i dag 1-2/ 2010, 99-129

Sollund, Ragnhild (2009) Menneskers forhold til kjæledyr og andre dyr – et akseptabelt paradoks?   Sosiologi i dag 39(4), 42-68

Sollund, Ragnhild (2010) ”Regarding au pairs in the Norwegian welfare state” European journal of womens’ studies 17(2): 144-160

Sollund, Ragnhild (2009) ”Migrant au pairs in the Norwegian welfare state: Care chains and transnational care” The Journal of Social Criminology, 1(1):122-148

Sollund, Ragnhild (2008): ”Causes for speciesism: Difference, distance and denial” I Sollund, Ragnhild (red.) Global Harms. Ecological crime and speciesism. New York: Nova Science Publishers. (Omarbeidet og utvidet versjon av Spesiesisme –  årsaker og konsekvenser).

Sollund, Ragnhild (2008): ”Tested neutrality: Emotional challenges in qualitative interviews on homicide and rape” Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 9 (2) 181-201

Sollund, Ragnhild (2008): ”Tough cop -  soft cop? The impact of motivations and experiences on police officers’ approaches to the public” Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 9 (2) 119-140

Sollund, Ragnhild (2007): ”Politikultur og ukultur. Politiets stereotypisering av etniske minoriteter.” I Grenser for kultur? (red. Fuglerud, Øivind og Eriksen, Thomas Hylland) Oslo: Pax

Sollund, Ragnhild (2007): ”Uniformens mange ansikter” Søkelys på arbeidslivet. 3/07. Årgang 24, s.323-337

Sollund, Ragnhild (2007): ”Canteen banter or racism? Is there a relationship between Oslo police’s use of derogatory terms and their attitudes and conduct towards ethnic minorities?”
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  Vol. 8, 1: 77-96

Sollund, Ragnhild (2006): ”Mechanistic versus organic organisations’ impact on immigrant women’s work satisfaction and occupational mobility.” Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol.6 (4) s. 287-308

Sollund, Ragnhild (2006): ”Racialisation in police stop and search practice – the Norwegian case” Critical Criminology. Vol. 14, No. 3, 265-292

Kapitler i antologier

Sollund, Ragnhild (2015) “Illegal wildlife trafficking in a globalized world; an example of motivations and modus operandi from a Norwegian case study” In: Francesco Mario Angelici (ed) Problematic wildlife: Springer

Sollund, Ragnhild (2015) “Introduction:: Critical, green criminology – an agenda for change” In (Sollund, R ed) Green harms and crimes Critical criminology in a changing world.  . London: Palgrave

Sollund, Ragnhild (2015), “The illegal trade from a Norwegian outlook: Tendencies in practices and law enforcement”. In (Sollund, R ed) Critical criminology in a changing world.  Green harms and crimes. London: Palgrave

Sollund, Ragnhild (2015): “With or without a license to kill:  Human-predator conflicts and theriocide in Norway” In Brisman, Avi, South Nigel and Rob White (eds) Environmental Crime and Social Conflict: Contemporary and Emerging Issues. Ashgate.

