WEBINAR: Korona, søringkarantene og kampen om naturressursene

Debatten rundt Koronarespons, fullmaktslovgivning og rettssikkerhetsproblematikk har i løpet av den siste uken flyttet seg til distrikts-Norge. 

Forskerne tar debatten på et webinar om rettsstaten, lokalt folkestyre og hvordan lovgivningen også kan få konsekvenser for miljøet.

Se opptak av seminaret

Søringkarantene og naturressursran - er rettsstaten under angrep? 

Debatten er preget av en konflikt mellom by og land, hvor jurister basert i de store byene er bekymret over populisme, maktovergrep og isolasjonisme, mens disse spørsmålene ser annerledes ut utenfor Oslo. Lovligheten av den såkalte søringkarantenen og behovet for lokal kontroll med smitterisikoen berører både aksen sentrum - periferi og aksen rettsikkerhet - samfunnsstyring. Parallellt er det en fare for utnyttelse av Koronalovgivningen på naturressurs og miljørettens område for andre formål enn dem denne loven er tenkt å hjemle.

Hvem skal bestemme?

Koronalovens mulighet for unntak fra planlovgivningen kan svekke naturressurshensyn og ny midlertidig forskrift om fjernmøter i kommunene kan minske åpenheten om kommunale beslutningsprosesser. Vi ser også at kommuner delegerer omfattende myndighet fra kommunestyret til mindre folkevalgte organer og administrasjon, noe som også kan svekke den lokaldemokratiske kontrollmekanismen. 

  • Hvem skal foreta avveiningen som ligger bak disse karantenevedtakene? 
  • Hvordan skal tilliten til myndighetene opprettholdes? Er det en fare for at Koronafullmakter utnyttes for andre formål enn å beskytte liv og helse? 
  • Hvilke mekanismer brukes nasjonalt og lokalt for å ivareta rettssikkerhet, miljø og naturressurser og hvordan kan vi sikre at disse unntakene ikke blir permanente?

Innledere:

Moderator:

Kristin Bergtora Sandvik 

Teknisk moderator (ZOOM)

Malcolm Langford

Publisert 27. mars 2020 10:49 - Sist endret 31. mars 2020 12:30