Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet

Vedtatt av fakultetsstyret 14. desember 2018, godkjent av rektor 18. februar 2019.

I. FAKULTETET

§ 1. Fakultetets organer og enheter

Fakultetet har følgende organer:

 1. Fakultetsstyret
 2. Dekan
 3. Prodekan for studier og prodekan for forskning. Dekanen utpeker en av disse som sin stedfortreder.
 4. Fakultetsdirektør

Fakultetet har følgende faste utvalg: 

 1. Programråd for studieprogrammer
 2. Innstillingsrådet for vitenskapelig ansatte (IVA)
 3. Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)
 4. Likestillingsutvalg (LiMU)
 5. Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Fakultetet har følgende grunnenheter:

 1. Institutt for offentlig rett (IOR)
 2. Institutt for privatrett (IFP)
 3. Nordisk institutt for sjørett (NIFS)
 4. Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
 5. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

II. FAKULTETSSTYRET

§ 2. Fakultetsstyrets oppgaver

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyrets myndighet er forankret i Normalregler for fakulteter § 2.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 1. overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten,
 2. langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 3. årsplan og budsjett
 4. fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller tilsvarende innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 5. rammene til reglement for fakultetets studieprogrammer og vesentlige endringer av disse.

Fakultetsstyret har ansvar for:

 1. godkjenning av regnskap
 2. godkjenning av plan for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling
 3. at fakultetet ivaretar de likestillingsmessige hensyn.
 4. nominering av eksterne representanter til fakultetsstyret
 5. oppnevning av medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget jf. § 24

Fakultetsstyret har delegert tilsettingsmyndigheten i vitenskapelige stillinger ved fakultetet til ITU, jf. § 23.

Myndighetsområde som ovenfor ikke direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, er normalt omfattet av dekanens myndighetsområde.

§ 3. Fakultetsstyrets sammensetning

Fakultetsstyret har 11 representanter fordelt slik:

 1. Dekan og dekanens stedfortreder. Dekanen er fakultetsstyrets leder, dekanens stedfortreder er nestleder og den andre prodekanen er vararepresentant.
 2. 2 representanter valgt av og blant de ansatte i faste vitenskapelige stillinger. Det velges 4 vararepresentanter i rangert rekkefølge.
 3. 1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger. Det velges 2 vararepresentanter i rangert rekkefølge.
 4. 2 eksterne medlemmer oppnevnt av rektor etter nominasjon fra fakultetsstyret. Det oppnevnes et personlig varamedlem for hvert medlem.
 5. 3 studentrepresentanter valgt av studentene hvorav én student er uavhengig av Juridisk studentutvalg (JSU).
 6. 1 representant valgt av og blant de teknisk og administrativt ansatte. Det velges 2 vararepresentanter i rangert rekkefølge.

§ 4. Valg og funksjonstid

Valg av medlemmer til fakultetsstyret og medlemmenes funksjonstid reguleres av Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Valg til fakultetsstyret bør finne sted innen utgangen av november måned. Det nye fakultetsstyret tiltrer fra 1. januar påfølgende år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis tilknytningen til gruppen eller fakultetet opphører

§ 5. Møteinnkalling

Møteplan for fakultetsstyret fastsettes for hvert kalenderår. Ekstraordinære møter holdes når dekanen finner det nødvendig eller når rektor, universitetsdirektør eller minst to av fakultetsstyrets medlemmer krever det.

Møteinnkalling og sakskart sendes fakultetsstyrets medlemmer senest en uke før møtet.

Saksdokumenter og hastesaker innkommet etter utsendelse av sakskart, kan sendes fakultetsstyrets medlemmer senest tre dager før styremøtet. Sakskartet skal inneholde de saker som skal behandles, og hvordan de skal behandles; vedtakssak, diskusjonssak eller orienteringssak.

Saker som ikke står på sakskartet kan realitetsbehandles med 2/3 flertall.

