Motivasjon for endring i fengsel

Til tross for ulike tidssoner og store geografiske avstander kunne fengselsforskere fra hele verden også i 2020 møtes for presentere nye forskningsfunn.

Det nyåpnede senteret for kriminologisk forskning ved  Alberta University (Canada) arrangerte 17-19 november en internasjonal virtuell konferanse med ledende fengselsforskere fra hele verden. Fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) deltok professor Thomas Ugelvik og professor Sveinung Sandberg. 

Tillit, håp og risiko: hva betyr noe for innsatte?

Ugelviks foredrag handlet om hvordan rom for tillit kan etableres mellom ansatte og innsatte i norske fengsler, og hvordan det å gi tillit kan være med på å støtte opp om endringsprosesser. Ugelvik følger 14 domfelte fra de planlegger løslatelsen fra fengsel og videre ut i samfunnet. Målsetningen er blant annet å finne ut av hvilke faktorer spiller inn for de som ønsker å slutte med kriminalitet. Ugelviks forskning handler om betydningen av både hvordan personlige erfaringer (venner, nettverk, tilgang til arbeidsliv og andre meningsfulle relasjoner) og om hvordan kriminalomsorgen kan være med på å legge til rette for et godt liv utenfor murene.

- Mistilliten til innsatte er institusjonalisert i fengselet, forteller Ugelvik, og er en viktig del av selve rollen som fengselsbetjent. Mistillit i seg selv blir et verktøy betjenten har for å holde orden og kontroll på fanger. Igjen, grad av mistillit – og tillit - er med på å forme hvordan fanger opplever soningen, og hvilke formelle og uformelle goder og privilegier de får oppleve.

- Skal vi forsøke forbedre fengselsinstitusjonen, mener Ugelvik, må de optimalisere graden av tilliten til de innsatte. Dette er vanskelig da de som jobber i fengselet må balansere dette opp mot potensiell risiko. På den annen side er det nettopp i det å vise mennesker tillit at de kan vokse som mennesker. Å gi tillit inspirer også til å vise at en kan ta ansvar for eget liv – og ønske å vise seg tilliten verdig.

Foreldreskap blant innsatte i meksikanske fengsel

- Jeg snakker med utgangspunkt i en studie med livshistorieintervjuer fra innsatte i Mexikanske fengsler, forteller Sveinung Sandberg. Vi ser spesielt på hvordan det er å være foreldre i denne sammenhengen.

- Kvinnene ble ofte mødre i ung alder, og flyttet gjerne fra egen familie til mannens. Senere tok de en del ganger forsørgerrollen, mens barna ble passet av andre. Overgangen til fengsel var dermed ikke alltid så stor, i forhold til relasjonen til barna. De så dem innimellom og fortsatte å forsørge dem gjennom arbeid i fengsel. Den største endringen var at de ble opplært i nye måter å være mødre. Idealene de lærte i fengsel om å ha aleneansvar og emosjonell tilknytning til barna kom noen ganger i konflikt med den måten de hadde vært mødre på tidligere. For barna kan man også spørre om det ikke var bedre for dem at foreldreskapet var delt mellom mange kvinner i storfamilien - i stedet for å være morens ansvar alene. Sandberg snakket også om arbeid i fengsel og hvordan forbudet mot besøk i forbindelse med Covid-19 pandemien har påvirket innsatte og deres familier.  

Studien som han gjennomførte på et forskningsopphold i Mexico sammen med Dr. Carolina Agoff, National Autonomous University of Mexico (UNAM), og professor Gustavo Fondevila, Center for Economic Research and Teaching (CIDE) viste også at fedrene hadde mye mindre kontakt med barna, men det å være far var likevel svært viktig for dem.

- De fortalte om gode opplevelser fra tiden før fengsel og prøvde å forklare at de fremdeles kunne oppdra og beskytte barna fra fengsel og drømte om å få et godt forhold til dem igjen etter soning, forteller Sandberg.

- Mange ser på slike fortellinger om farskap med skepsis, men de var viktig for mennene. Det gjorde det mulig for dem å være noe mer enn "kriminelle" og "innsatte" og kunne også være en motivasjon for endring.

Tilgjengelig på YouTube

På konferansen der også blant andre David Garland, Ben Crewe, Shadd Maruna, Allison Liebling, Yvonne Jewkes, Mary Bosworth og Jonathan Simon deltok ble strømmet og du kan se opptakene fra konferansen på Youtube.

Du kan se Ugelviks og Sandbergs foredrag her:

Prisons & Punishment Conference: Trust, hope, and risk: what matters? panel

Prisons and Punishment Conference: Gender, programming, and policy panel

Publisert 20. nov. 2020 14:11 - Sist endra 1. mars 2021 16:40