Kvinnerettslige studier og arbeidsnotater fra 1976 til 2004


 

Kvinnerettslige studier - tilbake til toppen

Nr. 1 Ekteskapet, den moderne husmannskontrakten. Noen kvinnerettslige problemstillinger
Tove Stang Dahl, 1976
Nr. 2* Fødselsrett og likhet - et kvinneperspektiv
Marianne Fastvold, 1977
Nr. 3 Årsrapport fra Juridisk Rådgivning for Kvinner, 1977
Else Maria Spetalen
Nr. 4 Årsrapport fra Juridisk Rådgivning for Kvinner, 1977
Else Maria Spetalen
Nr. 5 Omfordeling eller forfordeling gjennom skattereglene - en kvinnerettslig interesseanalyse
Anne Hellum, Marianne Kjøllesdal og Annie Krefting, 1978
Nr. 6 Fra husmorrettens spesielle del: Folketrygdens regel om forhøyet hjelpestønad til funksjonshemmede barn
Tove Stang Dahl, 1978, revidert 1981
Nr. 7 2. nordiske kvinnejuristmøte, Spåtind 1977
Nr. 8* Livmorens juss og politikk. En rettslig belysning av graviditetstest og menstruell regulering
Mette Borchgrevink, 1979
Nr. 9 Våre oldemødres rett til penger. Om lov om formuesforhold mellom ektefeller av 1888, særlig om hustruens rådighet over hva hun erverver ved personlig arbeid
Kirsti Mejdell, 1979
Nr. 10* Årsrapport fra Juridisk Rådgivning for Kvinner 1978
Gunhild Buestad, Eva Haugen og Wenche Kvernland
Nr. 11* Gjenlevende ektefelle og andre enker. En kvinnerettslig sammenligning av retten til offentlig forsørging, særlig med henblikk på etterlattepensjon
Astrid Gjeldsvik og Elisabeth Dons Wankel, 1980
Nr. 12* Selvbestemt svangerskap - prevensjon som ett av virkemidlene
Gunhild Buestad og Margrethe Lysaker, 1980
Nr. 13* Årsrapport fra Juridisk Rådgivning for Kvinner 1979
Unni Linneikro og Karen Sophie Steen
Nr. 14* Kvinner som ofre - særlig om hustruvold
Tove Stang Dahl, 1980
Nr. 15* Pornografiens vilkår i Norge. En undersøkelse av domstolspraksis i Oslo 1953-78
Tone Århelle, 1981
Nr. 16* Kvinners rett til fellesboligen ved seperasjon og skilsmisse. En undersøkelse av JURK-sakene
Agnes Vogt, 1981
Nr. 17 Husmorrett
Tove Stang Dahl, 1981
Nr. 18 Om familiens rettsstilling på føde- og barselsavdelinger
Marianne Fastvold, 1981
Nr. 19 Rapport fra nordisk forskerkurs i Gilleleje, Danmark 1982
Nr. 20 Om likestillingslovens § 4, 2. ledd
Marit Halvorsen, 1982
Nr. 21 Dødfødsel og rettsplikten overfor foreldre
Kirsti Strøm Bull, 1983
Nr. 22* Penger og arbeid i ekteskap - et kvinnesyn på familieretten
Marianne Fastvold og Anne Hellum, 1985
Nr. 23 Rapport fra voldtektstribunalet, 23. oktober 1984
Nr. 24 Kvinnerettens rettskilder
Rapport fra nordisk forskersymposium, 9.-12. september 1985
Nr. 25 Rapport fra 6. nordisk kvinnejuristmøte, august 1987
Nr. 26 Money and Work in Marriage - Women's Perspektives in Family Law
Marianne Fastvold og Anne Hellum, 1988
Nr. 27 Methodology of Women's Law. 4 articles
Anna Christensen, Tove Stang Dahl, Torstein Eckhoff and Lars D. Eriksson, 1988
Nr. 28 Rasehygiene og menneskeverd. Nasjonalismens steriliseringslov av 23. juli 1942
Henriette Sinding Aasen, 1989
Nr. 29 Takk eller Pris? - et studiehefte i hverdagsjuss for kvinner
Hanne S. Børing og Åsunn Lyngedal, 1989
Nr. 30 FN-konvensjonen om kvinnediskriminering
Else Anette Grannes, 1993
Nr. 31 Women, Law and Development: A Selected Annotated Bibliography
Amy Shupikai Tsanga,1993
Nr. 32 Annotated Bibliography of Literature on Women's Law Published in English
Marianne Fastvold, Diane Goodman and Jane Wesenberg, 1993
Nr. 33 Retten til lønnet fødselspermisjon i Norge og EF
Annelene Svingen, 1994
Nr. 34 Tove Stang Dahl - en annotert bibliografi over bøker og artikler
Annelene Svingen (red.), 1994
Nr. 35 Om kårkontrakter og om tilgiftede kvinners eiendomsforhold til gårder
Tove M. Bolstad, 1994
Nr. 36 Utuktig adferd og handling etter straffelovens § 212 i kvinnerettslig perspektiv
Jane Wesenberg, 1994
Nr. 37 The United Women's Convention
Else Anette Grannes, 1994
Nr. 38 Reservasjoner til FN's kvinnekonvensjon - med hovedvekt på muslimske lands reservasjoner
Arnhild Haugestad, 1995.
Nr. 39 Reservations to the United Nations Women's Convention - with Special Focus on Reservations submitted by Muslim countries
Arnhild Haugestad, 1995.
Nr. 40 Political Rights under the UN Women's Convention
Else Leona McClimans, 1997.
Nr. 41 Individuell klage som instrument for kvinners menneskerettigheter
Helga Fastrup Ervik, 1997.
Nr. 42 Grunnlovsvern av kvinners menneskerettigheter og kvinners rett til land i det nye Sør-Afrika
Gry C. Hvidtsten, 2000.
Nr. 43 Retten til arbeid i eksportsoner. Kvinners arbeidsrelaterte menneskerettigheter og gjennomføringen i et internasjonal arbeidsmarked
Bente Løvik Ulven, 2001.
Nr. 44 Human rights and rural women’s land rights – An analysis of the land tenure system and the land reform in Tanzania
Eirik Lindstrøm, 2001.
Nr. 45 Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord. Noen utviklingstrekk ved eiendomsrettsbegrepet belyst gjennom Tanzanias jordreform
Ingunn Ikdahl, 2001.
Nr. 46 Women’s Human Rights and Reproductive Autonomy: The Argument of Development, Illustrated through Adolescent Girls’ Right to Choose Protection from Procreation and Sexually Transmitted Diseases
Anne Lene Staib, 2001
Nr. 47 Kvinners rett til arbeid – en tolkning av Grunnloven §110, første ledd
Guro Glærum Kleppe, 2001.
Nr. 48 Anvendelse av FNs kvinnekonvensjon i norsk rett
Vibeke Blaker, 2003
Nr. 49
Kollektiv avtalefrihet og retten til likelønn. Likestillingsloven og Norges internasjonale forpliktelser
Elisabeth Vigerust, 2003 
Nr. 50  Invisible Women, Invisible Rights
Irene Graff, 2003 
Nr. 51  Handel med kvinner som menneskerettighetsbrudd
Kristin Bergtora Sandvik
Nr. 52  Kravet om effektiv sanksjonering ved brudd på prinsippet om likebehandling av kjønn
Christel Kirkøen
Nr. 53  Arbeidsrett, etnisk diskriminering og likestilling
David Schiøtt
Nr. 54  Empowerment, Accountability and Equality - They give us Respect But Not Rights
Irene Graf
Nr. 55  Mainstreaming women`s human right to political participation The United Nation`s approach in Afghanistan
Julia Köhler-Olsen