§ 6 Møteplikt og avstemningsregler

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å møte hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall gis beskjed til fakultetsstyrets sekretær slik at varamedlem kan innkalles.

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg (Uhl § 9-6 nr 4).

Fakultetsstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede.

Et forslag vedtas med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt i lov eller reglement. Flertallet for et vedtak må utgjøre minst en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er leders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og tilsetting skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette.

§ 7. Fakultetsstyrets saksbehandling

Fakultetsstyret treffer sine vedtak i møter.

Møtene er som hovedregel åpne.

Følgende saker behandles alltid i lukket møte:

 1. personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsettelse, oppsigelse, ordensstraff, avskjed og suspensjon
 2. saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er vesentlige for beslutningsgrunnlaget

Følgende saker kan behandles i lukket møte dersom fakultetsstyret mener at særlige grunner tilsier det:

 1. orienteringssaker, herunder generelle orienteringer fra ledelsen, samt spørsmål fra fakultetsstyrets medlemmer
 2. saker om utarbeidelse av budsjettforslag til bruk for arbeidet med budsjettet
 3. saker som berører UiOs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige eller private institusjoner
 4. saker hvor hensyn til den interne saksbehandling tilsier det.

Behandling av spørsmålet om møtet skal lukkes, skjer i lukket møte.

Fakultetsstyret kan invitere utenforstående til å delta i møter med talerett, men ikke stemmerett.

Det skal føres protokoll over alle vedtak som fattes i fakultetsstyret. Protokollen skal inneholde opplysninger om hvem som er til stede, hvilke forslag det har blitt stemt over og vedtak fattet med angivelse av stemmetall. Det skal fremgå av protokollen hvordan det enkelte medlem har stemt. Forslag som fremmes under møtet skal utformes skriftlig og leses opp under møtet. Det samme gjelder uttalelser som ønskes protokollført.

III. DEKANAT

§ 8 Valg av dekan og prodekan

Dekan og prodekaner skal velges samlet i henhold til Valgreglement for Universitetet i Oslo, del 3. Begge kjønn skal være representert blant dekanen og prodekanene.

Fratrer dekanen vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar dekanens stedfortreder vervet som dekan. Fratrer dekan eller en prodekan før dette tidspunkt, skal nyvalg foretas, jf. Valgreglement for Universitetet i Oslo § 23 nr 3.

§ 9. Dekanens oppgaver og myndighet

Dekanens oppgaver og myndighet er nærmere regulert i Normalregler for fakulteter § 4.

Dekanen er fakultetets øverste leder og har et overordnet ansvar for hele fakultetets virksomhet. Dekanen rapporterer til rektor/universitetsdirektør og fakultetsstyret.

Dekanen har personal- og linjeansvar for ledere ved grunnenheter, prodekaner og fakultetsdirektøren.

Operativ ledelse av de ulike grunnenheter er delegert fra dekanen til instituttlederne. Oppfølging av HMS-arbeid, samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, ledelse av administrasjonen på fakultetsnivået samt å påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og universitetets organer, er delegert fakultetsdirektøren.

Faglig ledelse innebærer overordnet ledelse av drift og utvikling av enhetens forskning, undervisning, forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet. Det omfatter blant annet langsiktig planlegging, faglig målformulering, prioritering, kvalitetssikring og profilering. 

Dekanen oppnevner bedømmelseskomité og i saker om opprykk til professor og ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger. Dekanen oppnevner sorteringskomite ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger.

Dekanen oppnevner blant de vitenskapelige tilsatte utenlandsansvarlig for studie- og forskningssaker.

Dekan utnevner enten prodekan for studier eller prodekan for forskning som sin stedfortreder.

Prodekanens rolle er nærmere regulert i Normalregler for fakulteter § 5.

Det juridiske fakultet har en prodekan for studier og en prodekan for forskning. Prodekanene rapporterer til dekanen.

