Retningslinjer for bidragsytere til Retfærd

1) Generelt

I samsvar med Retfærds plakat, publiserer Retfærd primært artikler og anmeldelser på skandinaviske spårk (dansk, norsk og svensk), og i særlige tilfeller også på engelsk. Redaksjonen tilbyr ikke korrekturlesning av hvert enkelt manuskript, og det forutsetter at alle bidrag er korrekturlest før de sendes inn til Retfærd. 

Forfattere som sender manuskripter til Retfærd i samsvar med disse retningslinjene aksepterer at manuskripter som publiseres av Retfærd etter fagfullevurdering ikke kan publiseres av andre uten skriftlig tillatelse fra Retfærd.

2) Stikkord og sammendrag

Sammen med alle bidrag til Retfærd skal det følge 5-10 stikkord (dette gjelder også bokanmeldelser). Sammen med artikler skal det vedlegges et 150 ords sammendrag.

3) Lengde

Manuskripter skal ikke overstige 15 sider (eller 6.700 ord) for artikler, og 5 sider (2200 ord) for bokanmeldelser. Dette inkluderer alle noter, tabeller, grafikk og referanser. Forfattere av manuskripter som overstiger lengdeangivelsen bør konsultere redaktør for innsendelse.  

4) Format og stil

Alle innsendte bidrag til Retfærd skal formateres etter følgende stil:

  • Tittelen på bidraget skal skrives på en separat side med informasjon om forfatter, institutttilknytning, adresse, telefonnummer, e-post og sammendrag på 150 ord.
  • Tabell og figurer skal ikke brukes utover det som er nødvendig. Hver enkelt tabell eller figur skal ikke overstige en side og skal være nummerert, og ha kildeangivelse. Tabeller og figurer skal sendes inn som separate dokumenter. Forfatteren skal klart angi hvor i teksten tabell og figurer skal plasseres.
  • Skriftstørrelse og type: 12 punkt i Times New Roman med standard marger og linjeavstand satt til 1,5.
  • Hovedteksten skal maksimalt inneholde to overskriftsnivåer i tillegg til tittel
  • Referanser skal være komplette og korrekte. Henvisning til referanser i teksten skal settes i fotnoter i samsvar med Harvard output style (f. eks.: Bobbio, 1996). Liste over alle referanser skal settes i alfabetisk orden i slutten av artikkelen på følgende form:

Artikler i redigerte bøker:

WILHELMSSON, T. (1999) Need-Rationality in Private Law? IN ERIKSSON, L. D. & HURRI, S. (Eds.) Dialectic of Law and Reality. Readings in Finnish Legal Theory.Helsinki, Forum Iuris

Artikler i tidsskrift:

BORN, A. W. & GOLDSCMIDTH, L. B. (1994) Retlig regulering og kommunikative koblinger. Retfærd, 24.

Bøker:

CARBONNIER, J. (1988) Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigeur, Paris, Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence.

For alle andre offentlige dokumenter skal standardreferanser benyttes.

5) Krav til innsendelse og korrespondanse

Alle bidrag skal sendes i samsvar med disse retningslinjer som vedlegg til e-post til den som er nasjonal Retfærd-redaktør i det land hvor forfatteren bor eller arbeider.

6) Fagfellevurderingen

Alle mottatt artikkelmanuskripter som etter redaksjonens vurdering faller inn under Retfærds profil, vil bli sendt til en anonymisert fagfellevurdering av to uavhengige eksperter. Fagfellene avgir sin vurdering til redaksjonsrådet, som avgjør om artikkelen kan publiseres slik den står, om den kan publiseres forutsatt at det foretas endringer, eller om artikkelen ikke kan publiseres. Sammen med redaksjonsrådets beslutning får forfatteren også tilsendt fagfellenes vurdering.

Bokanmeldelser og eventuelle andre manuskripter som ikke anses som fagartikler blir ikke fagfellevurdert, men vurdert av redaksjonsrådet.