  

 

Kvinnerettslige arbeidsnotater - tilbake til toppen

Nr. x Human rights, formalisation and women’s land rights in southern and eastern Africa - [pdf]
Ingunn Ikdahl, Anne Hellum Randi Kaarhus, Tor A. Benjaminsen Patricia Kameri-Mbote, 2005
Nr. x Kvinners rett til ikke å bli diskriminert innen helsevesenet
- En rettslig fortolking av FNs kvinnekonvensjon art. 12, sett i lys av norsk rett

Trine Gamst, 2004
Nr. x Forced Marriages In a Human Rights and Women's Rights Perspective
- Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation

Kaja Moe Winther, 2003
Nr. x Mainstreaming women's human right to political participation
- The United Nations' approach in Afghanistan
 
Julia Franziska Kohler, 2003
Nr. x Forholdet mellom kvinners menneskerettigheter og religionsfriheten
- Belyst gjennom jentebarns vern mot diskriminering under utdanning 

Mette Cecilie Loe, 2003
Nr. x Regelen om delt bevisbyrde i likestillingslovens § 16 
Anne Sundøy, 2003
Nr. 62 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 2003 - [pdf]
Nr. 61 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 2002 - [pdf]
Anne Sundøy (red.), 2003
Nr. 60 Odel i spenn mellom slekt, familie og marked - noen av odelsrettens mange sider på familiebruket.
Tove M. Bolstad, juni 2003
Nr. 59 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 2001- [pdf]
Ingunn Ikdahl (red.), 2002
Nr. 58 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 2000
Anne Lene Staib (red.), 2001
Nr. 57 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1999
Kristin Bergtora Sandvik og Anne Lene Staib (red.), 2000
Nr. 56 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1998
Ingunn Ikdahl (red.), 1999
Nr. 55 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1997
Bente L. Ulven (red.), 1998
Nr. 54 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1996
Kjersti Risem (red.), 1997
Nr. 53 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1995
Stine Andreassen (red.), 1996
Nr. 52 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1994
Elisabeth Gording Stang (red.), 1994
Nr. 51 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1993
Elisabeth Gording Stang (red.), 1994
Nr. 70 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1992
Mette Ryghseter og Annelene Svingen (red.), 1993
Nr. 49 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1991
Jane E. Wesenberg (red.), 1992
Nr. 48 Sosialpolitisk filmprosjekt - "Takk eller Pris?" - Sluttrapport
Jane E. Wesenberg, november 1991
Nr. 47 Om straffeutmåling i voldtektssaker, med særlig vekt på psykiske skader for ofrene
Anita Adeline Agerup, september 1990
Nr. 46 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1990
Hanne S. Børing og Jane E. Wesenberg (red)., 1991
Nr. 45 EF, Norge og likestillingsretten - med spesiell vekt på likelønnsprinsippet
Cecilie Due, mars 1991
Nr. 44 Oversikt over den latinamerikanske kvinners rettslige stilling, samt utvalgte sider av kvinners faktiske og rettslige stilling i Nicaragua og Colombia
Martha Rubiano Skretteberg, februar 1991
Nr. 43 Fosterets rettsvern - er det styrket, bør det styrkes?
Marianne E. Johnsen, 1990
Nr. 42 Bibliografi i fødselsrett
Marianne E. Johnsen, 1990
Nr. 41 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1988 og 1989
Kristin Robberstad og Hanne S. Børing (red)., 1990
Nr. 40 Den strafferettslige regulering av prostitusjon, med særlig vekt på straffelovens §206
Ingrid Hansen, 1990
Nr. 39 Pornografi og Verdighet: Straffelovens § 211
Ellen N. Rekve, 1990
Nr. 38 Utuktig omgang med mindreårige: Straffelovens §§195 og 196 i Høyesterett 1969-1986
Nr. 37 Litteraturoversikt i internasjonal fødselsrett
Gøril Pedersen, mai 1989
Nr. 36* Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1987
Marianne Johnsen og Henriette Sinding Aasen (red).
Nr. 35 Rapport til NORAD om samarbeidet mellom Avdeling for kvinnerett, Oslo, Public Law Institute, Nairobi og NORAD, Nairobi i 1986
Aase Gundersen, 1987
Nr. 34 Kvinners rettslige stilling i Mosambik. Rapport fra besøk i miljøer innen juridisk forskning og rådgivning for kvinner, 23.-29. juni 1986
Aase Gundersen, 1986
Nr. 33 Rapport fra studiereise til FN, 9.-27. mars 1986
Aase Gundersen, 1986
Nr. 32 Stillingsvernet Merete Schiefloe Aune og Karen Sophie Steen
Nr. 31 Lovvern for arbeidstakere i private hjem
Tone Sverdrup, juli 1984
Nr. 30* Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1983
Merete Schiefloe Aune og Karen Sophie Steen
Nr. 29 Avdeling for kvinnerett – opprettelsen, hva vi er og vår fremtid
Merete Schiefloe Aune
Nr. 28 Pengeforvaltning og felleseie i ekteskap, notat 5
Marianne Fastvold og Anne Hellum
Nr. 27 Tolv råd om skriving
Nils Christie, 1983
Nr. 26 Rapport fra kvinnerettens ekskursjon til Roma, 22.-29. november 1982
Nr. 25 Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1982
Nr. 24* Seminar i husmorrett, 10.-12. september 1982
Nr. 23* Pengeforvaltning og felleseie i ekteskap, notat 1
Anne Hellum
Nr. 22* Kvinnerettens seminar om kvinnerett og familiepolitikk, 17.-18. januar 1982
Nr. 21* Om kvinneskatterett
Fredrik Zimmer, januar 1982
Nr. 20* Årsrapport for Avdeling for kvinnerett, 1981
Nr. 19 Kvinnerett spesialfag: Introduksjon og pensum
Tove Stang Dahl, 1983
Nr. 18 Kvinnerettens seminar "Kvinner og Utdanning", 6.-7. november 1981
Nr. 17* Om kvinnerettslige studier. En bibliografi
Marit Halvorsen
Nr. 16* Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1980
Nr. 15 Kvinnerettens historie og utvikling
Siri Frigaard
Nr. 14
Referat fra seminar om NOU 1979:38 om tilleggspensjon og sykepenger til omsorgspersoner, 11.-12. mars 1980
Nr. 13
Årsrapport for Avdeling for kvinnerett 1979
Nr. 12* Abort og ulikhet
Wenche Kvernland og Kirsten Langseth, februar 1979
Nr. 11* Rapport til Justisdepartementet om prosjektet "Kvinnenes familierettslige stilling"
Januar 1979
Nr. 10* Kvinnerettslig teori og metode
A. Hellum, W. Kvernland, K. Langseth og M. Lysaker, desember
Nr. 9* Oversikt over igangværende prosjekter
Oktober 1978
Nr. 8* JURK og Kvinnerettens ekskursjon
April 1978
Nr. 7 Diverse materiale om aleneforeldrenes økonomiske situasjon
Alene-foreldre-foreningen, april 1978
Nr. 6 Jordmoryrket
Berit Skeisvoll, april 1978
Nr. 5* Oversikt over igangværende prosjekter
Januar 1978
Nr. 4 Samling artikler om kvinnerett
Januar 1978
Nr. 3 Retten til arbeidsfri for å amme
Stein Evju, januar 1978
Nr. 2 Barnehageloven
Kari Messelt Ekker, januar 1978
Nr. 1* Kvinner og Skatt
September 1977