Prodekan for studier: Oppgaver og myndighet

Prodekan for studier er leder av programråd for masterstudier i rettsvitenskap (PMR), jf. § 14. Prodekan for studier deltar også som fakultetets representant i universitetets Utdanningskomite.

Prodekan for studier har på delegasjon fra dekanen et særlig ansvar for og myndighet i studiesaker knyttet til alle fakultetets studieprogrammer, utvekslingssamarbeid og etter- og videreutdanning.

Prodekan for forskning: Oppgaver og myndighet

Prodekan for forskning er leder av Programråd for forskerutdanning (PFF), jf. § 20, Innstillingsrådet for vitenskapelig ansatte, jf. § 22, og er fakultetets representant i Forum for forskningsdekaner

Prodekan for forskning har på delegasjon fra dekanen et særlig ansvar for og myndighet i forskningssaker, som blant annet omfatter:

 1. å treffe vedtak i forskningssaker
 2. faglig ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning
 3. å initiere og ivareta tverrfakultært samarbeid
 4. forskning- og formidlingspolitikk
 5. nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid i samarbeid med utenlandsansvarlig
 6. forholdet til Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder for forskning
 7. forskerrekruttering

IV. FASTE UTVALG/RÅD; GENERELLE REGLER

§ 10. Fellesregler for faste utvalg/råd

Bestemmelsene i § 4, § 5, § 6 og § 7, første, sjette og syvende ledd gjelder for alle fakultetets faste utvalg/råd, med mindre annet er fastsatt. Funksjonstiden for studentrepresentanter i faste utvalg/råd er ordinært 1 år, studentrepresentanter kan ikke gjenvelges dersom de har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.  

Utvalgene/rådene skal arbeide innenfor de retningslinjer som er gitt av fakultetsstyret og dekanen.

Utvalgenes/rådene møter er åpne med mindre annet bestemmes av utvalget/rådet selv eller er fastsatt i dette reglement.

Prodekan for studier oppnevner alle medlemmene til studieprogramrådene med mindre annet er angitt, prodekan for forskning oppnevner alle medlemmene til programråd for forskerutdanning med mindre annet er angitt. Dekanen oppnevner alle medlemmene til Innstillingsrådet for vitenskapelig tilsatte og Likestillings- og mangfoldsutvalget, med mindre annet er angitt.

V. PROGRAMRÅD

§ 11.  Fakultetet har følgende programråd:

 1. Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR), herunder de internasjonale masterprogrammene
 2. Programråd for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi (PKRS)
 3. Programråd for bachelorprogrammet og Master i forvaltningsinformatikk (PFIN)
 4. Programråd for forskerutdanning (PFF)

§ 12 Generelle regler

Programrådene er forankret i Normalregler for fakulteter § 7

Programrådenes kompetanse for sine fagområder er delegert fra fakultetsstyret og dekanen. Programrådene vedtar programplaner og emnebeskrivelser innenfor rammer vedtatt av fakultetsstyret og dekanen.

Programrådenes ledere skal ta avgjørelser om den løpende drift av programmet. Saker av mindre betydning og andre klare tilfeller, samt hastesaker, kan også avgjøres av programrådenes ledere. Hvert av fakultetets internasjonale masterprogrammer ledes av en programleder, med de samme fullmakter som programrådenes ledere.  Ved tvilstilfeller legges saken frem for prodekan for studier.

Programrådene skal ha oppmerksomhet rettet mot minoritetsstudentenes situasjon og medvirke til å gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre diskriminering og sikre deres integrering. Programrådene skal sikre at kjønnsperspektiver er integrert i pensum og tilstrebe kjønnsbalanse blant de som underviser.

§ 13. Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR)

1. PMR behandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på masterstudiet i rettsvitenskap (MiR), samt fakultetets internasjonale mastergrader og utvekslingsavtaler og tilbud, herunder kvalitetssikring av disse.

