Jon Christian F. Nordrum

Universitetslektor
Bilde av Jon Christian F. Nordrum
English version of this page
Telefon +47 22859419
Mobiltelefon 97089580
Rom 315
Treffetider Mandag 09:00 - 10:00 eller etter avtale
Brukernavn
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Jeg er utdannet cand.jur. 2004 (Tromsø) og LL.M. 2005 (New York University) og har siden arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling der jeg har hatt lovrådgiveransvar for blant annet naturressurs- og miljørett, internasjonal handels- og investeringsrett og skole- og undervisningslovgivning. Jeg ble tilsatt ved Institutt for offentlig rett som universitetsstipendiat i september 2010 og som universitetslektor november 2016. Jeg leverte min avhandling: «Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess - med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet» til bedømmelse for graden ph.d. i rettsvitenskap 1. september 2017. Jeg er interessert i følgende fagområder:

 • Lovgivningslære, herunder regelforenkling, -utforming, -strategi og -prosess
 • Forvaltningsrett
 • Miljørett
 • Utdannings- og barnehagerett
 • Folkerett, herunder særlig internasjonal handels- og investeringsrett og havrett
 • Rettssosiologi
 • Rettsøkonomi

Jeg underviser i følgende fag: erstatningsrett (JUS 1111), forvaltningsrett (JUS 2211 og JUROFF 1201), velferdsrett (JUS 2211), miljørett (JUS 2211) og lovgivningslære (JUS 5502). Jeg legger ut lysark og lignende samt kommenterer undervisning og foredrag på bloggen min.

Forøvrig kan det nevnes at jeg var medlem av Øie-utvalget (tidligere Brustad-utvalget), som la fram forslag til ny barnehagelov i NOU 2012: 1 og leder for en arbeidsgruppe som har lagt fram en rapport med forslag til nye reaksjons-, sanksjons- og strafferegler i akvakulturloven på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet. Jeg er leder for et lovutvalg som skal vurdere regelverket for grunnopplæringen.

Emneord: Lovgivningslære, legisprudens, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, Miljørett, Utdanningsrett

Publikasjoner

 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Evalueringer av lover, I: Anne Halvorsen; Einar Lier Madsen & Nina Jentoft (red.),  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  Kapittel 6.  s 91 - 101
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Ny barnehagelov? NOU 2012: 1 Til barnas beste og Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (2), s 109- 132
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Digital mobbing - noen rettslige spørsmål, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  12.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2008). Suverænitet og internationale investeringsaftaler, I: Mads Bryde Andersen (red.),  Forhandlingerne ved Det 38. nordiske Juristmøde Bind I.  Den danske Styrelse.  ISBN 87-992602-0-4.  Referat.  s 355 - 377

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2015). Juridiske sider ved forslaget om klimalov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2015). Juridiske sider ved forslaget om klimalov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Administrative sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Hva betyr loven for styrerne?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). «Hvordan påvirker offentligrettslig regulering atferd og virkelighet - modeller, systemer, tendenser og mekanismer.».
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Hvorfor skal næringslivets interesser gå fremfor staters rett til å regulere i Bilaterale Investeringsavtaler (BIT)?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Konsekvensutredning og kost-nytte analyse av lov- og forskriftsforslag.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Lovgivers kunnskapsgrunnlag og utfordringer ved evaluering.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Overordnet om forvaltningssanksjoner, fremvekst og utvikling.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Reguleringsstatens fremvekst. Fremveksten av administrative sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Bedre regler – innspill til tankespinn.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Foreldrenes rettigheter i barnehagespørsmål.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvordan utforme et effektivt og fleksibelt sanksjons- og reaksjonssystem.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvorfor etterlever selskaper regler? Og andre sentrale spørsmål fra lovgivningslæren.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvorfor overholder selskaper reguleringer? Og hvilke konsekvenser det bør ha for utformingen av regler.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Litt om lovskriving.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Lovgivning som verktøy for å skape god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Midtveisevaluering av doktorgradsprosjekt.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). NOU 2012:1 Til barnets beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). On knowledge and regulation: Part I Regulatory Impact Assessment, Part II Cost-Benefit Analysis, Part III Evaluation.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven - Rapport til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Nordrum var leder av arbeidsgruppen).
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Ny barnehagelovgivning.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2012). Små og store utfordringer for barnehagefedre og barnehagelovutvalg.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Evaluering av lover.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnets beste – lovgivning som verktøy for å lage god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnets beste – lovgivning som verktøy for å lage god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012:1 - Hvordan tjener forslaget til å skape god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Netto lovnytte? - Drømmen om en politisk algoritme – Utfordringer ved kost-nytte-analyse i regelforvaltningen.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 15. september). "Slaktes av eksperter - Barnehagene for dårlig for ettåringer".  Verdens Gang (VG).
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 07. september). "Trenger en lov mot uforsvarlighet".  Utdanningsnytt 14/2012.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012, 27. april). "Vil ha forskjellsbehandling".  Fiskarbladet.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Evaluering av lover.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Evaluering av lover og forskrifter.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2011). Netto lovnytte? – Utfordringer ved kost-nytte analyse av lov-forslag.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2009). Digital mobbing - noen rettslige spørsmål.
 • Nordrum, Jon Chr.Fløysvik (2009). The Proliferation of Bilateral Investment Treaties - a Reasonable and Viable Regulation of Investments?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. aug. 2010 10:45 - Sist endret 19. okt. 2017 18:50