Aslak Syse

Professor emeritus
Bilde av Aslak Syse
English version of this page
Telefon +47-22859484
Treffetider Undervisningsfri høsten 2015 og derfor ingen faste treffetider
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Aslak Syse er født i 1946. Han er cand.mag. (Universitetet i Oslo) 1971 (idehistorie, sosiologi og musikkvitenskap mellomfag, kriminologi grunnfag), cand.med. (Universitetet i Oslo) 1972, cand.jur. (Universitetet i Oslo) 1988 og dr. juris (Universitetet i Oslo) 1996. Syse arbeidet fra 1972 i ulike legestillinger, blant annet som overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Finnmark 1981-1988. Han ble ansatt ved Institutt for offentlig rett i 1989, som professor i rettsvitenskap fra 1997.

Han var i 2005-2009 leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter den norske diskrimineringslovgivningen. Han har ledet flere offentlige utvalg.

I årene 2010-2013 var han instituttleder ved Institutt for offentlig rett.

Forskningsfelt

Syses vitenskapelige arbeider er i hovedsak innen velferdsrettslige emner, som spørsmål vedrørende pasienters og klienters rettigheter, funksjonshemmedes rettsstilling i samfunnet, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet, forholdet mellom tvang og frivillighet, grensene mellom velferdsrettslige inngrep og strafferettslige reaksjoner, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål, og allmenn normanalyse og normforståelse. Syse er faglærer i velferdsrett og helserett.

Emneord: Helserett, Velferdsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett

