Vibeke Blaker Strand

Image of Vibeke Blaker Strand
Norwegian version of this page
Phone +47-22842092
Mobile phone +47-90204160
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Vibeke Blaker Strand became full Professor of Law in 2015. In 2012-2015 she was an Associate Professor of Law at the Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo. Candidate of Law (cand. jur.), University of Oslo, in 2002, and Ph.D, University of Oslo, in 2011.

In her Ph.D. thesis, she analyzed tensions between religious practices and protection against discrimination. The thesis was published as a book in 2012 at Gyldendal Agency, see «Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?»

While working as a higher executive officer at the Ministry of Children and Family Affairs in 2002-2004, Blaker Strand worked extensively with the implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) into Norwegian Law.

Research and teaching

Blaker Strand’s research, teaching and supervision is connected to human rights law, equality and non-discrimination, constitutional law, welfare law and legal method.

Blaker Strand is editor of the Law Faculty’s Open Access Journal, Oslo Law Review. In collaboration with pofessor Ingunn Ikdahl, she is chairing the Law Faculty's research group on Welfare, rights and discrimination (VERDI).

Publications

 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendig omkamp om spiralnekt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 325- 341
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). The Role of the European Convention on Human Rights in the Norwegian Legal Order, In Stefan Lorenzmeier & Vasilka Sancin (ed.),  Contemporary Issues of Human Rights Protection in International and National Settings.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-2128-3.  2.  s 27 - 44
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  53(1), s 4- 34 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-01-02 Full text in Research Archive.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 250 - 260
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Menneskerettigheter som rammeverk i det nye mangfoldssamfunnet, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Kapittel 12.  s 276 - 297
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Håndheving av diskrimineringsvernet i møte med andre lover i velferdsstaten, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 6.  s 135 - 166
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Nedsatt funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag drøye ti år etter fremleggelsen av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet., I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Kapittel.  s 449 - 467
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Forenklingsjuss – en trussel mot individers vern mot kjønnsdiskriminering?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(8), s 449- 470
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Non-Discrimination and Equality as the Foundations of Peace, In Cecilia Marcela Bailliet & Kjetil Mujezinovic Larsen (ed.),  Promoting Peace Through International Law.  Oxford University Press.  ISBN 9780198722731.  Kapittel 12.  s 229 - 251
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Prohibitions against religious clothing and symbols in public schools and universities: narrowing the scope by introducing the principle of equal treatment of religious manifestations. Religion & Human Rights.  ISSN 1871-031X.  10(2), s 160- 190 . doi: 10.1163/18710328-12341285
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Spenningen mellom en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk og ivaretakelse av likhet for enkeltindivider, I: Marius Timmann Mjaaland (red.),  Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014.  St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  Kapittel.  s 95 - 113
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Bruk av hijab i politiet. Individuelt og strukturelt diskrimineringsvern på kollisjonskurs, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 10.  s 261 - 289
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  32(1), s 75- 83 . doi: 10.1080/18918131.2013.878894
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Balancing an individual and a structural approach towards gender equality, the question of the police hijab, In Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø (ed.),  Scandinavian women's law in the 21st century.  DJØF Forlag.  ISBN 9788757425673.  Chapter 9.  s 219 - 249
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling :. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  136(1), s 55- 80
 • Strand, Vibeke Blaker; Økland, Jorunn & Solhøy, Stina Hansteen (2010). Rettferdighetens grenser - religion, kjønn og homofili, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  Kapittel.  s 103 - 125
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Forskjellsbehandling på grunn av religion og livssyn ved ansettelser i tros- og livssynssamfunn, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Bidrag.  s 567 - 584
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Diskrimineringsvern møter trosfrihet. Avveining av rettigheter på arbeidslivets og utdanningens område, I: Anne Hellum & Kirsten Ketscher (red.),  Diskriminerings- og likestillingsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  Kapittel 9.  s 265 - 292
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Når rettigheter kommer i konflikt. Livssynsfrihet, diskrimineringsvern og Human-Etisk Forbund. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt.  ISSN 0801-6283.  (2), s 29- 41
 • Blaker, Vibeke (2007). Forholdet mellom den norske Grunnlovens menneskerettigheter, de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene og ordinær lovgivning. Særlig om religionsfrihet og vern mot diskriminering. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  30(4 = 119), s 1- 23
 • Blaker, Vibeke (2007). Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett - et ensartet vern?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  46(3), s 131- 153

View all works in Cristin

 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (red.) (2016). Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  298 s.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2015). Menneskerettigheter i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-47295-2.  256 s.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42669-6.  552 s.