  

 

Working papers in Women’s Law - tilbake til toppen

Nr. 1 Tove Stang Dahl: "Women's Right to Money" (September 1983)
Nr. 2 1) Women's Law: "Introduction and Syllabus"
2) Siri Frigaard and Marit Halvorsen: "The Department of Women's Law: Background, History, Approach, Administration and the Subject of Women's Law" (February 1983)
Nr. 3 Marit Halvorsen: "Women's Law: An Important Field within Women's Studies" (March 1985)
Nr. 4 Tove Stang Dahl: "Taking Women as a Starting Point: Building Womens Law" (July 1986)
Nr. 5 Tove Stang Dahl: "Women's Law: Methods, Problems, Values" (July 1986)
Nr. 6 Nina Berg: Report on NORAD Diploma Course in Women's Law for scholars from Southern and Eastern Africa. Institute of Women's Law, University of Oslo (February 1988)
Nr. 7 Charity C. Mwansa: "Homicides by Battered Women: A Comparative Study of the Zambian, Norwegian and American Legal Responses" (November 1987)
Nr. 8 Sherbanu Kassim: "Women and Pensions: A story of Tanzania's National Provident Fund Act 1964 and Parastatal Pensions Act 1978"(November 1987)
Nr. 9 Felicitas Chiganze: "Customary Rules of Inheritance and the Matrimonial Causes Act: A Case for the Intestate Succession Bill" (Zimbabwe) (November 1987)
Nr. 10 Christine Anyango Agimba: "An examination of the Legal Status of the Kenyan Woman in the Area of Personal Law: A study of the Wambi Otieno Case." (November 1987)
Nr. 11 Phyllis Naidoo: "Observations and Recollections on the Experience of Women Seeking Legal Assistance from the Legal Aid Division of the Ministry of Justice in the period March 1979 - 9.9.83" (November 1987)
Nr. 12 Anne Hellum: "Report on NORAD Diploma Course in Women's Law 1988 for Scholars from Southern and Eastern Africa" (February 1989)
Nr. 13 Janet Wahito Kabeberi: "Women and Ownership of Property in Kenya: Towards Equal Inequality" (November 1988)
Nr. 14 Maria Noemia Francisco: "Women in the Context of Legal Reforms in Mozambique: A Summary" (November 1988)
Nr. 15 Nakazael Lukio Tenga: "The Law of Succession in Tanzania: Women's Position under the Customary Rules of Inheritance" (November 1988)
Nr. 16 Phillipina Kokutona Mosha. "Maternity Protection for the Working Woman in the Formal Sector in Tanzania: Law and Practice" (November 1988)
Nr. 17 Elizabeth Nkombo Muyovwe: "Unequal Pay for Equal Work: The Case of the Zambian Married Working Woman" (November 1988)
Nr. 18 Amy Shupikay Tsanga: "Women, Law and Culture: A Case for the Expansion of Legal Education in Zimbabwe: With Particular Emphasis on Law Reforms Affecting Women" (November 1988)
Nr. 19 Elizabeth Tinarwo: "Law as an Instrument of Social Control: The Case of Zimbabwe" (November 1988)
Nr. 20 Gita Honwana Welch, Mary Maboreke and Rose Migiro: "Guest Lectures on Women and Law in Zimbabwe, Mozambique and Tanzania" (October 1988)
Nr. 21 Susan Atkins: "Legal History and Women's Law in Commonwealth Countries" (March 1989)
Nr. 22* Anne Hellum and Kirsten Sandberg: "Report from Study Tour in Botswana/Tanzania, May 3 - 24, 1988, NORAD Diploma Course" (October 1988)
Nr. 23 Anne Hellum: "Report on NORAD Diploma Course in Women's Law 1989 for Scholars from Southern and Eastern Africa" (January 1989)
Nr. 24 Mary Joyce Nee Aphane Zulu: "Maintenance Law in Swaziland: The Law and the Practice" (January 1990)
Nr. 25 Sophie Makasa Kasonde-Ng'andu: "Cultural and Psycho-Social Aspects of the Law of Maintenance of Children: The Case of Women in Zambia" (January 1990)
Nr. 26 Kelello Justina Mafoso Guni: "The Problem of Baby-Dumping in Zimbabwe" (January 1990)
Nr. 27 Magdalena Kamugisha Rwebangira: "Women and the Law Relating to Property Ownership in Polygamous Marriages and Families" (January 1990)
Nr. 28 Joyce Shaidi: "Women in Formal Employment and Job Security in Tanzania" (January 1990)
Nr. 29 Matrine Bbuku Chuulu: "The Legal Framework within which Women in the Informal Sector Operate in Zambia" (January 1990)
Nr. 30 Likhapa Mazulu Mbatha: "Women's Rights to Property - with emphasis on Widows Rights: Women's Participation in Paid Labour - Widow as an Employee" (January 1990)
Nr. 31 Jennifer Okumu Wengi: "Women's Property Rights upon Dissolution of Marriage and Widowhood: Issues in the Ugandan Laws (January 1990)
Nr. 32 Betty Angatia Mwensi: "Women and Employment in Kenya: Can Article 11 of the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women be used for Reforms?" (January 1990)
Nr. 33 Tone Sverdrup: "Employees in Private Homes" (January 1990)
Nr. 34 Rose Migiro: "Women and Criminal Law in Tanzania" (January 1990)
Nr. 35 Anne Hellum, Aase Gundersen and Nina Berg: "Methodology of Women's Law: Norwegian Perspectives in an African Context." (February 1991)
Nr. 36 Marilyn Waring: "If Women Counted: A Lecture in Feminist Economics at the Institute of Women's Law" (April 1991)
Nr. 37 Agnete Weis Bentzon: "Construction of Theory on the Basis of Empirical Data in Women's Law Research". A lecture given at the NORAD Diploma Course in Women's Law on 8th April, 1991 (August 1991)
Nr. 38 Aase Gundersen: "Access to Law: The Case of Popular Justice in Mozambique" (February 1990)
Nr. 39 Tove Stang Dahl: "Why So Few Female Criminals?" Theories of Female Crime" (August 1992)
Nr. 40 Marit Halvorsen: "The Role of Women in Building Democracy in Europe: Theory and Practice" (September 1989)
Nr. 41 Jane Elizabeth Wesenberg: "Norwegian Women's Law. Its History, Purpose, Method and Content" (October 1992)
Nr. 42 Kirsti Strøm Bull: "The Housewife's Position Under Tort Law" (November 1992)
Nr. 43 Ragnhild Olsnes: "Women's Law as North – South Cooperation: Experiences From a Legal Education Project Through Cooperation Between Norway and Countries in Southern and Eastern Africa" (November 1992)
Nr. 44 Ragnhild Olsnes: "Legal Literacy and Legal Aid Projects in Southern and Eastern Africa" (December 1992)
Nr. 45 Elisabeth Vigerust: "Pregnancy, Working Environment and Equal Status - the Legal Position of Pregnant Employees in Norway"
Nr. 46 Tove M. Bolstad: "Kår -contracts in Norway: Agreements Made by Men concerning Women's Work, Ownership and Lives"
Nr. 47 Else Anette Grannes: "Legislation on Equality Between the Sexes - Should the United Nations Women's Convention be Incorporated in Norwegian Law?"
Nr. 48 Anne Griffiths: "Women's Access to Law in Botswana: Anthropological Contributions to Legal Studies".
Nr. 49 Ingunn Ikdahl (red): “Gender and the Land Question. Papers Presented at a Workshop on Women’s Land Rights in March 1999”. (November 2000)
Nr. 50 Ellen Heiberg Thomsen: “Mediating Women’s Rights in South Africa: A Case Study” (September 2000)

  

 

Oversikt over norske og engelske publikasjoner - tilbake til toppen

Bøker

Stine Andreassen: Arbeidsmiljølovens vern mot uønsket seksuell oppmerksomhet., Oslo
1998.

