Ferdighetsstigen

En helhetlig plan for hvordan mer erfaringsbasert læring og praktisk ferdighetstrening kan innføres i jusstudiet

Foto, illustrasjon, metallstige mot gul vegg

CELL skal i løpet av senterperioden lage en ferdighetsstige

Foto: Photo by Lance Grandahl on Unsplash

Med blikk for hele studieløpet

Innenfor juridisk utdanning er det behov for at studentene får flere muligheter til å prøve ut teori i praktiske situasjoner, og trene på juristferdigheter. Ferdighetsstigen er en helhetlig plan for hvordan mer erfaringsbasert læring og praktisk ferdighetstrening kan innføres i jusstudiet.   

Vi kaller planen for en stige, da studentenes læring og ferdighetstrening skal skje gradvis, og øvelsene skal bygge på hverandre gjennom hele studieløpet. På denne måten kan vi bygge videre på øvelser som gjennomføres tidlig i studiet, og utarbeide mer avansert ferdighetstrening mot slutten av studiet. 

Erfaringsbasert læring er særlig egnet til å utvikle juridiske ferdigheter og gir dypere forståelse av jussens rolle i samfunnet. Erfaringsbasert læring er kort fortalt å lære gjennom å gjøre: studentene gjør seg erfaringer gjennom for eksempel rollespill, arbeid med caser, praksis eller reelle oppdrag for eksterne partnere. Les mer om erfaringsbasert undervisning

CELL arbeider særlig med disse hovedområder hvor det er viktig med ferdighetstrening:

 • Digitale ferdigheter  

 • Praktiske ferdigheter  

 • Skriftlige ferdigheter  

 • Muntlige (prosedyre og forhandlinger) ferdigheter  

 • Analytiske og kritiske ferdigheter  

 • Samarbeidsevner  

Ferdighetsstigen er utviklet spesielt med tanke på Master i rettsvitenskap, men øvelser og erfaringer vil ha overføringsverdi til andre studieprogrammer ved fakultetet.

Modell, ferdighetsstigen. Viser hvilke hovedferdigheter studenter bør utvikle gjennom jusstudiet
Ferdighetsstigen er en plan hvor man gjennom øvelser som bygger på hverandre oppøver avanserte juridiske ferdigheter. Illustrasjonen er hentet fra CELLs SFU-søknad, og fokusområder er i noe utvidet (illustrasjon: UiO)

Hvorfor gjennomfører vi prosjektet? 

På studiet Master i Rettsvitenskap finnes det i dag flere emner med innslag av erfaringsbasert læring. Undervisningsoppleggene har blitt startet opp på initiativ fra den enkelte læreren.

Frem til nå har man ikke hatt en plan, hvor jusstudiet og erfaringsbasert undervisning sees under ett. Med Ferdighetsstigen kan vi sørge for at ferdighetstreningen blir satt i ett helhetlig system med konkrete mål og klar progresjon gjennom det femårige studieløpet.

Finansiering

Midler til utvikling og innføring av ferdighetsstigen finansieres av prosjektet Studentaktiv læring og av Diku og Det juridiske fakultet gjennom Senter for fremragende utdanning-ordningen.

Fremdrift

Prosjektet er omfattende, og utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med fakultetets ledelse, PMR og fagmiljø.

Våren 2021 har en arbeidsgruppe nedsatt av CELL arbeidet med en innledende kartlegging knyttet til Ferdighetsstigen og læringsmålene for masterstudiet i rettsvitenskap. Arbeidsgruppen har fullført en første delrapport, og det gjennomføres en høring ved fakultetet i august/september 2021. 

 • Mandat for arbeidsgruppen 
 • Rapport fra arbeidsgruppen for kartlegging, analyse og forslag – versjon 1.0 Kartlegging (juni 2021) 

Ferdighetsstigen er både å utarbeide en plan og implementering av planen. I første omgang identifiserer vi hvilke verdier og ferdigheter som er viktige. Deretter skal vi i samarbeid med fagmiljøene utvikle øvelser som gradvis implementeres på de fem studieårene på Master i Rettsvitenskap. Øvelsene implementeres steg for steg i perioden 2021-2025.

Arbeidsgruppens medlemmer: 

 • Erling J. Hjelmeng (leder) 
 • Maria A. Hjort 
 • Bjørn Stensaker 
 • Johanne M. R. Larsen
 • Nicole Versland 
 • Axel Hjelme
 • Thea M. L. Dahlborg
 • Kristin Steen Slåttå (sekretær) 
Publisert 31. aug. 2020 14:19 - Sist endret 25. juni 2021 15:03