Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Anne Kjersti Befring
English version of this page
Telefon +47 22859429
Mobiltelefon +4795827358
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca (2.etasje)
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Anne Kjersti Befring tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1.desember 2019 og med ansvaret for helserett og å koordinere fakultetets satsning på livsvitenskap ("Life science").  Befring legger vekt på å skape synergieffekter gjennom en inkluderende arbeidsform for å oppnå samarbeid, også tverrfaglig, blant annet gjennom å skape diskusjonsarenaer.   

Anne Kjersti Befring har arbeider som forsker med den store bredden av problemsstillinger som oppstår ved behandling av mennesket, biologisk materiale og personopplysninger i forbindelse med medisinsk behandling og forskning. Med ny teknologi og flere reguleringsnivåer: nasjonal lov, EU/EØS rett og internasjonale konvensjoner, oppstår det nye komplekse rettslige og metodiske problemsstillinger.   

Befrings doktoravhandling som er utgitt som bok på Gyldendal forlag, dreier seg om rettslige perspektiver ved persontilpasset medisin. Befring og Sand er redaktører for en artikkelsamling om rettslige perspektiver på kunstig intelligens og big data i helsesektoren med totalt 18 artikler som utgis høsten 2020. Et europeisk samarbeid har dannet grunnlag for en artikkelsamling om "GDPR and biobanking. Individual rights, public interest and research regulation across Europe’ som er utgitt på Springer forlag, der Befring har skrevet et kapittel om Increased Complexity with GDPR and National Law og bidratt til et felles kapittel med sammenligning mellom hvordan ulike land tolker GDPR.    

Anne Kjersti Befring har veiledet et stort antall masterstudenter og underviser i helserett, forvaltningsrett og rettsvitenskapelig metode (statsrett, internasjonal rett og EU-rett). Hun har tatt initiativ til og samarbeidet med flere om to nordiske konferanser om henholdvis big data og persontilpasset medisin, og flere forskningsprosjekter.  

Befring er fra juni 2020 styreleder i det nordiske netteverket: Nordic PerMed Law og som organiserer et nettverk av helserettsjurister i norden. Hun koordinerer arbeidet med Life Science ved juridisk fakultet og deltar på vegne av fakultet i en arbeidsgruppe ved UIO som skal utvikle tverrfaglighet for å øke kunnskapen om Life Science. Fra 2018 har Befring vært representant i Direktoratet for e-helses prosjekt: Helseanalyseplattformen, i arbeidsgruppen for sikkerhet og personvern. 

Anne Kjersti Befring er representant i refleksjonspanelet i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten: Nasjonale https://www.ukom.no/forside/kontakt-og-presse/ukoms-refleksjonspanel/

Anne Kjersti Befring har vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM). Hun var medlem av det offentlige utvalget som utredet reguleringer av alternativ medisin. NOU 1998: 21. Befring har vært norsk representant i en undergruppe i Nordisk råd for å harmonisere lovgivningen, og i en gruppe som arbeidet med å gi bidrag til lovutvikling i Russland. 

Hun har tidligere vært direktør for juridisk avdeling i Legeforeningen. Befring har vært leder i helse- og omsorgsdepartementet, og har arbeidet som advokat og i Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Befring har siden 1990-tallet skrevet flere fagbøker og vitenskapelig artikler.   

Emneord: Helserett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Statsrett, persontilpasset medisin, Biorett, personvern

Publikasjoner

Befring, Anne Kjersti. Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver. Gyldendal, 2019. https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Persontilpasset-medisin

 

 

 

