Lovkonferansen 2019: Om lovgivning, lovspråk og lovforvaltning

Temaet for konferansen er utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre. Blant spørsmålene som tas opp er hva som er bra og hva som kan forbedres ved den norske lovgivningsmodellen, hvordan vi kan nå målsettingen om et bedre lovspråk og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning.

Konferansen er særlig aktuell for jurister, samfunnsvitere, språkvitere, teknologer, informatikere og andre som arbeider med utvikling og forvaltning av regelverksforvaltning i forvaltningen eller i akademia.

 

Foto: UiO/Anders Lien

 

Det har fra mange hold vært uttrykt at det mangler forskning og undervisning som omhandler forvaltning og utvikling av lovgivning. Det har også vært etterlyst et møtested for de som arbeider med slike spørsmål på universitetene og i forvaltningen. Målet er at konferansen skal bidra til god forskning på, og forvaltning av, lovgivning. Konferansen skal gi grobunn for kunnskapsdeling og nettverksdannelse.

 

Konferanseavgift: Konferansen er gratis.

Påmelding: Meld deg på konferansen via nettskjema (påmeldingsfrist 13. mai). 

Programmet: Programmet er foreløpig, sesjonene vil bli supplert og det kan komme endringer.

 

 

Program

 

 

Tirsdag 4. juni: Den norske lovgivningsmodellen og lovspråk

09:00 – 09:30

Registrering

Sted: Gamle festsal

09:30 – 09:40

Åpning av Lovkonferansen 2019

Foto: Torbjørn Tandberg, regjeringen.no
Foto: Torbjørn Tandberg, regjeringen.no

Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal og moderniseringsdepartementet

Sted: Gamle festsal

09:45 – 10:30

Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre 

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, prosjektleder for satsingen på klart språk, ansvarlig for faget lovgivningslære.

Sted: Gamle festsal

10:45 – 11:15 Kommentarer
 • Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • Professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

11:15 - 11:45 Diskusjon
11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 14:15

Parallelle sesjoner

 

Norsk lovgivning – styrker og svakheter

 • Hva gjør vi for at norske lover skal være gode?
  Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør, Justisdepartementets lovavdeling
 • Erfaringer fra Regelrådets arbeid, Regelrådet
 • OECDs kritikk av den norske lovgivningsmodellen, ubekreftet 
 • Reformene av islandsk lovgivningsprosess siden 2010 i lys av norsk lovgivningsprosess og OECDs anbefalinger.
  Páll Þórhallsson, sjef, Statsministerens kontor, Island

Lovspråk og juristspråk – metoder og verktøy

 • Begrepsharmonisering - EU rettens indirekte innflytelse på nasjonal rett
  Førsteamanuensis Inger Berg Ørstavik, Institutt for privatrett, UiO
 • Modelleserteori for rettstekster
  Professor Johan Tønnesson
 • Arbeidet med veileder i godt regelspråk
  Seniorrådgiver Anna Senje, Språkrådet
 • Arbeidet med veilederen Lovteknikk og lovforberedelse, Justisdepartementets lovavdeling
14:30 – 16:00

Parallelle sesjoner

 

Norsk lovgivning – styrker og svakheter

 • Behovet for en tverrfaglig reguleringsteoretisk forskning. 
  Jacob Kringen, ph.d, utredningsleder og FoU-koordinator, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og førsteamanuensis II Universitetet i Stavanger
 • Betydningen av at lovgiver forstår lovers insentivvirkninger, eksemplifisert med området for bruken av private aktører i velferdssektoren. 
  Gøril Bjerkan, ph.d. rettsvitenskap, jurist, siviløkonom, sosialøkonom
 • Utvikling av lover og forskrifter – tallfesting av virkninger og bruk av økonomiske resonnementer. 
  Utredningsleder dr.polit. Lars Fjell Hansson, Finansdepartementet
 • Kort presentasjon av nettverk for personer i forvaltningen som arbeider med rettslige styringsinstrumenter.
  Leder for Regelverksenheten i Forsvarets fellestjenester Thomas Fosse