Tove M. Bolstad: Offentlig folkeskikk, Oslo 1998.

Tove M. Bolstad: Eiendomsforhold til gårder – om kårkontrakter og tilgiftedes
rettigheter, Oslo 1995.

Tove M. Bolstad: Bondekvinne - liv og lov, Oslo 1991.

Tove Stang Dahl: Pene piker haiker ikke, Oslo 1994.

Tove Stang Dahl: Den muslimske familie, Oslo 1992.

Anne Hellum, Aslak Syse, Henriette Sinding Aasen: Menneske, natur og
fødselsteknologi, Oslo 1990.

Henning Jakhelln og Helga Aune (red.): arbeidsrett.no,
papirutgave; kommentarer til arbeidsmiljøloven, Oslo, 2005, N. W. Damm & Søn.

Kirsten Ketscher (red.): Tekstsamling til europæisk socialret, Repro, Kbh, 2005.

Kirsten Sandberg: Barnets beste. Om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet, Oslo
1990.

Kirsten Sandberg: Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse, Oslo 2003.

Elisabeth G. Stang: Barns rett til foreldre. Om tvangsadopsjon av fosterbarn etter
barnevernloven, Oslo 1995.

Elisabeth Vigerust: Arbeid, barn og likestilling. Rettslig tilpasning av arbeidsmarkedet,
Oslo 1998.

 

Artikler i antologier og tidsskrifter

 

Helga Aune: ”Arbeidsgivers kontrolladgang – arbeidstakerens integritet”, i Arbetsliv i
omvandling, nr. 2, 2000.

Helga Aune: ”Helsedepartementet, Regjering og Storting bryter likestillingsloven!
Kommentar til Helsedepartementets behandling av vedtak nr 4/2003 til Klagenemnda for
likestilling, Steriliseringssaken", i Kritisk Juss 2004;30(2):144-156.

Tove M. Bolstad: "Kjærlighet som grunnlag for eiendomsrett og næringsvirksomhet" i
Festskrift JURK's 25 års jubileum. Juridisk Rådgivning for kvinner, Oslo 2000.

Tove M. Bolstad: "Å elske en bonde" i Fra bygd og fjord til kafébord? red. Marit Husmo
og Jahn Peter Johnsen, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2000.

Tove M. Bolstad: "Kårkontrakter - menns avtaler om kvinners arbeids - og livssituasjon",
i Berit Brandt og Berit Vestad: Kvinneliv i Landbruket, Oslo 1993.

Helga F. Ervik: ”Kjønnsbasert forfølgelse” i tidsskriftet Linjer (utgitt av Psykososialt
senter for flyktninger), 2000

Helga F. Ervik: ”Behovet for en kjønnssensitiv nordisk flyktningepolitikk”, Menneske og
rettigheter, årgang 16, nr 1, 1998

Helga F. Ervik: "Individuell klage som instrument for kvinners menneskerettigheter" i
Rætferd 78, 1997 nr 3.

Else Anette Grannes: "Lovgivning om likestilling - bør FN konvensjonen inkorporeres i
norsk rett", i Mennesker og rettigheter nr. 2, 1994.

Arnhild Haugestad: "Om muslimske lands reservasjoner overfor FN's
kvinnekonvensjon", i Retfærd 66/67, 17 årg. 1994 nr. 3 og 4.

Nina Hverven: "Ny ekteskapslov - delingsreglene i et kvinneperspektiv", i Kritisk Juss,
nr. 1 1994.

Anne Hellum: Bokessay ”Women’s Rights”, i Nordisk Tidsskrift for
Menneskerettigheter, nr. 1, 2005.

Anne Hellum: ”Multikulturalisme i menneskerettslig klemme”, Rettsliggjøring, kvinner,
makt og politikk. Kristian Andnæs, Anne Hellum og Inger-Johanne Sand. Stensilserie nr.
101. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Universitetet i Oslo 2005. ISBN-82-7100-
143-4.

Anne Hellum and Bill Derman: ”Negotiating Water Rights in the Context of a New
Political and Legal Landscape in Zimbabwe”. Mobile People, Mobile Law. ISBN 0-7546-
2386-6.

Anne Hellum og Bill Derman, “Zimbabwe - Stille diplomati og internasjonale
menneskerettigheter på kollisjonskurs”, Hefte for kritisk juss 2004 (30) nr.3.

Anne Hellum, “Se for dere et sammenfiltret kratt: Omtale av to bøker om islams samspill
med internasjonal og lokal rett”, Retfærd, Nordisk juridisk tidsskrift, 27: 4.

Anne Hellum, “Regjeringen gjør kvinners rettigheter til særområde.” Kilden http://
Kilden/forskningsrådet.no/artikkel.

Anne Hellum, "Maktutredningens påstander om rettsliggjøring settes ut i livet settes ut i
liv – en knekk for demokratiet?", Hefte for kritisk juss 2004 (30).

Anne Hellum: "Noen refleksjoner om rettsutvikling, kjønn, ekteskap og slektsskap i
skjæringsfeltet mellom rettsvitenskap og rettsantropologi”, i Bonus Pater Familias.
Festskrift til Peter Lødrup. Oslo: Gyldendal Akademisk 2002.

Anne Hellum: "Menneskerettighetene og EØS-retten på kollisjonskurs? Om adgangen til
å øremerke post doc-stiped for kvinner ved UIO”, i samarbeid med Ruth Nielsen, i
Kritisk Juss, 2002 (29) nr 1-3.

Anne Hellum: ”Kjønnet og rettens internasjonalisering. Om menneskerettigheter,
multikulturalisme og rettslig pluralisme”, i Kritisk Juss, 2002 (29) nr 1-3.

Anne Hellum: ”Kvinners menneskerettigheter. Utfordringer i et pluralistisk
rettsligelandskab”, i Den Ny Verden 4. Center for Udviklingsforskning. København 2002.

Anne Hellum: ”Om domstolenes rolle som vokter av demokratiske rettigheter i
Zimbabwe”, Juss-studentenes humanitæraksjon, Humak-avisen, september 2002

Anne Hellum: "Kjønn som drivkraft i menneskerettighetenes utvikling",
kommentarartikkel i Mennesker og rettigheter nr. 2 2001.

Anne Hellum: ”Kvinners menneskerettigheter og afrikanske sedvanerett. Fra
universalisme og relativisme til pluralisme”, i Ret og Skønsomhed i en overgangstid.
Festskrift til Agnete Weis Bentzon, Kirsten Ketcher og Peter Blume (red.), København
1998

Anne Hellum: "Menneskerettigheter og afrikansk sedvanerett", i Sædvaner eller uvaner.
Hindrer sædvaneretten udviklingen i Afrika. Den ny verden 4, 30. årgang 1997.

