Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis
Bilde av Anne Kjersti Befring
English version of this page
Mobiltelefon +4795827358
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca (2.etasje)
Postadresse Institutt for offentligrett PB 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Anne Kjersti Befring tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1.desember 2019 og med ansvaret for helserett og å koordinere fakultetets satsning på livsvitenskap ("Life science").  Befring legger vekt på å skape synergieffekter gjennom en inkluderende arbeidsform for å oppnå samarbeid, også tverrfaglig, blant annet gjennom å skape diskusjonsarenaer.   

Anne Kjersti Befring har arbeider som forsker med den store bredden av problemsstillinger som oppstår ved behandling av mennesket, biologisk materiale og personopplysninger i forbindelse med medisinsk behandling og forskning. Med ny teknologi og flere reguleringsnivåer: nasjonal lov, EU/EØS rett og internasjonale konvensjoner, oppstår det nye komplekse rettslige og metodiske problemsstillinger.   

Befrings doktoravhandling som er utgitt som bok på Gyldendal forlag, dreier seg om rettslige perspektiver ved persontilpasset medisin. Befring og Sand er redaktører for en artikkelsamling om rettslige perspektiver på kunstig intelligens og big data i helsesektoren med totalt 18 artikler som utgis høsten 2020. Et europeisk samarbeid har dannet grunnlag for en artikkelsamling om "GDPR and biobanking. Individual rights, public interest and research regulation across Europe’ som er utgitt på Springer forlag, der Befring har skrevet et kapittel om Increased Complexity with GDPR and National Law og bidratt til et felles kapittel med sammenligning mellom hvordan ulike land tolker GDPR.    

Anne Kjersti Befring har veiledet et stort antall masterstudenter og underviser i helserett, forvaltningsrett og rettsvitenskapelig metode (statsrett, internasjonal rett og EU-rett). Hun har tatt initiativ til og samarbeidet med flere om to nordiske konferanser om henholdvis big data og persontilpasset medisin, og flere forskningsprosjekter.  

Befring er fra juni 2020 styreleder i det nordiske netteverket: Nordic PerMed Law og som organiserer et nettverk av helserettsjurister i norden. Hun koordinerer arbeidet med Life Science ved juridisk fakultet og deltar på vegne av fakultet i en arbeidsgruppe ved UIO som skal utvikle tverrfaglighet for å øke kunnskapen om Life Science. Fra 2018 har Befring vært representant i Direktoratet for e-helses prosjekt: Helseanalyseplattformen, i arbeidsgruppen for sikkerhet og personvern. 

Anne Kjersti Befring er representant i refleksjonspanelet i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten: Nasjonale https://www.ukom.no/forside/kontakt-og-presse/ukoms-refleksjonspanel/

Anne Kjersti Befring har vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM). Hun var medlem av det offentlige utvalget som utredet reguleringer av alternativ medisin. NOU 1998: 21. Befring har vært norsk representant i en undergruppe i Nordisk råd for å harmonisere lovgivningen, og i en gruppe som arbeidet med å gi bidrag til lovutvikling i Russland. 

Hun har tidligere vært direktør for juridisk avdeling i Legeforeningen. Befring har vært leder i helse- og omsorgsdepartementet, og har arbeidet som advokat og i Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Befring har siden 1990-tallet skrevet flere fagbøker og vitenskapelig artikler.   

Emneord: Helserett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Statsrett, persontilpasset medisin, Biorett, personvern
Publisert 2. okt. 2014 12:35 - Sist endret 3. mai 2021 14:13

Prosjekter