2. PMR har anledning til å gjøre justeringer i undervisnings- og eksamensbudsjettet i løpet av budsjettåret såfremt endringene er innenfor rammene av vedtatt budsjett. PMR bør videre melde ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen av ressurser når forholdene tilsier det.

3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter, studiebarometeret, rapport fra utenlandsansvarlig og ulike studentstatistikker.

4. PMR skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PMR.

5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PMR i henhold til § 12, kan PMR:

 1. opprette og nedlegge emner tilknyttet MiR og de internasjonale mastergradene
 2. vedta endringer på emner tilknyttet MiR og internasjonale mastergrader, som endringer i faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer
 3. vedta reglementer og instrukser for å gjennomføre sitt mandat
 4. initiere og tilrettelegge for en dialog om studiespørsmål ved fakultetet
 5. leder av PMR sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært på fullmakt etter innstilling fra respektive studieårsansvarlige:
  • søknader om frikjøp fra og reduksjon av eksamens- og undervisningsplikt, og uttak av plusstimer fra undervisnings- og eksamensregnskapet.  
  • oppnevning ansvarlig faglærere og faglærere.
  • endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt ved eksamen.
  • oppnevning av faglige eksamensledere for studieårseksamen.

PMR rapporterer til dekanen.

§ 14. Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR): sammensetning

PMR består av:

 1. prodekan for studier som leder
 2. studieårsansvarlige lærere for 1.- 5. studieår
 3. 1 representant for de engelskspråklige mastergradene
 4. 1 representant for de teknisk og administrativt tilsatte
 5. 2 studenter oppnevnt av JSU
 6. utenlandsansvarlig har møteplikt etter innkalling, og har møte- og talerett i alle utenlandssaker

Det oppnevnes personlig vararepresentant for de teknisk og administrativt ansatte. Et medlem fra JSU kan møte som vararepresentant for studentenes representanter. Dekanen oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i rådet som nestleder.

§ 15. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi (PKRS)

 1. PKRS behandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi.
 2. PKRS har anledning til å gjøre justeringer i løpet av budsjettåret såfremt endringene er innenfor rammene av vedtatt budsjett. PKRS bør videre melde ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter.
 3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter, studiebarometeret, rapport fra utenlandsansvarlig og ulike studentstatistikker.
 4. PKRS skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PKRS.
 5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PKRS i henhold til § 12, kan PKRS:
 1. opprette og nedlegge emner tilknyttet bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi
 2. vedta endringer på emner tilnkyttet bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi, som endringer i faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer.
 3. vedta endringer i aktuelle reglementer  
 4. initiere og tilrettelegge for intern dialog om studiespørsmål ved fakultetet.
 5. leder av PKRS sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært på fullmakt etter høring i PKRS:
  • oppnevning av emneansvarlige.
  • endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt ved eksamen.
  • oppnevning av faglig eksamensleder der dette er noen annen enn emneansvarlig.   

PKRS rapporterer til prodekan for studier.

§ 16. Programrådet for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi (PKRS); sammensetning og valgperiode

 1. 1 programrådsleder
 2. 2 fast vitenskapelige ansatte fra henholdsvis rettssosiologi og kriminologi 
 3. 1 midlertidig vitenskapelig ansatt valgt blant de midlertidige ansatte, representanten skal representere begge fag
 4. 1 representant for de teknisk og administrativt ansatte ved IKRS
 5. 2 studentrepresentanter oppnevnt av fagutvalgene: 1 fra BA i kriminologi og 1 fra MA, sistnevnte skal representere begge fag

Valgperioden for medlemmene i punkt 1, 2 og 4 er to år og medlemmene kan maksimalt sitte i fire år.   