 • Sollund, Ragnhild (2015). Om mennesket og andre dyr i naturen og funn fra et forskningsprosjekt. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  26, s 78- 86
 • Sollund, Ragnhild (2015). The Illegal Wildlife Trade from a Norwegian Outlook: Tendencies in the Practices and Law Enforcement, In  Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137456250.  8.  s 147 - 169
 • Sollund, Ragnhild (2015). With or without a license to kill: human-predator conflicts and theriocide in Norway, In  Environmental Crime and Social Conflict.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-2221-7.  5.  s 95 - 124
 • Sollund, Ragnhild (2014). Handel med ville dyr og truede arter: frihetsberøvelse og overgrep, I:  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  3.
 • Sollund, Ragnhild (2014). Øko-global kriminologi og feltets berettigelse eksemplifisert ved en empirisk studie, I:  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 381 - 399
 • Sollund, Ragnhild (2013). Animal trafficking and trade: animal abuse and species justice, In  Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, justice and harm.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137273987.  3.  s 72 - 92
 • Sollund, Ragnhild (2013). Selskapsdyr: vennskap versus utnytting, I:  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  kapittel 12.  s 245 - 271
 • Sollund, Ragnhild (2013). Wildlife trafficking, speciesism and crimes against animal life, In  Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice.  Springer.  ISBN 978-1-4614-5689-6.  3.
 • Sollund, Ragnhild; Tønnessen, Morten & Larsen, Guri (2013). Introduksjon : fra bruksdyr til dyreverd, I:  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 9 - 36
 • Sollund, Ragnhild (2012). Introduction, In  Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  kapittel 1.
 • Sollund, Ragnhild (2012). Introduction: Manouvering rights: Immigrants' experiences of inclusion and exclusion, In  Transnational migration, gender and rights.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1780522029.  kapittel 1.  s 1 - 10
 • Sollund, Ragnhild (2012). Oil Production, Climate Change and Species Decline: The Case of Norway, In  Climate Change from a Criminological Perspective.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-3639-3.  8.  s 135 - 148
 • Sollund, Ragnhild (2012). Speciesism as Doxic Practice versus Valuing Difference and Plurality, In  Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  kapittel 6.
 • Sollund, Ragnhild (2012). The essence of food and gender and the embodiment of migration, In  Transnational migration, gender and rights.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1780522029.  kapittel 5.  s 77 - 98
 • Sollund, Ragnhild (2012). The victimisation of women, children and non-human species through trafficking and trade—crimes understood through an ecofeminist perspective, In  Routledge International Handbook of Green Criminology.  Routledge.  ISBN 978-0-415-67882-7.  20.  s 317 - 330
 • Sollund, Ragnhild (2011). Expressions of speciesism: the effects of keeping companion animals on animal abuse, animal trafficking and species decline. Crime, law and social change.  ISSN 0925-4994.  55(5), s 437- 451 . doi: 10.1007/s10611-011-9296-3
 • Sollund, Ragnhild (2010). Au pairordningen i Norge. Rolleforståelse og praksis blant au pairer og vertsfamilier. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  40(1/2), s 99- 128
 • Sollund, Ragnhild (2010). Innvandrerkvinners veier inn det norske samfunnet, I:  Integrasjon og mangfold. Utfordringer for sosialarbeideren.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-32738-5.  Kapittel 5.