Anne Hellum: "Befolkningspolitikk, barnløshet og rettslig pluralisme: Eksempel fra
Zimbabwe", i Berit Austveg og Johanne Sundby (red.): Befolkningspolitkk, Oslo 1995.

Anne Hellum: "Lovgivning mot diskriminering i Zimbabwe. Fra rettigheter til praksis", i
Mennesker og rettigheter nr. 2 1994, Scandinavian University.

Anne Hellum: "Flerkulturell behandlingsvirksomhet og rettslig regulering. Har Norge
noe å lære av Zimbabwes pluralistiske profesjonslovgivning?" i Asbjørn Kjønstad og
Aslak Syse (red.): Helseprioriteringer og pasientrettigheter, Oslo 1992.

Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, Randi Kaarhus og Tor A. Benjaminsen:“Human rights,
formalisation and women’s land rights in southern and eastern Africa”. Publisert som
Noragric Report No. 26, June 2005, Norwegian University of Life Sciences (UMB).

Ingunn Ikdahl og Kristin B. Sandvik: “Naturlover, juss og kultur”, kronikk i
Morgenbladet 4.11.2005.

Ingunn Ikdahl og Anne Hellum: ”Fattige kvinner kan tape”, kronikk i Bistandsaktuelt nr
10/2004.

Randi Kaarhus, Tor A. Benjaminsen, Anne Hellum og Ingunn Ikdahl:”Women’s Land
Rights in Tanzania and South Africa: A Human Rights Based Perspective on
Formalisation. Forum for Development Studies, 2005, nr 2. ISSN 0803-9410.

Kirsten Ketscher: Nettpublikasjoner ”Regelsamling i europæisk socialret”,
”Afgjørelsessamling i europæisk socialret” og ”Elektronisk tekstsamling i europæisk
socialret”.

Kirsten Ketscher: spalten ”Socialret: Faglig Nyt” i Advokaten, Advokatrådet.

Kirsten Ketscher: ”Etnisk ligebehandling, religionsfrihed og ligestilling mellem mænd og
kvinder – set i lyset af Føtex-sagen”, i Ugeskrift for Retsvæsen, nr. 26, Thomson,
København, 2005.

Kirsten Ketscher: ”Grundlæggende rettigheder gælder for alle” i Handicapnyt, januar
2005.

Kirsten Ketscher: ”Når aktivering fører til social dumping” i Socialrådgiveren, nr. 2,
2005.

Mette C. Loe: ”Kriminalisering av grovt uaktsom voldtekt: en nyvinning i norsk rett”, i
Kritisk Juss nr 4, 2000.

Kirsten Sandberg: ”Akuttplassering av spedbarn og menneskerettigheter” Tidsskrift for
familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2005:87-100.

Kirsten Sandberg: ”Lov om barn og foreldre (barnelova)” i Norsk Lovkommentar (2005).
Oslo: Gyldendal Akademisk 2005. ISBN 8205342105.

Kirsten Sandberg: ”Naturens orden - til barnets beste?” i Tidsskrift for familierett,
arverett og barnevernrettslige spørsmål 2005, nr. 3.

Kirsten Sandberg: ”Privatisering av førstelinjetjenesten i barnevernet”, Tidsskrift for
familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2004 s. 84-100.

Kirsten Sandberg: Inkorporeringen av barnekonvensjonen i norsk rett, Kritisk juss 2004 s.
316-329.

Kirsten Sandberg: Oppslagsordene Barnevern og Barnevernsinstitusjoner i Store norske
leksikon.

Kirsten Sandberg: Kommentarer til lov om barn og foreldre i Norsk Lovkommentar,
2002.

Kirsten Sandberg: Fast spalte om barnerett i nyhetsbrevet Nytt i privatretten.

Kirsten Sandberg: "Barnets beste og forholdet til andre yrkegrupper", i Schiratzki,
Johanna (red.), Barnets bästa i Norden - rättsfilosofi och rättslig begrepsbildning, Det
juridiske fakultets skriftserie nr. 46, Universitetet i Tromsø 2001.

Kirsten Sandberg: "Foreldreansvar etter dødsfall. Rt 2000:1460", Nytt i privatretten nr.1
2001.

Kirsten Sandberg: "Endring av barnebidragsordningen. Deling av reiseutgifter ved
samvær. Tvangsfullbyrdelse av fylkesmannsvedtak om samvær", Nytt i privatretten nr. 3
2001.

Kirsten Sandberg: "Barnevern. Akuttplassering og omsorgsovertakelse, EMK art. 8. Dom
fra EMD Grand Chamber av 12. juli 2001", Nytt i privatretten nr. 4 2001.

Kirsten Sandberg: Kommentarer til barneloven, revidert i ny utgave av Karnov 1999.

Kirsten Sandberg: ”Omsorgssvikt og rettssikkerhet”, i Sinnets Helse 2/98 s 30-31.

Kirsten Sandberg: "Kommentarer til lov om barn og foreldre", i Karnovs kommenterte
lovsamling, 1996.

Kirsten Sandberg: "Dommere og sakkyndige: trekker de i samme spann?", i Tordis D.
Evans, Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red.): Velferdssamfunnets barn Oslo 1994.

Kirsten Sandberg: "Verdier og faglighet ved omsorgsovertakelse", i Mons Oppedal,

Kirsten Sandberg og Aslak Syse (red.): Barnevernet og barnevernloven, s. 31-49, Oslo
1994.

Kirsten Sandberg: "Barnevernloven", i Kristian Andenæs og Leif Oscar Olsen (red.):
Sosialrett, Oslo 1993.

Kirsten Sandberg: "Psykisk utviklingshemmede: Barn og foreldre", artikkel publisert i
Aslak Syse og Ståle Eskeland (red.): Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling, Oslo 1992.

Kirsten Sandberg: "Samværsrett for barn og fedre", i Sinnets helse nr. 152.

Elisabeth Gording Stang: ”Feil om FNs barnekonvensjon”, artikkel i Aftenposten 19.
september.

Elisabeth Gording Stang: ”Taushetsplikt eller talerett? Særlig om barnevernets møte med
mediene, i Tidsskriftet Norges Barnevern nr. 2 – 2004, s. 16-29.

Elisabeth Gording Stang: ”Frivillige hjelpetiltak og grensene mot bruk av tvang i
barnevernet”, Retfærd nr. 1/2002.

Elisabeth Gording Stang: ”Om barns rett til hjelp fra barnevernet – noen kritiske
refleksjoner”, Norges Barnevern nr. 3/2002.

Elisabeth Vigerust: ”The Norwegian Act relating to supplementary cash benefit for the
parents of small children”, under publisering.

Elisabeth Vigerust: ”Familiehensynsprinsippet i arbeidsretten. Omsorg, tid og
fleksibilitet.” i Lov og Rett nr 2, 2000. (Engelsk versjon under publisering med tittelen:
Caregiving, time and flexibility. The family principle in Norwegian employment law.

Elisabeth Vigerust: ”Likestillingsloven og Norges internasjonale forpliktelser.” Utredning
for Barne- og Familiedepartementet, juni 1999.

