Forskergrupper

Ei rekkje av forskingsområda våre er organisert som avdelingar. Andre fagområde ved instituttet har valt å organisere seg som faggrupper. Avdelingar og faggrupper utgjer den interne organiseringa i fagmiljøa ved Institutt for offentleg rett.  

I tillegg kjem forskargruppene, som er breiare satsingsområde på fakultetsnivå, med medlemmer frå fleire institutt ved Det juridiske fakultet. Forskarar frå Institutt for offentleg rett er sentrale i 7 av dei 8 forskargruppene ved fakultetet,

Det er til dels betydeleg overlapping mellom avdelingar/faggrupper og forskargruppene.