English version of this page

Jus og teknologi

Ulike typer teknologi reiser stadig nye problemstillinger for forskning på retten. Teknologi påvirker rettens innhold, bidrar til nye reguleringsmekanismer, og kan endre hvordan retten praktiseres. Dette har konsekvenser både i forholdet mellom private aktører, mellom stat og borger, og innad i det offentlige. Samtidig etablerer retten rammer for hvordan teknologi kan anvendes.

data, computer, justistia

Colourbox.com by Proxima Studio

Om gruppen

Forskergruppen "jus og teknologi" (JOT) undersøker muligheter og utfordringer som retten skaper for bruk av teknologi, samt muligheter og utfordringer som teknologi skaper for forståelse og anvendelse av retten.

Tema / fagområde

Forskergruppen tar opp spørsmål som går på tvers av offentlig rett, privatrett, rettssosiologi og rettsinformatikk. Dessuten legger gruppens virksomhet til grunn en bred forståelse av teknologi som omfavner mer enn vanlig "informasjons- og kommunikasjonsteknologi" (IKT). Andre typer teknologi (f.eks. bioteknologi og robotikk) er også i fokus.

Formål / ambisjoner

Det finnes i dag en rekke ulike miljøer ved fakultetet som arbeider med spørsmål knyttet til jus og teknologi. For å ivareta bredden av perspektivene i forskningen og for å unngå at forskningen foregår i separate siloer, tar JOT sikte på å være en bredt anlagt forskergruppe. Vi ønsker å fungere som en brobygger på tvers av fakultetet og dermed skape synergier mellom fagmiljøene her, så vel som å bygge broer over til relevante fagmiljøer (både jurister, samfunnsvitere og teknologer) utenfor fakultetet.

Varighet

Forskergruppen er opprettet for 5 år fra og med 1.8.2022.

Relevante prosjekter ved fakultetet

Publisert 14. sep. 2022 09:59 - Sist endret 9. nov. 2022 10:05