View all works in Cristin

 • Strand, Vibeke Blaker (2018). "Drivkrefter for realisering av menneskerettigheter".
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendige avklaringer i spiralnektsaken. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Religion in the Labour Market in Norway.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017, 17. januar). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internett].  Forskning.no.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Felles lov raserer vernet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 30- 31
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Blind for forskjellsbehandling. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 21
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Kunsten å bryte ned likestillingsapparatet midt i en valgkamp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker (2017). Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet.
 • Strand, Vibeke Blaker & Ikdahl, Ingunn (2017). Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(3), s 124- 132 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-03-01
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2016). Introduksjon, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel.  s 17 - 33
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov: Forenklingsjuss som svekker kvinners rettigheter?.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Håndhevingsorganenes kompetanse: Rettsgrunnlag og praksis.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2016). Spenninger mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakeres religiøst begrunnede praksiser.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Strand, Vibeke Blaker (2015). Ikke kun en Grunnlov på papiret – Barns menneskerettigheter er styrket. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Gyldendal Rettsdata, Norsk Lovkommentar: Noter til Likestillingsloven 2013.
 • Strand, Vibeke Blaker (2014). Sarah Haverkort-Speekenbrink: European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue. Intersentia, Cambridge/Antwerpen/Portland, 2012, 377 sider. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 105- 113
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). CRPD som del av norsk diskrimineringsrett. Bremsene på for et effektivt rettighetsvern?.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). De nye lovene på diskrimineringsområdet, med særlig fokus på utformingen av forbudene mot diskriminering og adgangen til tillatt forskjellsbehandling.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013, 15. februar). Debatt om innføring av forbud mot burka og niqab i det offentlige rom i Norge. [Radio].  Politisk Kvarter NRK P2.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne? ADHD og militærtjeneste.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Innlegg i panel som diskuterte 'Lik adgang for kvinner til styringsstrukturen i trossamfunn som krav for økonomisk støtte'.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Likestillingsloven 2013 - Utvisking av kjønnsdiskrimineringsvernets styrke.
 • Strand, Vibeke Blaker (2013). Responsible for the parallel seminar on ‘Anti-discrimination and religion – case law development’ together with Lynn Roseberry (Copenhagen Business School). This included planning, introducing and chairing the seminar.
 • Strand, Vibeke Blaker; Hellum, Anne & Schmölzer, Stephanie (2013). «Ett skritt frem og to tilbake». Debattinnlegg om Prop. 88 L (2012-2013) om endret diskrimineringslovgivning. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). Debattinnlegg: "KRLE - Er Norge på vei mot nytt menneskerettsbruddd?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2
 • Strand, Vibeke Blaker (2012, 17. november). Debatt om rettighetsfesting. [Radio].  NRK P1 "Verdibørsen".
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Protection against gender discrimination when dealing with employment in religious communities - the Norwegian approach.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Skoleelevers vern mot diskriminering i religiøse privatskoler.
 • Strand, Vibeke Blaker (2012). Vernet mot diskriminering er ikke sikret i religionsundervisningen på friskolene.
 • Strand, Vibeke Blaker (2011). Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 46. Show summary
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). "Diskrimineringsvern og religionsutøvelse i Norge. Offentlige myndigheters verdiavveininger.".
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). Paneldeltaker i debatt under Menneskerettighetsuka 2010: "Er norske jurister en barriere for innføringen av menneskerettighetene i Norge?" sammen med Hans Petter Graver, Sven Ole Fagernæs og Ketil Lund.
 • Strand, Vibeke Blaker (2010). På vei bort fra menneskerettslovens system? Om forutberegnelighetshensynets gjennomslagskraft. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (3), s 218- 228
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Debattinnlegg: Gir seg før målstreken. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Deltaker i debatt vedrørende inkorporering av FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven, sammen med Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs og Diskriminerings- og likestillingsombud Beate Gangås.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Diskrimineringsvern og trosfrihet. Rettighetsavveininger innen utdanning og arbeidsliv i Norge.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Kan den religiøse diskrimineringsretten forsvares? Samtale om rettferdighetens grenser, med professor Jorunn Økland og stipendiat Stina Solhøy.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Likebehandlingsprinsippet og avveininger mellom likhet og frihet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Regjering uten verdier?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Trosfrihet og diskrimineringsvern.
 • Strand, Vibeke Blaker (2009). Unntaksbestemmelse for trossamfunn i likestillingsloven. Kvinnerettslig skriftserie/ Studies in Women's Law. 80/2009.
 • Strand, Vibeke Blaker & Jakhelln, Henning (2009). Likestill og effektiviser menneskerettighetene!. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(4), s 193- 194
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2008). Høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett til NOU 2008:1 - Kvinner og homofile i trossamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 40- 48
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Bokanmeldelse av Amir Mirmotahari "EMK og mellomprivate konflikter. Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon", Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(1), s 54- 58
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Conflicting Rights: How to Balance the Right to Freedom of Religion or Belief and the Right to Non-discrimination in Working Life and in Education.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Debattinnlegg i Aftenposten: "Porten for smal for overvektige". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Diskriminering på grunnlag av kjønn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). En kommentar til NOU 2008:1 "Kvinner og homofile i trossamfunn".
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Innlegg i tilknytning til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Innlegg knyttet til NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Når kan kirken diskriminere? [Kronikk 8.9.2008]. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 24
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Trosfrihet og kjønnsdiskriminering. En rettslig innfallsvinkel til tematikken.
 • Strand, Vibeke Blaker (2008). Trosfrihet versus diskrimineringsvern.
 • Strand, Vibeke Blaker & Stokstad, Sigrid (2008). Presentasjon av artikkelen "The Phenomenon of Multilevel Regulation: Interactions between Global, EU and National Regulatory Spheres" av Ramses Wessel og Jan Wouters.
 • Strand, Vibeke Blaker & Syse, Aslak (2008). "På vei mot et generelt diskrimineringsforbud i EU? EF-domstolens avgjørelse i Coleman-saken 17. juli 2008 og forholdet til norsk rett.".
 • Strand, Vibeke Blaker (2007). Hva skjer når rettigheter kolliderer?.
 • Strand, Vibeke Blaker (2006). Menneskerettighetenes diskrimineringsvern. Belyst gjennom forholdet mellom retten til kjønnslikestilling og retten til religionsfrihet.
 • Strand, Vibeke Blaker (2005). Inkorporering av menneskerettigheter, -særlig om kvinnekonvensjonen.
 • Strand, Vibeke Blaker (2005). Presentasjon av forskningsprosjektet "Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter".

View all works in Cristin

Published Dec. 5, 2016 12:17 PM - Last modified Feb. 28, 2018 10:15 AM