§ 17. Programrådet for master i forvaltningsinformatikk (PFIN)

 1. PFIN behandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av undervisning og eksamen på masterstudiet i forvaltningsinformatikk.
 2. PFIN har anledning til å gjøre justeringer i løpet av budsjettåret såfremt endringene er innenfor vedtatt budsjett. PFIN bør videre melde ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen av ressurser når forholdene tilsier det.
 3. Gjennomgå og diskutere evalueringsrapporter som periodiske evalueringer/emnerapporter, studiebarometeret og ulike studentstatistikker.
 4. PFIN skal gi uttalelse til fakultetet i andre spørsmål som naturlig hører inn under PFIN.
 5. Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder for PFIN i henhold til § 12, kan PFIN:
 1. opprette og nedlegge emner tilknyttet masterprogrammet i forvaltningsinformatikk 
 2. vedta endringer på emner tilknyttet masterprogrammet i forvaltningsinformatikk, som endringer i faginnhold og undervisnings- og vurderingsformer.
 3. vedta endringer i aktuelle reglementer.
 4. initiere og tilrettelegge for en dialog om studiespørsmål ved fakultetet.
 5. leder av PFIN sin myndighet fremgår av § 12 tredje ledd. Følgende saker vedtas ordinært på fullmakt etter høring i PFIN:
  • oppnevning av emneansvarlige.
  • endringer i emnebeskrivelser, litteratur, læringsutbytte og hjelpemidler tillatt ved eksamen.
  • oppnevning av faglig eksamensleder der dette er noen annen enn emneansvarlig.

PFIN rapporterer til prodekan for studier.

 § 18. Programrådet for Master i forvaltningsinformatikk (PFIN): sammensetning

 1. PFIN består av en representant og en vararepresentant for hvert av de tre samarbeidende fakultetene (JF, SV og MN). De respektive fakultetene foreslår sine representanter.
 2. Programleder er representant for de vitenskapelig ansatte
 3. 1 representant for de teknisk og administrativt ansatte
 4. 2 studentrepresentanter oppnevnt av studentforeningen SERIøs.

§ 19. Programrådet for forskerutdanning (PFF)

PFF behandler de prinsipielle sider ved og kvalitetssikring av ph.d.-programmet, og påser at stipendiatene får tilfredstillende oppfølgning.

Med mindre saken skal eller kan avgjøres av leder i utvalget i henhold til §12 skal programrådet:

 1. avgjøre søknader om opptak til ph.d-programmet og formalisere veilederforholdet
 2. oppnevne bedømmelseskomiteer for doktorgrader
 3. gi anbefaling til Innstillings- og tilsettingsutvalget eventuelt til grunnenhet ved utlysning av og tilsetting i stipendiatstillinger
 4. tilsetting på delegasjon fra ITU ved forlengelser av stipendiatstillinger i inntil seks måneder som ikke grunnes i rettskrav, og avgi uttalelse til ITU ved tilsvarende forlengelser ut over seks måneder.

PFF rapporterer til dekanen.

§ 20. Programråd for forskerutdanning; sammensetning

Programråd for forskerutdanning består av:

 1. prodekanen for forskning som leder
 2. 5 vitenskapelige medlemmer med særlig fagansvar for ph.d-programmets opplæringsdel
 3. 1 medlem tilknyttet ph.d.-programmet som stipendiat, foreslått av stipendiatene selv
 4. 1 student foreslått av JSU

De fagansvarlige skal som minimum inneha rettsvitenskapelig førstestillingskompetanse. Prodekan for forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i rådet som nestleder.

VI.  INNSTILLINGSRÅDET FOR VITENSKAPELIG ANSATTE (IVA)

§ 21. Innstillingsrådet

Innstillingsrådet er innstillingsorgan ved tilsetting i

 1. professorater der ITU er tilsettingsorgan
 2. postdoktorstillinger
 3. lektorstillinger
 4. førsteamanuensis- og forskerstillinger der stillingen ikke er tillagt en grunnenhet

Innstillingsorganet skal innstille og foreslå kunngjøringstekster til ITU.

