Sommerbrev fra CELL

Vi oppsummerer vårt første år som Senter for fremragende utdanning og ønsker alle en god sommer!

CELL fyller snart ett år som Senter for framragende utdanning (SFU) (juni 2020-mai 2021). Vi ser tilbake på et lærerikt år, hvor mye ble bra, selv om ikke alt var i henhold til planen. Naturlig nok har vi hatt et særlig fokus på å kunne støtte opp under god digital undervisning, samtidig som vi har hatt oppstart i alle arbeidspakker og prosjekter.  

Etter en bråstart med digital undervisning våren 2020 fortsatte vi med støtte til dugnaden både lokalt på fakultetet og nasjonalt. Vi har fulgt opp ansatte, satt i gang frontrunnergrupper, støttet utvikling av fakultetsstrategien, publisert evalueringsrapporter, administrert den nasjonale FB-gruppen, holdt presentasjoner rundt hele landet og hyppig vært synlige i media. Men til neste semesteret kan vi forhåpentligvis flytte blikket over til hva vi vil ta med oss videre fra pandemien.  

Erfaringsbasert læring fikk heldigvis også stort fokus. Gjennom Aktiv læring-prosjektet, støttet av Diku, har en arbeidsgruppe jobbet med planer for innføring av ferdighetsstigen, og faglærere har implementert en ny forhandlingsøvelse i Formuerett I. Dette er viktig læring til våre ambisiøse planer om å implementere erfaringsbaserte moduler i alle semestre for å forbedre læring og ferdighetstrening.  

Mange satsninger har også blitt satt i gang. CELLs innovasjonlab LILO ble lansert og er allerede et viktig samlingspunkt for studenter, ansatte og partnere med interesse for rettsteknologi. To tilknyttede studentgrupper fikk innvilget søknader om innovasjonsmidler fra Forskningsrådet. Studenter på den andre laben - Lovlab - utga fire nye offentlige utredninger, og studenter fra tidligere kull har vært aktiv i formidling, ikke minst om regulering av el-sparkesykler. Andre store CELL-satsninger - om forhandling, skriving og prosedyre og den digitale rettsalen - er også nå i gang. Watch this space! 

Pedagogisk forskning og kompetansebygging har blitt et viktig fokus det siste året. CELL tilstreber å inkludere forskning i all planlegging og alle presentasjoner, og vi bidrar også med vår egen forskning. I år fikk vi vår første tidsskriftartikkel publisert. Dessuten fikk CELLs Student som forsker-prosjekt et startskudd, der jusstudenter har drevet forsking til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet om ID-tyveri. CELL har også tatt ansvar for rekruttering av undervisningsassistenter på fakultetet og har jobbet med de fagansvarlige om opplæring og evaluering av opplegget, særlig for skriverettere og kollokvieveiledere. 

Spredning har også blitt et fokusområde. En praksisordning ble innført på Master i kriminologi, og CELL har støttet eksperimentering på praksisfaget på Senter for Menneskerettigheter hvor studenter jobbet med Scholars-at-Risk. CELL Norge ble også formelt stiftet av de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Foruten en rekke webinarer har CELL Norge satt i gang et nasjonalt samarbeid om valgemner. 

På toppen av dette har vi gjennomført en stor organisasjonsreform som retter fokus mot prosjektarbeid og tverrfaglig arbeid, og vi fortsetter å bygge opp organisasjonen og en god kultur. Lederteamet retter derfor en stor takk til alle faglig og student prosjektledere, medarbeidere, fellows, medlemmer på CELL, samt fakultetsledelsen, studieadministrasjonen og eksterne partnere. Alt som gjøres er resultat av en felles innsats.  

Håper at alle får en god sommer! 

Malcolm 

Publisert 1. juli 2021 16:14 - Sist endret 13. sep. 2021 12:10