 • Sollund, Ragnhild (2010). Regarding au pairs in the Norwegian welfare state. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  17(2), s 143- 160 . doi: 10.1177/1350506809359572
 • Seeberg, Marie Louise & Sollund, Ragnhild (2009). Openings and Obstacles for Migrant Care Workers: Filipino Au Pairs and Nurses in Norway, In  Who pays the price? Foreign Workers, Society, Crime and the Law.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60876-320-7.  3.  s 41 - 51
 • Sollund, Ragnhild (2009). Menneskers paradoksale forhold til dyr. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(3), s 42- 68
 • Sollund, Ragnhild (2009). Migrant au pairs in the Norwegian welfare state: Care chains and transnational care. The Journal of Social Criminology.  ISSN 2009-2784.  1(1), s 122- 148
 • Sollund, Ragnhild (2008). Causes for speciesism: Difference, distance and denial, In  Global harms. Ecological crime and speciesism.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60456-770-0.  Kapittel.  s 109 - 131
 • Sollund, Ragnhild (2008). Introduction: Towards a greener criminology, In  Global harms. Ecological crime and speciesism.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60456-770-0.  Kapitttel.  s 1 - 13
 • Sollund, Ragnhild (2008). Tested neutrality: Emotional challenges in qualitative interviews on homicide and rape. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  9(2), s 181- 201
 • Sollund, Ragnhild (2008). Tough cop - soft cop? The impact of motivations and experiences on police officers’ approaches to the public. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  9(2), s 119- 140
 • Sollund, Ragnhild (2007). Canteen banter or racism? Is there a relationship between Oslo police’s use of derogatory terms and their attitudes and conduct towards ethnic minorities. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  8(1), s 77- 96
 • Sollund, Ragnhild (2007). Politikultur og ukultur? Politiets stereotypisering av etniske minoriteter, I:  Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3055-5.  Kapittel.
 • Sollund, Ragnhild (2007). Uniformens mange ansikter. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  24(3)
 • Sollund, Ragnhild (2006). Innvandrerkvinner i norsk arbeidsliv, inkludert eller marginalisert?, I:  Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33740-3.  Kapittel.
 • Sollund, Ragnhild (2006). Mechanistic versus organic organisations’ impact on immigrant women’s work satisfaction and occupational mobility. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.  ISSN 1502-2250.  6(4), s 287- 308
 • Sollund, Ragnhild (2006). Racialisation in police stop and search practice – the Norwegian case. Critical Criminology.  ISSN 1205-8629.  14(3), s 265- 292
 • Sollund, Ragnhild (2005). Obstacles and possibilities in police research. Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  7(2), s 43- 65
 • Sollund, Ragnhild (2004). Innvandrere – den nye underklassen. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  2
 • Sollund, Ragnhild (2004). Spesiesisme – årsaker og konsekvense. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  91(4)
 • Sollund, Ragnhild (2003). Hvilke faktorer hemmer og fremmer innvandrerkvinners yrkesmessige mobilitet. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  2
 • Sollund, Ragnhild (2001). Political Refugees’ Violence in Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  2(1), s 84- 103
 • Sollund, Ragnhild (2001). ”You must learn Norwegian first, before you make a dream". Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  18(2)
 • Sollund, Ragnhild (2000). På bunnen av hotellet. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  16(2)