Elisabeth Vigerust: ”Likelønn og Norges internasjonale forpliktelser – en utfordring for
arbeidsmarkedets parter”, i Kritisk Juss, nr 3, 1999 og festskrift i anledning JURKs 25 års
jubileum.

Elisabeth Vigerust: Likestillingsloven og Den norske kirke, i ”To skritt fram og ett
tilbake?”, rapport fra avslutningen av Det økumeniske tiåret 1988-1998, Kirkerådet
1999, og i St Sunniva (tidsskrift for Norsk kvinnelig teologforening) 1999.

Elisabeth Vigerust: ”Kommentarer til lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre”, i
Karnov kommenterte lovsamling 1999.

Elisabeth Vigerust: ”Likeverd, men ikke likerett. Om diskriminering ved tilsettinger i
Den norske kirke”, Retfærd nr 82, 1998.

Elisabeth Vigerust: ”Kontantstøtte til småbarnsforeldre – et velbegrunnet sporskifte?”,
Kritisk Juss nr 3, 1998.

Elisabeth Vigerust: "Graviditet, arbeidsmiljø og likestilling", i Kirsten Ketscher, Jytte
Lindgaard og Ruth Nielsen (red.): Den sociale dimension i kvinderetlig perspektiv,
København 1995.

Elisabeth Vigerust og Heidi Iversen: "Innledning i EU's sosiale dimensjon", i Institutt for
offentlig retts skriftserie nr. 11/1994.

 

Konferanserapporter

 

Tove Bolstad: "Bondekvinnens brudvals med rättereglarna - en grund för
äringsverksamhet och ägande" i Strategier och kontrakt för ekonomi och kärlek. Rapport
från 10:e Nordiska KvinnoJuristmötet, red. Gudrun Nordborg, Karin Ågren og Eva
Nilsson, Iustus förlag, Uppsala 2000.

Anne Hellum: "Barnløshet som global kvinnerettslig utfordring: Kvinners reproduktive
helsevern i Zimbabwe og Norge", i Kjønn og samfunn i endring, Forskningsprogram for
grunnleggende samfunnsvitenskaplig kvinneforskning, konferanserapport NFR 1995.

Jane Wesenberg: "Kvinnemishandlingens rettslige sider: Kvinners stilling i strafferett og
straffeprosess", i Forskningsprogram om kvinnemishandling Rapport nr. 7:
Avslutningskonferanse 30.-31.01.1992, NAVF 1992.

 

 

Anmeldelser

Anne Hellum: “Se for dere et sammenfiltret kratt: Omtale av to bøker om islams samspill
med internasjonal og lokal rett”, Retfærd, Nordisk juridisk tidsskrift, 27: 4.

Anne Hellum: ”Bokessay Women’s Rights”, i Nordisk Tidsskrift for
Menneskerettigheter, nr. 1, 2005.

Tove M. Bolstad: Anmeldelse av Tove Stang Dahls bok "Den muslimske familie", Oslo
1992, i Nytt om kvinneforskning 3/93.

Helga F. Ervik: Anmeldelse av Martha C. Nussbaum: ”Sex and Social Justice”, Oxford
University Press, 1999, Retfærd nr. 4, 2000.

Kristin Sandvik: Bokanmeldelse, Sari Kouvo: ”Making Just Rights?
Mainstreaming Women’s Human Rights and a Gender Perspective”, i Nordisk Tidsskrift
for Menneskerettigheter, Vol. 23, nr. 3, 2005.

Elisabeth G. Stang: Anmeldelse av Pål Børresens bok ”Barnevern og familievern”,
Cappelen Akademisk Forlag, i Juristkontakt nr. 2/97.

Elisabeth Vigerust: Anmeldelse av Sven Erik Olsson: "Kvinnor i arbete og reproduktion.
Havandeskapspenningens tillempning", Lund 1993, i Retfærd nr. 68 (1/95).

 

 

Spesialfagsavhandlinger/ studentavhandlinger

Stine Andreassen: Arbeidsmiljølovens vern mot uønsket seksuell oppmerksomhet., Oslo
1998.

Helga Aune: "Likebehandlingsprinsippet og arbeidstakere i deltidsstilling", i Institutt for
offentlig retts skriftserie nr. 2/1997.

Tove M. Bolstad: "Om kårkontrakter og om tilgiftede kvinners eiendomsrett til gårder", i
Kvinnerettslige studier nr. 35, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/1994.

Helga F. Ervik: ”Individuell klage som instrument for kvinners menneskerettigheter”,
Kvinnerettslige studier nr 41, Institutt for offentlig retts skriftserie nr 5/1998.

Else Anette Grannes: "FN konvensjonen om kvinnediskriminering", i Institutt for
offentlig retts skriftserie nr. 3/1993.

Arnhild Haugestad: "FN's kvinnekonvensjon med hovedvekt på muslimske lands
reservasjoner", i Kvinnerettslige studier nr 38, Institutt for offentlig retts skrifteserie nr
6/1995.

Elisabeth G. Stang: ”Barns rett til foreldre. Om tvangsadopsjon av fosterbarn etter
barnevernloven”, Oslo 1995.

Annelene Svingen: "Omsorgsrett i Norge og EF", i Kvinnerettslige studier nr.33, Institutt
for offentlig retts skriftserie nr. 2/1994.

Bente Løvik Ulven: ”Retten til arbeid i eksportsoner. Kvinners arbeidsrelaterte
menneskerettigheter og gjennomføringen i et internasjonalt arbeidsmarked”,
Kvinnerettslige studier nr 43, Institutt for offentlig retts skriftserie nr 3/2001.

Jane Wesenberg: "Utuktig adferd og handling etter Straffelovens § 212 i kvinnerettslig
perspektiv", i Kvinnerettslige studier nr. 36, Institutt for offentlig retts skriftserie nr.
10/1994.

Gry C. Hvidsten, Grunnlovsvern av kvinners menneskerettigheter og kvinners rett til land
i det nye Sør Afrika, Kvinnerettslige Studier Nr. 42, Institutt for offentlig retts skriftserie
nr. 4/2000.

Ingunn Ikdahl: "Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord. Noen
utviklingstrekk ved eiendomsrettsbegrepet belyst gjennom Tanzanias jordreform",
Kvinnerettslige studier nr 45, Institutt for offentlig retts skriftserie nr.5/2001.

Guro Glærum Kleppe: ”Kvinners rett til arbeid – en tolkning av Grunnloven § 110, første
ledd”. Kvinnerettslige studier nr 47, Institutt for offentlig retts skriftserie nr 7/2001.

Eirik Lindstrøm: “Human Rights and Rural Women’s Land Rights – an analysis of the
land tenure system and the land reform in Tanzania”, Studies in Women’s Law no 44,
Institutt for offentlig retts skriftserie nr 4/2001.

Marianne Linnestad: "FN's barnekonvensjon og gjennomføringen i Namibia", ikke
publisert.

Anne Lene Staib: “Women’s Human Rights and Reproductive Autonomy: The Argument
of Development, Illustrated through Adolescent Girls’ Right to Choose Protection from
Procreation and Sexually Transmitted Diseases”, Studies in Women’s Law no 46, Institutt
for offentlig retts skriftserie nr 6/2001.

Kristin B. Sandvik: ”Menneskerettigheter, prostitusjon og handel med kvinner - De
folkerettslige forpliktelsene under Kvinnekonvensjonen artikkel 6, belyst ved Norges
implementering”, Institutt for offentlig retts skriftserie nr 7/2003.

