Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis
Bilde av Anne Kjersti Befring
English version of this page
Mobiltelefon +4795827358
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca (2.etasje)
Postadresse Institutt for offentligrett PB 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Anne Kjersti Befring tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1.desember 2019. Befring koordinerer fakultetets satsning på livsvitenskap ("Life science"). Det er et mål er at forskere, studenter og andre skal kunne orientere seg om aktiviteten ved juridisk fakultet og å skape synergieffekter gjennom samarbeid.     

Befring startet ved juridisk fakultet, UIO i oktober 2014 for å forske på genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin og leverte sin doktoravhandling i 2018. Hun veileder flere masterstudenter i helserett og biorett (bioteknologi, helseforskning mv), og underviser i helserett og forvaltningsrett. Helserett er blant de største valgfagene ved fakultetet.

Befring har erfaring fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og som advokat. Før hun startet ved UIO var hun juridisk direktør/forhandlingsdirektør i Legeforeningen. Befring har skrevet flere fagbøker og artikler siden slutten av 1990-tallet.  

Emneord: Helserett; Biorett; Forvaltningsrett; Konstitusjonell rett; Personvern/integritetsvern

Publikasjoner

Persontilpasset medisin innebærer at menneskets biologi er utgangspunktet for medisinsk diagnostikk og behandling. Innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten et mangfold av juridiske problemsstillinger på tvers av flere rettsområder. Sentrale temaer er rettslige reguleringer av genetiske undersøkelser og genetiske opplysninger i helsehjelp og forskning. Befring har i tillegg oppdrag for to store prosjekter: IKTpluss og BigMed, som er finansiert av forskningsressurser fra Forskningsrådet.     

Nasjonal strategi for innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021 [pdf.].

 

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.  s 1- 82
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Er det et demokratisk underskudd i helseforetakene?, I: Torgeir Bruun Wyller & Heidi Haukelien (red.),  Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651523.  23.  s 222 - 255
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Obduksjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.  s 1- 10
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Transplantasjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Bioteknologi i helseretten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  kap. 10.  s 276 - 302
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Helserett og helsetjenesten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Helserett og helsetjenesten.  s 17 - 57
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Retten til helsehjelp i helseforetakene, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Retten til helsehjelp.  s 37 - 64
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2016). Enkelte viktige særlover, fra s. 240-254., I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  kap. 8.  s 240 - 254
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 8.  s 229 - 254
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente Marie (2013). Helsepersonelloven med kommentarer. Revisjon. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Domstolenes bruk av leger som sakkyndige. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Informasjon og samtykke ved behandling av barn og unge. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Helsepersonelloven. Kommentarutgave.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245026900.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  110 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Persontilpasset medisin, Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205514164.  711 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (red.) (2019). Redaktøransvaret: Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  320 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Helse- og omsorgsrett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202425012.  237 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2015). Helsepolitikk og ledelse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48342-5.  180 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2010). Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008128.  524 s.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar & Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276345896.  205 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2007). Jus i helse- og sosialtjenesten. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788204115638.  240 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2005). Lov om alternativ behandling – med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-974-7.  236 s.
 • Befring, Anne Kjersti (red.) (2004). Jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 8276343090.  444 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2014 12:35 - Sist endret 6. des. 2019 09:55