Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis
Bilde av Anne Kjersti Befring
English version of this page
Mobiltelefon +4795827358
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca (2.etasje)
Postadresse Institutt for offentligrett PB 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Anne Kjersti Befring tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1.desember 2019 og med ansvaret for helserett og å koordinere fakultetets satsning på livsvitenskap ("Life science").  Befring legger vekt på å skape synergieffekter gjennom en inkluderende arbeidsform for å oppnå samarbeid, også tverrfaglig, blant annet gjennom å skape diskusjonsarenaer og å tilrettelegge for at uenighet blir benyttet positivt. Forskere, studenter, myndighetene, media og andre skal kunne orientere seg om aktiviteten ved juridisk fakultet og oppnå kontakt med aktuelle forskere.   

Anne Kjersti Befring har arbeider som forsker med den store bredden av problemsstillinger som oppstår ved behandling av mennesket, biologisk materiale og personopplysninger i forbindelse med medisinsk behandling og forskning. Med ny teknologi og flere reguleringsnivåer: nasjonal lov, EU/EØS rett og internasjonale konvensjoner oppstår det nye rettslige og metodiske problemsstillinger. Befring arbeider særskilt med komplekse metodiske spørsmål når gjeldende rett skal fastlegges og som grunnlag for rettspolitikk.    

Befrings doktoravhandling dreier seg om rettslige perspektiver ved persontilpasset medisin og ble utgitt i bokform i 2019. Anne Kjersti Befring har veiledet et stort antall masterstudenter og underviser i helserett, forvaltningsrett og rettsvitenskapelig metode (statsrett, internasjonal rett og EU-rett). 

Anne Kjersti Befring leder det juridiske arbeidet i flere tverrfaglige forskningsprosjekter og har hatt ansvaret for to nordiske konferanser om henholdvis big data og persontilpasset medisin. Hun leder arbeidet med det nordiske netteverket: Nordic PerMed Law.  

Anne Kjersti Befring er representant i refleksjonspanelet i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten: Nasjonale https://www.ukom.no/forside/kontakt-og-presse/ukoms-refleksjonspanel/

Anne Kjersti Befring har vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM). Hun var medlem av det offentlige utvalget som utredet reguleringer av alternativ medisin. NOU 1998: 21. Befring har vært norsk representant i en undergruppe i Nordisk råd for å harmonisere lovgivningen og i en gruppe som arbeidet med å gi bidrag til lovutvikling i Russland.  Hun har vært direktør for juridisk avdeling i Legeforeningen. Befring har vært leder i helse- og omsorgsdepartementet, og har arbeidet som advokat og i Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

Befring har siden 1990-tallet skrevet flere fagbøker og vitenskapelig artikler.   

Emneord: Helse- og biorett. Forvaltningsrett. Konstitusjonell rett. "Personvern".

Publikasjoner

Befring, Anne Kjersti. Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver. Gyldendal, 2019. https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Persontilpasset-medisin

 

 

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.  s 1- 82
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Er det et demokratisk underskudd i helseforetakene?, I: Torgeir Bruun Wyller & Heidi Haukelien (red.),  Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651523.  23.  s 222 - 255
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Obduksjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.  s 1- 10
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Transplantasjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Bioteknologi i helseretten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  kap. 10.  s 276 - 302
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Helserett og helsetjenesten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Helserett og helsetjenesten.  s 17 - 57
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Retten til helsehjelp i helseforetakene, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Retten til helsehjelp.  s 37 - 64
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2016). Enkelte viktige særlover, fra s. 240-254., I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  kap. 8.  s 240 - 254
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 8.  s 229 - 254
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente Marie (2013). Helsepersonelloven med kommentarer. Revisjon. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Domstolenes bruk av leger som sakkyndige. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Informasjon og samtykke ved behandling av barn og unge. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Samtykke ved plastisk-kirurgiske tiltak hos barn og ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (06)
 • Befring, Anne Kjersti (2002). Lovkrav som skal bidra til legens uavhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2002). Pasientansvarlig lege i sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2001). P-piller til 12-åringer - er det greit?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Persontilpasset medisin, Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205514164.  711 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (red.) (2019). Redaktøransvaret: Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  320 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Helsepersonelloven. Kommentarutgave.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245026900.  401 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Helse- og omsorgsrett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202425012.  237 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2015). Helsepolitikk og ledelse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48342-5.  180 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2010). Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008128.  524 s.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar & Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276345896.  205 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2007). Jus i helse- og sosialtjenesten. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788204115638.  240 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2005). Lov om alternativ behandling – med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-974-7.  236 s.
 • Befring, Anne Kjersti (red.) (2004). Jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 8276343090.  444 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2004). jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-308-2.  390 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J. & Ohnstad, Bente (2002). jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-310-4.  558 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2000). lov om helsepersonell. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-441-9.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2014 12:35 - Sist endret 7. feb. 2020 19:07

Prosjekter