Kvinnerettslig skriftserie

Du kan laste ned alle utgivelsene gratis.

___________________________________________________________

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler. 

Del 2 inneholder rettspraksis om likestilling- og diskrimineringsrett fra 1970 til 2019, samt praksis om strafferettslig diskriminering, hatefulle ytringer og andre tilknyttede emner.

Last ned rapporten (pdf). 

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler. 

Del 1 inneholder: 

Nemndspraksis fra Klagenemnda for likestilling, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og Diskrimineringsnemnda

Praksis fra Markedsrådet om diskriminerende markedsføring

Fra tidsrommet 1974 til 2019

Last ned rapporten (pdf). 

Andrea Vige Grønningsæter og Lars Arnesen har skrevet rapporten "Recognition of the civil status of transgender people in Norwegian law". 

Last ned rapporten (pdf)

Maria de Michelis Sperre har skrevet masteroppgaven "Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter. En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum". 

Last ned oppgaven (pdf)

Nora Marie Haune Bornø har skrevet masteroppgaven "Likestillingsrelaterte utviklingstrekk i foreldrepengeordningen - en rettighetsanalyse".

Last ned oppgaven (pdf).

Åshild Marie Vige har skrevet masteroppgaven "I navnet, men ikke i gavnet. Idealer om straffegjennomføring og kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler".

Last ned oppgaven (pdf).

Ida Gundersby Rognlien har skrevet masteroppgaven "Skyggedom av enkepensjonsdommen: En feministisk gjenskrivning av dommen inntatt i Rettstidende 2006 side 262".

Eli Karine Vik har skrevet masteroppgaven "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap?".

Andrea Gustavsson har skrevet masteroppgaven "Fra handling til identitet Troverdighetsvurderingen i seksualitetsbaserte asylsaker".

Lars Arnesen har skrevet masteroppgaven "Verken mann eller kvinne i pass og identitetspapirer. En utredning av internasjonale og nasjonale krav til kjønnsmarkører i identitetspapirer".

Anders Skjellerudsveen Sondrup har skrevet masteroppgaven "Har barnet en rett til rett kjønn? - En vurdering av hvorvidt barnet har krav på pubertetsutsettende og femininiserende eller maskuliniserende hormonbehandling ved kjønnsinkongruens.

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand har skrevet artikkelen

"Likestillingsloven 2013 og forenklingsjuss - en trussel mot individvernet?"(pdf)

Eirik Aimar Engebretsen har skrevet masteroppgaven "Religiøse plagg og symboler i domstol og politi. En rettspolitisk gjennomgang av en ufullstendig debatt".

Her kan du laste ned oppgaven

Ina Marie Ausland har skrevet masteroppgaven "Kvinnekamp gjennom aktiv rettshjelp. Juridisk rådgivning for kvinner".

Her kan du laste ned oppgaven

Isabelle Linnea Kleven har skrevet masteroppgaven "Adgangen til rettshjelp og håndhevingsapparatet i diskrimineringssaker".

Her kan du laste ned oppgaven

Professor emeritus Henning Jakhelln og postdoktor Helga Aune: Betenkning om au-pairenes arbeidsrettslige stilling - krav på lønn for utført arbeid.

Nanna Kim Øiestad har skrevet masteroppgaven "Kravet til effektiv sanksjonering ved overtredelse av diskrimineringsforbudet. Reglene om erstatning og oppreisning i lys av Norges internasjonale forpliktelser".

Her kan du laste ned oppgaven

Vitenskapelig assistent Anniken Sørlie har skrevet masteroppgaven "Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet. Kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?"

Her kan du laste ned oppgaven

Ninja Tollefsen har skrevet masteroppgaven "Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter".  

Her kan du laste ned oppgaven  

Vitenskapelig assistent Ingunn Solheim har skrevet masteroppgaven "Grunnlovsfesting av diskrimineringsvernet. Sikring av eit reelt individvern."

Her kan du laste ned oppgaven

 

En utredning foretatt av Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD), etter oppdrag fra Likestillingsutvalget, avgitt 5. juli 2011.

Her kan du laste ned utredningen

Vitenskapelig assistent Marianne Willett Jansen har skrevet masteroppgaven  "Transnasjonale ektepakter".

Vitenskapelig assistent Mali Gulbrandsen Asmyhr masteroppgaven "Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel."

Av Sanne Hofman

Vitenskapelig assistent Sanne Hofman har skrevet forskingsrapporten "Hensyn til kultur - til barnets beste? - En analyse av 17 barnevernssaker om omsorgsovertakelse og plassering av minoritetsbarn".

- Rapport fra et oppsøkende rettighetsinformasjonsprosjekt høsten 2009.

Av Tina Nordstrøm