 • Hirst, Marion Holthe & Befring, Anne Kjersti (2021). Styringsretten i helsetjenesten – plikter til forsvarlighet som en begrensning i styringsretten. I Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (Red.), Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205556133. s. 501–529.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til smittevernloven, Lovdata, Karnov. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Fagredaktør for kommentarer til helselovene, Karnov - Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til helsepersonelloven - Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til helseforskningsloven - Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti (2021). Kommentarer til Bioteknologiloven i Lovdata. Karnov lovkommentarer.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Samtykkets faktiske og rettslige begrensninger. I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205531963. s. 475–538.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Bakken, Oda (2020). Overgangen fra personopplysninger til genetisk kunnskap . I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205531963. s. 303–341.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og rettslige perspektiver. I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205531963. s. 50–176.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Persontilpasset medisin som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59 (10), s. 583–601. Fulltekst i vitenarkiv
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Ny avgjørelse fra Høyesterett om erstatning ved svikt i informasjon og adekvanslæren – HR-2020-1332-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Noen oppsummerende vurderinger. I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. s. 636–645.
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren. I Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Red.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. s. 24–49.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Biobanking Across Europe Post-GDPR: A Deliberately Created Fragmented Landscape. Olga Tzortzatou, Santa Slokenberga, Jane Reichel, Andreia da Costa Andrade, Carla Barbosa, Sofe Bekaert, Evert-Ben van Veen, Carlos M. Romeo-Casabona, Katharina Ó. Cathaoir, Gauthier Chassang, Annelies Debucquoy, Jean-Jacques Derèze, Laurent Dollé, Sonja Eaker Fält, Radek Halouzka, Mette Hartlev, Michael Hisbergues, Nils Hoppe, Isabelle Huys, Els Kindt, Anne Kjersti Befring et.al. I Reichel, Jane; slokenberga, santa & Tzortzatou, Olga (Red.), GDPR and Biobanking Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-030-49387-5. doi: 10.1007/978-3-030-49388-2.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Norwegian Biobanks: Increased Complexity with GDPR and National Law. I Reichel, Jane; slokenberga, santa & Tzortzatou, Olga (Red.), GDPR and Biobanking Individual Rights, Public Interest and Research Regulation across Europe. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-030-49387-5. s. 323–344.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361. s. 1–82.
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Obduksjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361. s. 1–10.
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Transplantasjonsloven med kommentarer. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Er det et demokratisk underskudd i helseforetakene? I Bruun Wyller, Torgeir & Haukelien, Heidi (Red.), Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger.. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651523. s. 222–255.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2016). Enkelte viktige særlover, fra s. 240-254. . I Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (Red.), Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205457232. s. 240–254.
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Retten til helsehjelp i helseforetakene. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 37–64.
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Bioteknologi i helseretten. I Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (Red.), Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205457232. s. 276–302.
 • Befring, Anne Kjersti (2016). Helserett og helsetjenesten. I Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (Red.), Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205457232. s. 17–57.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover. I Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (Red.), Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205457232. s. 229–254.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente Marie (2013). Helsepersonelloven med kommentarer. Revisjon. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Informasjon og samtykke ved behandling av barn og unge. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Samtykke ved plastisk-kirurgiske tiltak hos barn og ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Domstolenes bruk av leger som sakkyndige. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2002). Pasientansvarlig lege i sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2002). Lovkrav som skal bidra til legens uavhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Befring, Anne Kjersti (2001). P-piller til 12-åringer - er det greit? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205531963. 649 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205531963. 656 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Persontilpasset medisin, Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205514164. 711 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Ohnstad, Bente Marie (2019). Helsepersonelloven. Kommentarutgave. Fagbokforlaget. ISBN 9788245026900. 401 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Redaktøransvaret: Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205508712. 320 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2017). Helse- og omsorgsrett. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202425012. 237 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205457232. 343 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2015). Helsepolitikk og ledelse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48342-5. 180 s.
 • Norheim, Arne Johan; Befring, Anne Kjersti; Braut, Geir Sverre; Bruset, Stig; Fønnebø, Vinjar & Steinsbekk, Aslak (2009). Komplementær og alternativ medisin – en innføring for helsepersonell. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276345896. 205 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2007). Jus i helse- og sosialtjenesten. Cappelen Damm AS. ISBN 9788204115638. 240 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2005). Lov om alternativ behandling – med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-974-7. 236 s.
 • Befring, Anne Kjersti (2004). Redaktøransvaret Jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343090. 444 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2004). jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-308-2. 390 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2002). Jus og Økonomi - i boken Fastlegen . Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00272-2. 55 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J. & Ohnstad, Bente (2002). jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-310-4. 558 s.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2000). lov om helsepersonell. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-441-9. 310 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2014 12:35 - Sist endret 24. nov. 2021 13:29

Prosjekter