Vibeke Blaker: ”Anvendelsen av FNs kvinnekonvensjon i norsk rett”, Institutt for
offentlig retts skriftserie nr 1/2003.

Irene Graff: ”Invisible Women, Invisible Rights”, Institutt for offentlig retts skriftserie nr
6/2003.

Elisabeth Vigerust: “Kollektiv avtalefrihet og retten til likelønn. Likestillingsloven og
Norges internasjonale forpliktelser”, Institutt for offentlig retts skriftserie nr 4/2003.

Mette Cecilie Loe: ”Forholdet mellom kvinners menneskerettigheter og religionsfriheten.
Belyst gjennom jentebarns vern mot diskriminering under utdanning”, Kvinnerettslig
skriftserie nr 58, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo, 2005.

Anne Sundøy: ”Regelen om delt bevisbyrde i likestillingslovens § 16”, Kvinnerettslig
skriftserie nr 59, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo, 2006.

Kaja Moe Winther: “Forced Marriages. In a Human Rights and Women’s Rights
Perspective, Exemplified through Norwegian and Pakistani Legislation”, Kvinnerettslig
skriftserie nr 60, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo, 2006.

Trine Gamst: “Kvinners rett til ikke å bli diskriminert innen helsevesenet. En rettslig
fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art 12, sett i lys av norsk rett”, Kvinnerettslig
skriftserie nr 61, Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo, 2006.

Julia Köhler-Olsen: “Mainstreaming women's human right to political participation
- The United Nations' approach in Afghanistan”, Institutt for offentlig retts skriftserie nr
1/2006.

Ingunn Alvik: ”Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet – familiebeskyttelse og barns rett
til omsorg i rettslig perspektiv”, Kvinnerettslig skriftserie nr 62, Avdeling for kvinnerett,
Universitetet i Oslo, 2006.

Janne Margrethe Gillesen: ”Barnesoldater – den folkerettslige reguleringen av
mindreåriges deltakelse i væpnede konflikter”, Kvinnerettslig skriftserie nr 63, Avdeling
for kvinnerett, Universitetet i Oslo, 2006.

 

 

Forskningsrapporter

Nina Hverven: "ILOs beskyttelses- og likebehandlingskonvensjoner. Eksempler på
implementering i Zimbabwe og Tanzania", ikke publisert.

 

 

Bibliografier

Annelene Svingen (red.): "Tove Stang Dahl - en annotert bibliografi over bøker og
artikler", i Kvinnerettslige studier nr. 34, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/1994.

 

 

Kompendier og studiehefter

Tove M. Bolstad: Studiehefte til boka: ”Offentlig folkeskikk” Oslo 1999.

Tove M. Bolstad: Studiehefte til boka: ”Eiendomsforhold til gårder” Oslo 1999.

Pensumartikler i Kvinnerett spesialfag, den nasjonale varianten: Likestillingsrett - med
hovedvekt på likebehandling og likelønn i arbeidslivet, Oslo 1998.

Pensumartikler i Kvinnerett spesialfag, Strafferettsvarianten, Oslo 1994.

Pensumartikler i Kvinnerett spesialfag, den internasjonale varianten: Women’s law and
Human Rights, Oslo 1999.

Kap 4 i Andenæs, Molven, Rassmusen, Sandberg og Warberg: Sosialrett,
Barnevernloven, Oslo 2003.

Pensumartikler i Kvinnerett spesialfag, likestillingsvarianten: ”Likestillingsrett”, Oslo
2004.

Pensumartikler I Kvinnerett spesialfag, internasjonal kvinnerett: ”Women’s law and
human rights, part 1a/1b”, Oslo 2004.

 

 

Nettsteder

Henning Jakhelln og Helga Aune (red.): www.arbeidsrett.no
Nettstedet startet opp 14. juli 2005, og holdes løpende oppdatert.

 

 

Publications in English from the Institute of Women's Law 1990-2005

 

Books

Tove Stang Dahl: The Muslim Family; a Study of Women's Rights in Islam, Oslo 1997.

Jan Helgesen and Allan Rosas with the collaboration of Diane Goodman: The Strength of
Diversity, Human Rights in Pluralist Democracy, (eds. Jan Helgesen og Allan Rosas),
Dordrecht, Nijhoff 1992.

Anne Hellum, Women's Human Rights and Legal Pluralism in Africa. Mixed Norms and
Identities in Infertility Management in Zimbabwe. TANO Aschehoug/Mond Books.
Oslo/Harare, 1999.

Anne Hellum: Women's Human Rights and the Dynamics of African Customary Laws in
a Changing World, Oslo/Harare 1999.

Agnete Weis Bentzon og Anne Hellum m.fl. Pursuing Grounded Theory in Law. South-
North Experiences in Building Women's Law, Oslo 1998.

Anne Hellum: Birth Law, Scandinavian University Press, Oslo 1993.

 

 

Articles

Nina Berg and Aase Gundersen: "Methodological issues in Women's law: Research on
the popular tribunal in Mozambiqe", in Working Papers in Women's Law no.35,1991.

Tove M. Bolstad: "Kår-contracts in Norway: Agreements made by men concerning
women's work, ownership and lives", in Working Papers in Women's Law no. 46, 1995.

Tove Stang Dahl: "Equal Status and Birth Law" in Anne Hellum (ed.): Birth Law, Oslo
1993.

Tove Stang Dahl: "Why so few female criminals? Theories of Female Crime", in
Working Papers in Women's Law no. 39, 1992.

Diane Goodman: "Analysis of the First Session of the Committee on the Rights of the
Child", in Netherlands Quarterly of Human Rights 1992, 42-62.

Diane Goodman: "Childrens Freedom from Sexual Exploitation. International Protection
and Implementation", in Institutt for Menneskerettigheter, publikasjon nr. 9, oktober
1992.

Else Anette Grannes: "Legislation on equality between the sexes - should the United
Nations Women's Convention be incorporated in Norwegian Law?", in Working Papers
in Women's Law no. 47, 1995.

Else Anette Grannes: "The United Nations Women's Convention", in Studies in Women's
law no.37, in Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 13/1994.

Anne Griffiths: "Women's Access to Law in Botswana: Anthropological Contribution to
Legal Studies", in Working Papers in Women's Law nr. 48, 1996.

Aase Gundersen: "Popular Justice in Mosambique: Between Folk Law and State Law", in
Social and Legal Studies, vol. 1 1992, 257-282.

Aase Gundersen: "Access to Law: The case of popular justice in Mozambique", in
Working Papers in Women's law no 38, 1990.

Arnhild Haugestad: "Reservations to the Women's Convention - with Special Focus on
Reservations submitted by Muslim Countries", in Studies in Women's law no. 39,
Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 7/1995.

Anne Hellum and Bill Derman: ”Negotiating Water Rights in the Context of a New
Political and Legal Landscape in Zimbabwe”. Mobile People, Mobile Law. ISBN 0-7546-
2386-6.

Anne Hellum and Bill Derman: “Land Reform and Human Rights in Contemporary
Zimbabwe: Balancing individual and social justice through an integrated human rights
framework”. World Development 2004 (32:10). ISSN 0305-750X.

