Reglement for Institutt for offentleg rett

Reglement for Institutt for offentleg rett, vedteke av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 15. desember 2003, etter framlegg frå instituttet datert 27. november 2003, med endringar av 1.1.2012*. Ver merksam på at fleire andre reglement òg regulerer delar av instituttet si verksemd, m.a. UiO sine normalreglar for institutt, Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, Valreglement for Universitetet i Oslo, og Reglement for tilsetjing og val av leiarar ved fakultet og institutt. Merk at val på instituttnivå høyrer inn under valstyret ved Det juridiske fakultet.

§ 1 Instituttets organer

Instituttet skal ha:

 1. Et instituttråd
 2. En instituttleder
 3. En nestleder
 4. En administrasjon ledet av kontorsjefen

§ 2 Instituttrådet

§ 2.1 Instituttrådets saksområde

Instituttrådet skal uttale seg om:

 • overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • årsplan og budsjett
 • regnskap og årsrapport
 • instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

For øvrig skal instituttrådet:

 • legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for valg av instituttleder og nestleder

Instituttleder innkaller instituttrådet med minst 1 ukes varsel. Med samme frist kan en femtedel av instituttrådets medlemmer kreve at instituttrådet innkalles, med begrunnet fremstilling av den sak som kreves behandlet.

§ 2.2 Sammensetning

Instituttrådet skal ha elleve medlemmer:

Instituttleder
Nestleder
3 fast vitenskapelig ansatte
2 midlertidig vitenskapelig ansatt
2 teknisk/administrativt ansatte
2 studenter

Instituttleder leder instituttrådets forhandlinger. I instituttleders fravær leder nestleder forhandlingene.

§ 3 Valg

Valgperioden til instituttrådet er fire år for representanter for de vitenskapelig ansatte og for de teknisk- og administrative ansatte. For de midlertidig vitenskapelig ansatte er valgperioden to år. For studentrepresentantene er valgperioden ett semester.

 • Instituttleder og nestleder velges i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret
 • Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler
 • Vitenskapelig ansatte og representanter for det teknisk-administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler.
 • Det velges tre vararepresentanter for de fast vitenskapelig ansatte, to vararepresentanter for de teknisk/administrativt ansatte og to vararepresentanter for studentene, samt to vararepresentanter for de midlertidig vitenskapelig ansatte. *

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

§ 4 Instituttleder

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og under tilbørlig hensyn til instituttrådets anbefalinger.

Instituttlederen er leder av instituttrådet. Instituttlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til uttalelse i de saker som instituttrådet skal uttale seg om (jf. § 2).

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

§ 5 Stedfortreder for instituttleder

Nestleder i instituttrådet er instituttleders stedfortreder.

§ 6 Innstillingsutvalg

Instituttleder kan etablere et eget innstillingsutvalg for behandling av de vitenskapelige stillinger som fakultetet har tilsettingsmyndigheten for.

§ 7 Kontorsjef

Kontorsjefen ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og i henhold til delegasjon fra instituttleder.

§ 8 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2004.

 

------

Merknadar:

* § 3 vart endra i 2011 av Fakultetsstyret, etter forslag fra Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett. Endringa gjer at antall vararepresentantar for midlertidig vitskapeleg ansatte økte frå ein til to, med verknad frå 1.1.2012.

Publisert 25. okt. 2009 17:18 - Sist endra 11. jan. 2021 18:00