Publikasjoner

 • Melhuus, Marit & Syse, Aslak (2016). Reproductive Surrogacy in Norway, In E. Scott Sills (ed.),  Handbook of Gestational Surrogacy. International Clinical Practice and Policy Issues.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107112223.  Kapittel.  s 217 - 224
 • Syse, Aslak (2016). Criminal Law and Contagious Diseases -- A Nordic Perspective., In Catherine Stanton & Hanna Quirk (ed.),  Criminalising Contagion.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107091825.  Chapter 5.  s 98 - 119
 • Syse, Aslak (2016). En tradisjonell forståelse av materielle rettigheter i velferdsretten, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 2.  s 35 - 56
 • Syse, Aslak (2016). Helsehjelp ved livets slutt, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 9.  s 276 - 304
 • Syse, Aslak (2016). Rettigheter for barn med funksjonshemning, I: Njål Høstmælingen; Kirsten Sandberg & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  Kapittel 10.  s 215 - 247
 • Syse, Aslak (2016). Tvang og frivillighet, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 7.  s 201 - 228
 • Syse, Aslak (2016). Tvungent psykisk helsevern - enkelte kommentarer. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 278- 300
 • Syse, Aslak (2016). Velferdsrett for nedgangstider?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(1), s 9- 50
 • Syse, Aslak (2016). Verdens beste foreldrepengeordning?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 513 - 532
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 8.  s 229 - 254
 • Syse, Aslak & Ikdahl, Ingunn (2016). Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 333- 359
 • Syse, Aslak (2015). Nye koster - hva med politikken?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 5- 58
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (2014). Grunnlovsreformen og velferdsretten. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  s 340- 357
 • Syse, Aslak (2014). Breivik – The Norwegian Terrorist Case. Behavioral sciences & the law.  ISSN 0735-3936.  32, s 389- 407
 • Syse, Aslak (2014). Nye koster -- Ny politikk? Hvilken betydning vil regjeringsskiftet få for familie- og barneretten? Og for velferdsretten?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (1), s 5- 58
 • Syse, Aslak (2014). Rt. 2013 s. 1642 - Om tannlegeassistenter og kvikksølvdamp og om kravene til yrkessykdom i ftrl. § 13-4. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  s 120- 141
 • Syse, Aslak (2013). Foreldrepenger ved fødsel - for studentmusikere og andre, I: Tonje Orseth (red.),  Corpsus Juris 1963-2013.  Corpsus Juris.  ISBN 9788230328095.  Kapittel.  s 110 - 125
 • Syse, Aslak (2013). Klageinstansers kompetanse og (u)verdiges retts(u)sikkerhet i velferdsretten, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  kapittel.  s 691 - 704
 • Syse, Aslak (2013). Lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning og psykiske vansker, I: Synnøve Aasan (red.),  Psykisk utviklingshemming og psykisk helse-grunnleggende tema om utviklingshemning og psykisk helse.  NAKU.  ISBN 978-82-998499-2-0.  kapittel.  s 25 - 38
 • Syse, Aslak (2013). Materielle og prosessuelle skiller mellom pasientskaderett etter pasientskadeloven og etter alminnelig erstatningsrett, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 587 - 601
 • Syse, Aslak (2013). Persons with disabilities in Norway : provisions for equality and accessibility in a human rights perspective, In Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (ed.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  Kapittel.  s 284 - 299
 • Syse, Aslak (2013). Rødgrønn politikk på velferdsrettens område. Om stønader og lovforslag framsatt av regjeringen høsten 2012. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 4- 43
 • Syse, Aslak (2013). Stønader ved aleneomsorg for barn - med hovedvekt på ftrl. kap. 15. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 133- 148
 • Syse, Aslak (2013). Surrogati og foreldreskap, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Kapittel.  s 314 - 330
 • Syse, Aslak (2012). Human Rights, Health Care, and Coercion in Norwegian Health Law, In  Nordic Health law in a European Context.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-9004-22380-6.  Kapittel.  s 137 - 157
 • Syse, Aslak (2012). Klage over tildelingsvedtak etter velferdslovgivningen, I: Asbjørn Kjønstad & Aslak Syse (red.),  Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-42426-5.  Kapittel 3.  s 105 - 144
 • Syse, Aslak (2012). Om grunnlovsfesting av rett til opplæring, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  kapittel 5.  s 96 - 100
 • Syse, Aslak (2012). Rettigheter for barn med funksjonshemning, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018584.  Kapittel 10.  s 204 - 232
 • Syse, Aslak (2012). Samtykkekompetanse, integritetsvern og tvangsbruk, I: Asbjørn Kjønstad & Aslak Syse (red.),  Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-42426-5.  Kapittel 7.  s 277 - 324
 • Syse, Aslak (2012). Straff, behandling og rettferdig gjengjeldelse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(7), s 841- 842 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0344
 • Syse, Aslak (2012). Straffetrussel mot spredning av allmennfarlige sykdommer - er det hensiktsmessig?, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Kapittel.  s 494 - 517
 • Syse, Aslak (2012). Videreføring på det familierettslige området og i arbeidsmarkedspolitikken. Store omstillinger i helseretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 6- 50
 • Syse, Aslak (2011). Childrens's Rights to Health Services, In Olav Molven & Julia Ferkis (ed.),  Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40081-8.  Kapittel.  s 93 - 101
 • Syse, Aslak (2011). Coercive Treatment, In Olav Molven & Julia Ferkis (ed.),  Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40081-8.  Kapittel.  s 102 - 114
 • Syse, Aslak (2011). "Huleboerdommen" (LoR 2011 s. 283) -- feil navn og uklart innhold. En kommentar. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (10), s 628- 637
 • Syse, Aslak (2011). Hva er galt med norsk narkotikapolitikk?, I:  Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll.  Santérus Academic Press Sweden.  ISBN 978-91-7359-046-4.  Kapittel.  s 407 - 434
 • Syse, Aslak (2011). "Mer av det samme" -- Om stønader og lovforslag framsatt høsten 2010. Den rødgrønne regjeringen ett år etter valget. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 5- 37
 • Syse, Aslak (2011). Pasientskadeloven med kommentarer, I: Aslak Syse; Morten Kjelland & Rolf Gunnar Jørstad (red.),  Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  kapittel 2.  s 91 - 185
 • Syse, Aslak (2011). Pasientskaderett, I: Aslak Syse; Morten Kjelland & Rolf Gunnar Jørstad (red.),  Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  Kapittel 1.  s 19 - 89
 • Syse, Aslak (2010). Psykisk helsevernloven, I:  Psykiatriboken.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38027-1.  Kapitel 16.  s 250 - 265
 • Holmøy, Trygve; Aarrestad, Sigurd; Engstrand, Per; Ottesen, Stig; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2009). Avslutning av respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(7), s 628- 631
 • Syse, Aslak (2009). Den rødgrønne regjeringen etter valget. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 219- 255