§ 22. Innstillingsrådet; sammensetning

Innstillingsrådet består av:

 1. prodekan for forskning som leder
 2. instituttlederne
 3. stipendiatrepresentanten som sitter som representant i Programrådet for forskerutdanning
 4. 1 teknisk-administrativt tilsatt

Innstillingsrådet er vedtaksført når mer en halvparten av representantene er til stede.

Dekanen deltar som observatør. JSU kan gis observatørstatus etter anmodning. Prodekan for forskning oppnevner en av de vitenskapelig ansatte i utvalget som nestleder.

VII. INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSUTVALGET (ITU)

§ 23. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU)

Fakultetsstyrets innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) innstiller og foreslår kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg tilsetter.

ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets tilsettingsutvalg ikke tilsetter.

ITU tilsetter og vedtar kunngjøringstekst for fakultetsdirektør, dersom dette er delegert til fakultetet.

ITU skal påse at bedømmelseskomiteer og innstillingsorganer har ivaretatt likestillingsmessige hensyn i tilsettingsprosessen.

ITU vedtar opprykk til professor.

ITU vedtar permisjoner og forlengelser, som ikke er lov- eller tariffestet, ut over 6 måneder for stipendiater og postdoktorer, jf. § 19, punkt 6.

ITUs møter er lukket .

§ 24. Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU); sammensetning

Innstillings- og tilsettingsutvalget har 5 medlemmer oppnevnt av og blant fakultetsstyrets medlemmer:

 1. dekan
 2. de 2 faste vitenskapelig tilsatte representantene i fakultetsstyret
 3. en av studentrepresentantene i fakultetststyret JSU
 4. representanten for de teknisk-administrativt tilsatte i fakultetsstyret

Dekan er leder.

Vararepresentantene for medlemmene i fakultetsstyret oppnevnes også som vararepresentanter for Innstillings- og tilsettingsutvalget. En av de andre to studentrepresentantene i fakultetsstyret utpekes som vararepresentant.

VIII. LIKESTILLINGS- OG MANGFOLDSUTVALGET (LiMU)

§ 25. Likestillings- og mangfoldsutvalget

Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) skal arbeide for at sammensetningen av fakultetets studenter og ansatte bedre skal speile befolkningen for øvrig, og for at studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, samt grunnlag som fremkommer av likestillings- og diskrimineringsloven § 1 første ledd.

LiMU:

 1. Skal samarbeide med fakultetets ledelse og andre råd og utvalg og være en pådriver for at likestillings- og mangfoldsspørsmål prioriteres.
 2. Skal sikre et kunnskapsgrunnlag for at fakultetets ledelse og relevante råd og utvalg skal kunne iverksette nødvendige tiltak.
 3. Skal utforme grunnlag for beslutninger, fakultetsuttalelser og overordnede retningslinjer og handlingsplaner i likestillings- og mangfoldsspørsmål på fakultetet.
 4. Skal ha mulighet til å avgi uttalelser til bedømmelser i tilsettingssaker for faste og midlertidige vitenskapelige stillinger før endelig behandling ved fakultetet.
 5. Kan også initiere egne tiltak.

§ 26. Likestillings- og mangfoldsutvalget; sammensetning

Likestillingsutvalget har seks representanter:

 1. Leder for LiMU er enten en av prodekanene eller en instituttleder.
 2. 1 fast tilsatte i vitenskapelig stilling 
 3. 1 representant valgt av og blant ansatte i midlertidige vitenskapelige stillinger  
 4. 1 studentrepresentant oppnevnt av JSU.
 5. 1 teknisk / administrativt tilsatt
 6. 1 verneombud oppnevnt av verneombudene ved fakultetet.

Det skal oppnevnes personlig vararepresentant for alle representantene. Representantene under 1. og 2. bør sett under ett komme fra ulike grunnenheter.

IX.  LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG (LAMU)

§ 27. Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

LAMU:

1. skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø ved fakultetet, delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

2. rapporterer årlig til sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU).

