Anne Kjersti Befring

Bilde av Anne Kjersti Befring
English version of this page
Telefon +47-22859429
Mobiltelefon +4795827358
Brukernavn
Besøksadresse DB
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Anne Kjersti Befring startet ved juridisk fakultet, UIO i oktober 2014 for å forske på genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin og leverte sin doktoravhandling i 2018. Befring veileder flere masterstudenter i helserett og biorett (bioteknologi, helseforskning mv), og underviser i helserett og forvaltningsrett. 

Helserett er blant de største valgfagene ved fakultetet. Befring har skrevet flere fagbøker og artikler siden slutten av 1990-tallet.  

Anne Kjersti Befring koordinerer fakultetets satsning på  "Life science" og der et mål er at forskere, studenter og andre skal kunne orientere seg om aktiviteten ved juridisk fakultet og å skape synergieffekter gjennom samarbeid.     

Befring har erfaring fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og som advokat. Før hun startet ved UIO var hun juridisk direktør/forhandlingsdirektør i Legeforeningen.

Emneord: Helsrett; Biorett; Forvaltningsrett; Konstitusjonell rett; Personvern/integritetsvern

Publikasjoner

Persontilpasset medisin innebærer at menneskets biologi er utgangspunktet for medisinsk diagnostikk og behandling. Innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten et mangfold av juridiske problemsstillinger på tvers av flere rettsområder. Sentrale temaer er rettslige reguleringer av genetiske undersøkelser og genetiske opplysninger i helsehjelp og forskning. Befring har i tillegg oppdrag for to store prosjekter: IKTpluss og BigMed, som er finansiert av forskningsressurser fra Forskningsrådet.     

Nasjonal strategi for innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021 [pdf.].

 

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Straffbare unnlatelser av oppfølgning av en pasient i sykehus. Nordisk socialrättslig tidskrift.  ISSN 2000-6500.  s 221- 228
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 342- 346
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Er det et demokratisk underskudd i helseforetakene?, I: Torgeir Bruun Wyller & Heidi Haukelien (red.),  Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651523.  23.  s 222 - 255
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Obduksjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.  s 1- 10
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Transplantasjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Bioteknologi i helseretten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  kap. 10.  s 276 - 302
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Helserett og helsetjenesten, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Helserett og helsetjenesten.  s 17 - 57
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Retten til helsehjelp i helseforetakene, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Retten til helsehjelp.  s 37 - 64
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 8.  s 229 - 254
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente Marie (2013). Helsepersonelloven med kommentarer. Revisjon. Norsk Lovkommentar.  ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Domstolenes bruk av leger som sakkyndige. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Informasjon og samtykke ved behandling av barn og unge. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Samtykke ved plastisk-kirurgiske tiltak hos barn og ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (06)
 • Befring, Anne Kjersti (2002). Lovkrav som skal bidra til legens uavhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2002). Pasientansvarlig lege i sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2001). P-piller til 12-åringer - er det greit?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2018). Helsepersonelloven. Kommentarutgave.. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2490-6.  396 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Helse- og omsorgsrett. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202425012.  237 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2015). Helsepolitikk og ledelse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48342-5.  180 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2010). Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008128.  524 s.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar & Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276345896.  205 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2007). Jus i helse- og sosialtjenesten. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788204115638.  240 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2005). Lov om alternativ behandling – med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-974-7.  236 s.
 • Befring, Anne Kjersti (red.) (2004). Jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 8276343090.  444 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2004). jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-308-2.  390 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2004). jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-309-0.  448 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J. & Ohnstad, Bente (2002). jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-310-4.  558 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2000). lov om helsepersonell. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-441-9.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2014 12:35 - Sist endret 28. nov. 2018 12:23