Lovkonferansen 2019: Om lovgivning, lovspråk og lovforvaltning

Tema for den første lovkonferansen er lovgivningsutfordringer i det 21. århundre. 4. og 5. juni samles akademikere og praktikere for å diskutere hvordan vi kan lage et bedre lovspråk og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning. 

Tung lovtekst i tvangsfullbyrdelsesloven

 

Konferansen tar opp sentrale spørsmål ved klart språk, digitalisering, automatisering og robotisering, herunder ønsket om å tilrettelegge regelverket slik at offentlig forvaltning og samfunnet for øvrig kan digitaliseres. Temaene står sentralt i flere av Det juridiske fakultet sine satsinger for årene som kommer. 

Klart språk og lovgivningslære

Konferansen er det virkelige startskuddet for fakultetets satsing på klarspråk og lovgivningslære. Satsingen er oppfølgingen av Intensjonsavtalen fra 2016 mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Universitetet i Oslo om klarspråk i juridisk utdanning og forskning. 

Den digitale jurist

Konferansen markerer fakultetets satsing på digitalisering. Satsingen omfatter både utviklingen av det vi kaller «den digitale jurist og jusstudent» og økt forskning på digitale endringsprosesser innen jussen. 

Et historisk skille

Konferansen markerer også overgangen fra papirbasert til digital formidling av rettsinformasjon. Lovsamlingen Norges Lover gis for siste gang ut i 2019. Vi står altså ved et historisk skille: En flere hundre år gammel tradisjon med formidling av lovtekster på papir er over. Hvordan skal fremtidens lover dokumenteres og formidles? 

Se konferansesiden for mer informasjon og program. 

Publisert 26. mars 2019 17:13 - Sist endret 26. mars 2019 17:13