3. skal annethvert år lage en handlingsplan med fokusområder for kommende to år, og sende denne til AMU til orientering. Planen følges opp regelmessig i møter, og status oppsummeres i utvalgets årsrapport.

4. skal årlig planlegge vernerunder, herunder fastsette fokusområder og tidsfrister, og behandle enhetenes rapporter fra vernerundene.

5. kan behandle alle typer saker som faller inn under arbeidsmiljølovens § 7-2.

6. holder sine møter etter en møteplan som fastsettes for hvert kalenderår.

§ 28. Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU); sammensetning

LAMU har syv medlemmer:

 1. En representant fra fakultetets ledelse (fakultetsdirektør eller assisterende direktør)
 2. To arbeidsgiverrepresentanter med vararepresentanter utpekt av fakultetsdirektøren
 3. Lokalt hovedverneombud med vararepresentant
 4. Et verneombud med vararepresentant valgt av og blant fakultetets verneombud.
 5. En arbeidstakerrepresentant med vararepresentant valgt av og blant fakultetets ansatte.
 6. En student med vararepresentant oppnevnt av JSU

Ledelsen av LAMU alternerer mellom fakultetsledelsens representant og lokalt hovedverneombud, slik at disse leder utvalget annethvert år. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

De øvrige verneombudene, representant fra Eiendomsavdelingen, fakultetets læringsmiljøkontakt og representant fra AMU kan møte som observatører med talerett. LAMU kan ved behandlingen av enkeltsaker innby utenforstående til å delta i møter med talerett, men ikke stemmerett.

Fakultetets HMS-koordinator er sekretær for LAMU.

X. LEDELSE VED ENHETENE OG ADMINISTRASJON

1. LEDELSE OG ADMINISTRASJON VED GRUNNENHETENE

§ 29. Instituttenes/SMRs organer

Instituttene og SMR har råd eller styre, instituttleder, stedfortreder for instituttleder, forskningsleder og en administrasjon ledet av kontorsjef. Instituttleder eller stedfortreder kan utøve funksjonen som forskningsleder.

Instituttene og SMR har egne reglementer/vedtekter utformet etter Normalregler for institutter ved Universitet i Oslo.

§ 30. Instituttleder

Instituttleder er øverste leder for all virksomhet i sin grunnenhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i enhetens styre.

Instituttleder er leder for enhetens råd eller styre og leder innstillingsorgan ved tilsetting i førsteamanuensis- og forskerstillinger som er tillagt grunnenheten.

Instituttleder kan delegere arbeidsoppgaver innenfor sitt fullmaktområde til stedfortreder, kontorsjef og andre ved enheten.

Instituttleder rapporterer til dekan.

§ 30. Stedfortreder for instituttleder

Stedfortreder velges sammen med instituttleder etter Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Stedfortreder er nestleder ved enheten og i enhetens råd eller styre, og utøver sin myndighet på delegasjon fra instituttleder.

§ 31. Kontorsjef

Kontorsjef ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttleder.

Kontorsjefen skal påse at grunnenhetens administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand og service overfor instituttleder, ansatte, brukere og samarbeidspartnere.

Kontorsjef rapporterer til instituttleder.

2. FAKULTETSADMINISTRASJONEN

§ 32. Administrasjon

Fakultetet har en administrasjon som er sekretariat for fakultetets styringsorganer og som ivaretar fakultetets administrative og forvaltningsmessige oppgaver.

§ 33. Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren leder på vegne av dekan administrasjonen på fakultetsnivå. Fakultetsdirektøren skal i samråd med dekan påse at den administrative virksomheten ved fakultetet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet og universitetets organer. Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og rapporterer til dekanen.

§ 34. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 18. februar 2019.

Fra samme tid oppheves administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet vedtatt 8. juni 2011.

Publisert 7. mars 2019 14:34 - Sist endret 22. aug. 2022 15:36