Se alle arbeider i Cristin

 • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (red.) (2016). Lov, liv og lære. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  646 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2016). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205496736.  1115 s.
 • Syse, Aslak (2016). Psykisk helsevernloven med kommentarer 3. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205482517.  544 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2015). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2015-2016. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205481268.  1112 s.
 • Syse, Aslak (2015). Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. 4. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205450714.  672 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2014). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205451827.  1095 s.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.) (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  703 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2013). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-2014. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205453739.  1068 s.
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (2012). Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205430365.  627 s.
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (red.) (2012). Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-42426-5.  500 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2012). Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren 2012-2013. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205428935.  1040 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2011). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2011-2012. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41526-3.  1013 s.
 • Syse, Aslak; Kjelland, Morten & Jørstad, Rolf Gunnar (red.) (2011). Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205315488.  597 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2010). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2010-2011. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205401426.  965 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Syse, Aslak (2016). Den Gud gir et embete. Legeforeningen no: Norsk forening for Allmennmedisin.  s 690- 690
 • Syse, Aslak (2016). Om menn, kvinner og abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2016). Re: Den Gud gir et embete, gir han også forstand. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(8), s 690- 690 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0332
 • Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde & Tverberg, Arnulf (2016). Inge Lorange Backer 70 år, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Innledningskapittel.  s 1 - 8
 • Syse, Aslak (2015). A. Syse svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(4), s 307- 308 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0132
 • Syse, Aslak (2015). Folketrygdens framtid. Hvor går NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  s 240- 242
 • Syse, Aslak (2015). Framveksten av familierettslig velferdslovgivning - i lys av Castberg og hans samtidige, I: Geir Kjell Andersland (red.),  De Castbergske barnelover 1915-2015.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48637-2.  Kapittel 3.  s 76 - 101
 • Syse, Aslak (2015). Hvor legges listen for tilregnelighet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2015). Lundberg, Mjåland og Søvig: Tvang i rusfeltet, Oslo 2014. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 117- 121
 • Syse, Aslak (2015). Nye regler om kjønnsskifte - et paradigmeskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 273- 275
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(1), s 9 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1410
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj. Et tilsvar. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 307- 308
 • Syse, Aslak & Bergsjø, Per (2015). Lover og regler, I: Jan Martin Maltau; Kåre Molne & Britt-Ingjerd Nesheim (red.),  Obstetrikk og gynekologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205452343.  Kapittel 37.  s 362 - 373
 • Syse, Aslak (2014). Barns rett til medvirkning på helserettens område. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 173- 177
 • Syse, Aslak (2014). Hiv er ingen uskyldig tilstand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Marit Melhuus: Problems of Conception. Issues of Law, Biotechnology, Individuals and Kinship. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 291- 296
 • Syse, Aslak (2014). Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134:, s 2022- 2022
 • Syse, Aslak (2014). Pasientsikkerhet. Exit Syse-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Re: Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(21), s 2022 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1285
 • Syse, Aslak (2014). Setter andres liv og helse i fare. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 13 - 16
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Syse, Aslak (2013). Omsorgstvang - av hensyn til hvem?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(18), s 1905- 1905 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0955
 • Syse, Aslak (2013). Pater est - fremdeles best?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 155- 159
 • Syse, Aslak (2013). Vibeke Blaker Strand: Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 264- 270
 • Evju, Stein & Syse, Aslak (2012). Jobbnekt for røykere. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  123(81), s 40- 40
 • Førde, Reidun & Syse, Aslak (2012). Pasientrettigheter og prioriteringer - åtte år etterpå. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (6)
 • Syse, Aslak (2012). Pasientrettigheter - jus og fag. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(4), s 384
 • Syse, Aslak (2012). Surrogati og foreldreskap. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132, s 983- 984
 • Syse, Aslak (2012). Tredeling av foreldrepenger - juss eller juks?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 71- 75
 • Syse, Aslak; Brumoen, Trine Kjus; Fangen, Kim; Frøland, Stig Sophus; Hofmann, Bjørn; Hognerud, Inger-Lise; Keller-Fløystad, Jannicke; Moseng, Bera Ulstein; Skjelmerud, Anne; Søbstad, Øystein; Thorheim, Karl Otto & Træen, Bente (2012). Om kjærlighet og kjøletårn: strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer .
 • Syse, Aslak & Førde, Reidun (2012). Pasientrettigheter og prioriteringer - åtte år etterpå. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (6)
 • Syse, Aslak (2011). Bokmelding: Østenstad: Heimmelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 576- 581
 • Syse, Aslak (2011). Surrogati - til glede og besvær. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 101- 105
 • Asland, John; Syse, Aslak & Strandbakken, Asbjørn (2010). Minneord Peter Lødrup. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  8(3-4), s 97- 103
 • Syse, Aslak (2010). Hva er "galt" med pasientrettighetene??. Medisinalmelding 2009 - Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen, Helsetilsynet i Oslo og Akershus.  s 7- 10
 • Syse, Aslak (2010). Juridiske spørsmål knyttet til habiliteringstjenestens behandling av henvisninger, I:  Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten.  Helsedirektoratet.  ISBN 9788280811943.  Kapitel/del/punkt.
 • Syse, Aslak (2010). Kommentar til artikkelen Funksjonshemming og rett til budstad - mellom omsorgspolitikk og bustadspolitikk, av Trond Bliksvær. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  13(2), s 130
 • Syse, Aslak (2010). Om forholdet etikk og juss. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  (3), s 12- 14
 • Syse, Aslak (2010). Pårørende i helsetjenesten - bokanmeldelse. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (4), s 637- 640
 • Syse, Aslak (2010). Samtykkekompetanse og pasientrettighetsloven kap. 4A - juridiske og medisinske problemstillinger.
 • Bernt, Jan Fridthjof & Syse, Aslak (2009). Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven. Gjennomgang og forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:42 - Sist endret 30. nov. 2016 08:25