 

Lovspråk og juristspråk – metoder og verktøy

 • Bachelorprogrammet Klart språk – et samarbeid mellom HF og JUS
  Professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO og førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett, UiO
 • Jakten på leseren og språket i klarspråkverksted for regelverkskriverne. Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg, Barne og Familiedepartementet
 • Språkets betydning for ressurssvake gruppers rettssikkerhet, spesialrådgiver Sara Eline Grønvold, Redd Barna, tidligere daglig leder Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Barneombudet og advokatfirmaet Staff
 • Muligheter og fallgruver ved bruk av språklige standarder, Margrete Kilde Nes, NTB Arkitekst
16:15 – 16:45 Åse Wetås, direktør i Språkrådet  

Onsdag 5. juni: Den digitale jurist: Lovgiving og forvaltning

 

09:00 – 09:15

Åpning, viserektor for forskning og innovasjon Per Morten SandsetPer Morten Sandset. Foto: UiO

09:15 – 10:45

Fra analog til digital dokumentering og formidling av lovtekster: Perspektiver ved avslutningen av en æra

Fra lovsiger til trykkepressen til lovdata, teknologiens betydning for rettsbruk
– Rettshistorisk blikk på norske lovtekster, professor Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Hva skjer med loven når den digitaliseres? Et retorisk og tekstvitenskapelig perspektiv, stipendiat Ida Seljeseth, Institutt for lingvistikk og nordiske studier, UiO

Digital lovgivning: Hva er mulighetene? Hva skjer i andre land? Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, UiO

10:45 – 11:45

Kommentarer

Diskusjon

11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 14:15

Parallelle sesjoner

 

Digitalisering av lovgivning

 • Digitaliseringsvennlig regelverk               Seniorrådgiver Tone Bringedal, Direktoratet for forvaltning og IKT 
 • Automatiseringsvennlig lovgivning
  Professor Dag Wiese Schartum, Institutt for privatrett, UiO
 • Modellering av lovgivning
  Stipendiat Asbjørn Korsbakken, Institutt for privatrett, UiO
 • Behovet for teknologinøytral lovgivning eksemplifisert med digitale politimetoder
  Universitetsstipendiat Ingvild Bruce, Institutt for offentlig rett, UiO

Digitalt språk

 • Spenninger mellom ønsket om å digitalisere og godt lovspråk
  Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum
 • Retorikk og digital formidling
  Førsteamanuensis Eirik Vatne, Institutt for lingvistikk og nordiske studier, UiO
 • Hva kjennetegner klart språk i digitale medier
  Heidi Bunæs Eklund, NTB Arkitekst
14:30 – 16:00

Parallelle sesjoner

 

Digital forvaltning

 • Digitaliseringens muligheter for forvaltningen
  Stipendiat Runar Hilleren Lie
 • Hvordan utfordrer digitaliseringen fundamentale rettssikkerhetsprinsipper? – Praktiske eksempler fra en systemjurists perspektiv
  Systemjurist Torill Christine Edvardsen, Seksjon informasjonsforvaltning, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Utfordringer med rettslig regulering av og tilsyn med algoritmer i finansnæringen, med særlig blikk på systemrisiko
  Universitetsstipendiat Trude Myklebust, Institutt for privatrett, UiO, tidligere spesialrådgiver i Finansdepartementet
 • Digitale perspektiver på begrunnelse av forvaltningsvedtak
  Stipendiat (sep. 2019) Pernille Drtina Sandberg, Institutt for offentlig rett, UiO

Den digitale jurist

16:15 – 16:45

Retorikk og klarspråk, professor Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, UiO

 

 

 

 

Emneord: lovgivningslære, klarspråk, klart lovspråk, regulering, regulation, forvaltningsrett, digital forvaltning, robot regulation, legal technology
Publisert 25. jan. 2019 13:07 - Sist endret 12. mars 2019 16:21