Anne Hellum and Bill Derman: “Re-negotiating water and land rights in Zimbabwe:
Some reflections on legal pluralism, identity and power”, Forthcoming in Murison, J.,
Griffiths, A. and King, K. (Eds) (2004) Remaking Law in Africa: Centre for African
Studies, University of Edinburgh, ISBN 0-9545183-1-4. s. 233-261

Anne Hellum: “Neither Tragedy Nor Enclosure: Are There Inherent Human Rights in
Water Management in Zimbabwe’s Communal Lands?” with Bill Derman. The European
Journal of Development Research No. 2 2002 og Securing Land Rights in Africa. (eds T.
A. Benjaminsen and C. Lund) London: Frank Cass.

Anne Hellum: "Towards a Human Rights Based Development Approach: The Case of
Women in the Water Reform Process in Zimbabwe", Law, Social Justice & Global
Development No. 2, 2001 (An Electronic Law Journal).

Anne Hellum: "Land Reform and Human Rights in Contemporary Zimbabwe: Balancing
Individual and Social Justice Through and Integrated Human Rights Framework" SUM
Working Paper Series 001.2. University of Oslo.

Anne Hellum: "Human Rights and Gender Relations in Postcolonial Africa: Options and
Limits for the Subjects of Legal Pluralism", i Law and Social Inquiry: Journal of the
American Bar Foundation. Vol. 25, No. 2, 2000.

Anne Hellum: “How to Improve the Doctrinal Analysis of Legal Pluralism: A
Comparison of the Legal Doctrine About Custom and Local Law in Zimbabwe and
Norway”. Retfærd No.2 2000.

Anne Hellum: ”Legal Advice as Research Method in Norwegian and African Women’s
Law”, i Festskrift JURKs 25 års jubileum. Juridisk Rådgivning for Kvinner, Oslo 2000.

Anne Hellum: "Women's Human Rights and African Customary Laws: Between
Universalism and Relativism - Individualism and Communitarianism", In Development
and Change. Negotiating Justice in Changing Societies. Christian Lund (ed.). Frank Cass.
London, 1999.

Anne Hellum: "Women's Human Rights and African Customary Laws: Between
Universalism and Relativism - Individualism and Communitarianism", In European
Journal of Development Reseach Vol. 10. No. 2 (1998).

Anne Hellum: ”Women’s Human Rights and African Customary Laws: Between
Universalism and Relativism”, i Development and Rights. Negotiating Justice in
Changing Societes, (ed. C. Lund) London 1998.

Anne Hellum: "Discipline Development and Institution Building. The Case of the
Institute of Women's Law at the University of Oslo", i Women's Law in Legal Education
and Practice in Pakistan. North-South Cooperation. Rubia Mehdi and Farida Shaheed
(red.) København 1997.

Anne Hellum: "Women as Subjects in the Process of Law. The use of Empirical Studies
in Women's Law in the North and the South", in Legal Change in North/South
Perspective. Eds. Hanne Petersen and Signe Arnfred. Occasional Paper. International
Development Studies, Roskilde University Center, 1996.

Anne Hellum: "Actor Perspectives on Gender and Legal Pluralism" in H. Petersen and H.
Zahle (eds.): Legal Polycentricity , Dartmouth, 1995.

Anne Hellum: "Legal Regulation on New Reproductive Technologies: Continuity and
Interconnectedness versus Freedom and Justice", in Anne Hellum (ed.): Birth Law, Oslo
1993.

Anne Hellum: "Gender and Legal Change in Zimbabwe: Childless Women and Divorce
in a Socio-Cultural and Historical Perspecitve", in S. Adelman and A. Paliwala (eds.):
Law and Crisis in the Third World, London 1993.

Anne Hellum and Karin Widerberg: "Tove Stang Dahl - An Appreciation", in Social and
Legal Studies Vol. 2 1993.

Anne Hellum: "Legal Advice as research Method - the case of Women's law in Norway -
it's relevance for women and law in Southern Africa research project", in Working Papers
in Women's law no. 35, 1991.

Nina Hverven: "Methodology of Women's Law in Norway", in Problematika Kobiet Na
Swiecie, Lotz, Polen, 1994.

Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, Randi Kaarhus og Tor A. Benjaminsen: “Human rights,
formalisation and women’s land rights in southern and eastern Africa”. Publisert som
Noragric Report No. 26, June 2005, Norwegian University of Life Sciences (UMB).

Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, Randi Kaarhus, Tor A. Benjaminsen og Patricia. Kameri-
Mbote: “Human rights, formalisation and women’s land rights in southern and eastern
Africa”, revidert og utvidet versjon, publisert som Studies in Women’s Law No. 57, UiO.
ISSN 0809-621X.

Randi Kaarhus, Tor A. Benjaminsen, Anne Hellum og Ingunn Ikdahl: ”Women’s Land
Rights in Tanzania and South Africa: A Human Rights Based Perspective on
Formalisation. Forum for Development Studies, 2005, nr 2. ISSN 0803-9410.

Ragnhild Olsnes: "Women's law as North - South Cooperation Between Norway and
Countries in Southern and Eastern Africa", in Working Papers in Women's Law no. 43,
1992.

Ragnhild Olsnes: "Legal Literacy and Legal Aid Projects in Southern and Eastern
Africa", in Working Papers in Women's Law no. 44, 1992.

Ragnhild Olsnes: "The right to self-determined abortion", in Anne Hellum (ed.) Birth
Law, Oslo 1993.

Kirsten Sandberg: "Child protection law and fundamental values: Mentally retarded
parents", in John Eekelar and Petar Sarcevic (eds.): Parenthood in modern society,
Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers 1993.

Ellen Heiberg Thomsen: ”Access to Law and Justice: Mediating Women's Rights in
South Africa - A Case Study”, Working Papers in Women's Law No. 50, University of
Oslo.

Elisabeth Vigerust: "Pregnancy, Working Environment and Equal Status – the Legal
Position of Pregnant Employees in Norway", in Working Papers in Women's Law no. 45,
1995.

Elisabeth Vigerust: ”The Norwegian Act relating to supplementary cash benefit for the
parents of small children”, to be published.

Jane Wesenberg: "Norwegian Women's Law: It's History, Purpose, Method and Content",
in Working Papers in Women's Law no. 41, 1992.

 

 

Bibliographies

Marianne Fastvold, Diane Goodman and Jane Wesenberg: "Annotated Bibliography of
Litterature on Women's Law Published in English", in Institutt for offentlig retts
skriftserie nr. 6/1993.

Amy Shupikai Tsanga: "Women, Law and Development: A Selected Annotated
Bibliography", in Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/1993.

 

 

Reports

Shaheen Sardar Ali: Implementation of Child Rights in Muslim Jurisdictions: A
Comparative Perspective of the CRC and principles of Islamic law (with particular
reference to Jordan, Mauritania and Morocco), New York: UNICEF (Rapport for
UNICEF).

Shaheen Sardar Ali: Conceptualising Islamic law, CEDAW and Women’s Human Rights
in Plural Legal Settings: A Comparative Analysis of application of CEDAW in
Bangladesh, India and Pakistan, UNIFEM Regional Office: Delhi (Rapport for
UNIFEMM).

Nina Berg: Empowering Women through Community based Administration of Justice.
The Experience of the Local Popular Court in Mozambique, Institute of Women's Law
1993, University of Oslo.

Anne Hellum, Inge Lorange Backer, Hans Chr. Bugge (eds.): "Environment and
Development in Developing Countries: National and International Law", in Institutt for
offentlig retts skriftserie nr. 7/1994.

 

Publisert 5. sep. 2008 09:57 - Sist endret 3. apr. 2020 09:49