Se alle arbeider i Cristin

 • Sollund, Ragnhild (2015). Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137456250.  285 s.
 • Sollund, Ragnhild (2014). A comment to Gary Francione: Animal rights versus animals as property and nature. Lund University.  ISBN 978-91-979893-8-1.
 • Sollund, Ragnhild (2014). Critical views on crime, policy and social control. Nicosia University Press.  ISBN 978-9963-711-15-4.  231 s.
 • Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri & Tønnesen, Morten (2013). Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  382 s.
 • Ellefsen, Rune; Sollund, Ragnhild & Larsen, Guri (2012). Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  250 s.
 • Sollund, Ragnhild (2012). Transnational migration, gender and rights. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1780522029.  268 s.
 • Sollund, Ragnhild (2008). Global harms. Ecological crime and speciesism. Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60456-770-0.  220 s.
 • Froeling, Karen & Sollund, Ragnhild (2007). The implementation of problem-oroented policing in Norway - not without porblems?. Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 1-60021-882-2.  328 s.
 • Sollund, Ragnhild (2007). Tatt for en annen. En feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37746-2.  265 s.
 • Sollund, Ragnhild (2004). Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2677-3.  428 s.
 • Sollund, Ragnhild (1999). Kan vold forklares? En undersøkelse av voldsdømte menn med flyktningebakgrunn. Spartacus.  ISBN 82-430-0092-5.  167 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Gisle & Sollund, Ragnhild (2015). Introduksjon til temanummer om miljøsosiologi. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  45(1), s 5- 7
 • Sollund, Ragnhild (2015). Introduction: Critical green Criminology - An Agenda for Change, In  Green Harms and Crimes. Critical Criminology in a Changing World.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137456250.  1.  s 1 - 26
 • Sollund, Ragnhild; Lynch, Michael E. & Stretesky, Paul (2015). Exploring green criminology. Toward a green criminological revolution. Punishment & Society.  ISSN 1462-4745.
 • Sollund, Ragnhild & Maher, Jenny (2015). Illegal wildlfie trade. A case study on illegal wildlife trade in the United Kingdom, Norway, Colombia and Brazil. Report produced as part of EFFACE..
 • Sollund, Ragnhild (2014). Crimes against animal life - legal and illegal theriocide and abuse.
 • Sollund, Ragnhild (2014). Hvem er villest i landet her- om ulovlig handel med truede arter.
 • Sollund, Ragnhild (2014). Tanya Wyatt: Wildlife trafficking, a deconstruction of the crime, the victims and the offenders. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.  s 401- 404
 • Sollund, Ragnhild (2014). Trafficking in free-born animals: Practices, consequences and injustice.
 • Sollund, Ragnhild (2013). Dyr i samfunnet. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43
 • Sollund, Ragnhild (2013). Legal and illegal wildlife trafficking in the absence of ecological justice.
 • Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri & Tønnesen, Morten (2013). Forord, I:  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Forord.  s 7 - 7
 • Sollund, Ragnhild (2012). Backward countries - criminal life. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(3), s 365- 368
 • Sollund, Ragnhild (2012). The illegal wildlife trade into Norway- control and law enforcement.
 • Sollund, Ragnhild (2010). Sovende dyrevelferdslov. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sollund, Ragnhild (2009). Au pairer flest har det bra. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sollund, Ragnhild (2009). Au pairers rettigheter. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Sollund, Ragnhild (2008). Alt bør merkes. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sollund, Ragnhild (2008). Klarere au pair-regler. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sollund, Ragnhild (2008). Årsaker til spesiesisme. Noahs ark.  (3)
 • Sollund, Ragnhild & Skilbrei, May-Len Østbye (2008). Ikke bare en drittjobb. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sollund, Ragnhild (2007). Anmeldelse av: Kvinneliv i eksil av Berit Berg, Torunn Fladstad og Kirsten Lauritsen. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  37(3-4)
 • Sollund, Ragnhild (2007). De ser like ut for meg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sollund, Ragnhild (2007). Politiets bruk av makt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sollund, Ragnhild (2007). Politisjargong og rasisme. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Sollund, Ragnhild (2004). ”Dyremishandling – lovbrudd i grenseland? ” Bokanmeldelse av Larsen, G.: "Dyrevern eller samfunnsvern". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1)
 • Sollund, Ragnhild (2004). Ikke bare et dyr. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sollund, Ragnhild (2003). Norskkunnskaper - alfa og omega?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sollund, Ragnhild (2001). Migrasjon og utdannelse som midler til et bedre liv. NIKK magasin.  ISSN 1502-1521.  (1)
 • Sollund, Ragnhild (1999). Den begripelige volden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sollund, Ragnhild (1998). Å være kvinne ved det Juridiske fakultet- en selvfølge eller en utfordring?.
 • Sollund, Ragnhild (1997). Hvor var de kvinnelige forskerne?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sollund, Ragnhild (1997). Kvinner i vitenskapen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sollund, Ragnhild (1996). Asylmottaket - en total institusjon?.
 • Sollund, Ragnhild (1996). Kvinneliv i eksil.
 • Sollund, Ragnhild (1995). Flyktning i en velstandskommune: En undersøkelse om flyktningers integrasjon i Bærum kommune.
 • Sollund, Ragnhild (1995). Pelsdyroppdrett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Anmeldelse av Bistandsadvokaten av Anne Robberstad. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Anmeldelse av Straffen som problem av Johs. Andenæs. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Arbeidsledighet - Fare eller Frihet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Asylmottaket - en total institusjon. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Flyktninger og sosialhjelp. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Flyktningers integrasjon. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Fra terror til demokrati. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Intervju med Stan Cohen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sollund, Ragnhild (1994). Serier og identitet Om foredrag med Benedict Andersen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sollund, Ragnhild (1992). Artikkelserie, tre artikler: Med fokus på incest Intervju med Svein Mossige. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sollund, Ragnhild (1992). Negere og andre aper. Fra intgelligensforsknings historie. F.eks..  ISSN 0803-1142.  2(10)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. sep. 2010 13:51 - Sist endret 8. jan. 2016 15:14