Ragnhild Helene Hennum

Bilde av Ragnhild Helene Hennum
English version of this page
Telefon +47 22859612
Mobiltelefon +47 97022147
Brukernavn
Postadresse PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO

Ragnhild Hennum er valgt dekan for perioden 2020-2023.

Bakgrunn

Ragnhild Hennum er født i 1967. Hun ble cand. jur i 1991 ved Universitetet i Oslo, og tok graden dr. philos samme sted i 1999. Hun var i perioden 1992-2003 tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi i ulike typer stillinger: Forsker, doktorgradsstipendiat, post.doc. stipendiat og universitetslektor. Fra 2004 har Hennum vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett. Hennum er nå professor ved samme institutt.

Forskningsfelt

Hoveddelen av Hennums vitenskapelige arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom strafferett/straffeprosess og rettssosiologi. Hun har i tillegg til doktorgraden Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn, publisert arbeider om straffutmåling, de rettslige sidene ved dødshjelp, seksualisert vold generelt, strafferettslige særreaksjoner og tvangsekteskap. Hun underviser i straffeprosess og strafferett.

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Rettssosiologi, Barnerett

Publikasjoner

 • Dullum, Jane Vibeke & Hennum, Ragnhild Helene (2019). Hjelper det at riksadvokaten har gode prioriteringer?, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  Kapittel.  s 301 - 314
 • Hennum, Ragnhild Helene (2016). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse, I: Njål Høstmælingen; Kirsten Sandberg & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  Kapittel 15.  s 329 - 356
 • Bakketeig, Elisiv & Hennum, Ragnhild Helene (2014). Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn?, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel 2.  s 21 - 38
 • Hennum, Ragnhild Helene (2010). Kjønnslikestilling på ville veier - kan kjønnsnøytrale krisesentre forsvares?, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  kapitel 6.  s 126 - 141
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Virker bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt?. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (1), s 50- 59
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Kapittel 15 Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.),  Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011936.  Kapittel 15.  s 310 - 336
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse, I: Kirsten Sandberg; Njål Høstmælingen & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01193-6.  Kapittel 15.  s 254 - 276
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Tilregnelighet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 5- 27
 • Hennum, Ragnhild Helene (2007). Likhet for loven. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  94(3), s 473- 477
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Dommeravhør og menneskerettigheter- konvensjonspraksis om særlig sårbare vitner, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  kapittel.  s 247 - 262
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Strafferett og straffeprosess, I: Liv Finstad & Inger Cecilie Høigård (red.),  Straff og rett.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2957-8.  kapittel.  s 9 - 48
 • Hennum, Ragnhild Helene (2004). Den rettslige behandlingen av voldtekt - hvorfor har Norge fått kritikk av FN?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1), s 31- 40
 • Hennum, Ragnhild Helene (2003). Dømmer domstolene likt i like saker?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  3(1), s 7- 24
 • Hennum, Ragnhild Helene; Larsson, Paul & Strandbakken, Asbjørn (2002). Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  89(1), s 53- 58
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). "Nye strafferettslige særreaksjoner". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  30(1/2), s 24- 42 Vis sammendrag
 • Hennum, Ragnhild Helene (2001). Lesbiskes og homofiles rettsstilling, I: Marianne C. Brantsæter; Turid Eikvam; Reidar Kjær & Knut Olav Åmås (red.),  Norsk homoforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00091-6.  s 85 - 103
 • Hennum, Ragnhild Helene (2000). Finnes det alternativer til dagens rettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1/2) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hennum, Ragnhild Helene (2003). Visjoner og realiteter i rettsapparatets behandling av saker om seksualisert vold - utviklingen 1980-2000. Brottsoffermyndigheten.  ISBN 91-974139-9-2.  13 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Houge, Anette Bringedal; Johannessen, Helen Maria; Laugerud, Solveig & Hennum, Ragnhild Helene (2021). Evidently Rape - Medisinsk, legal og allmenn forståelse av fysiske bevis i voldtektssaker. Bevis.  ISSN 0803-3544.  (1), s 29- 32
 • Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten; Larsen, Arne Martin; Mathiassen Retterås, Rønnaug; Mortensen, Jørn; Nordbø, Dag; Olsen, Mariann; Reichert, Frank; Sandberg, Anita & Ugland, Ingunn (2019). Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). Vis sammendrag
 • Hennum, Ragnhild Helene (2013). Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn - spiller strafferetten en rolle?, I: Kerstin Nordlöf (red.),  Argumentation i nordisk straffrätt.  Norstedts Juridik AB.  ISBN 978-91-39-11296-9.  Kapittel 5.  s 69 - 84
 • Jordal, Per J.; Elden, John Christian; Hennum, Ragnhild Helene; Leikvik, Helge; Nielsen, Stina Sveier; Norden, Dag Bugge; Rehman, Eitya; Ryan, Inge; Røkke, Mona & Strandbakken, Asbjørn (2011). Juryutvalget NOU - Norges offentlige utredninger 2011: 13.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Adferd og personlig ansvar.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Forskning på rettsapparatet.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009, 06. april). Intervju: – Foreldelse er et stort problem.  Vårt Land.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009, 18. august). Intervju: Det er mulig å sette Mulla Krekar i forvaring ved å endre norsk lov. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2009, 27. mai). Intervju: Hva er rett og galt? Professor Ragnhild Hennum om den nye straffeloven i "Sånn er livet". [Radio].  NRK P2.
 • Hennum, Ragnhild Helene & Aas-Hansen, Astri (2009). Kriminalpolitisk seminar: Økte straffer for voldtekt og kvinnemishandling.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Bostad, Inga & Jorde, Doris (2009). Et livslangt universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Jorde, Doris & Bostad, Inga (2009). Et engasjert Universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). "Grovt uaktsom voldtekt" Bilag 3 i Madeleine Leijonhufvud "Samtyckesutredningen. Lagskydd för den sexuella integriteten".
 • Hennum, Ragnhild Helene (2008). Straffeloven § 222- bestemmelsen om tvangsekteskap Kapittel i IMDI-rapport 6- 2008.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2007). Vold og trakkasering.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Kriminalisering av onde hensikter. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (2), s 97- 100
 • Hennum, Ragnhild Helene (2006). Vil en grooming-bestemmelse fungere i Norge?.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2005). Bokanmeldelse av: Aina Mee Ertzeid: Hevn og straff : studier av hevnens strafferettslige legitimitet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  33(1)
 • Hennum, Ragnhild Helene (2005). Richard B. Felson: Violence & gender reexamined. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  92(3) . doi: IsamarbeidmedRachelPaul
 • Hennum, Ragnhild Helene (2004). Seksuelle overgrep mot barn : omfang og rettsapparatets behandling.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2004). Seksuelle overgrep mot barn: omfang og rettsapparatets behandling Redd barnaa rapportserie 2004: 5.
 • Hennum, Ragnhild Helene (2003). Straffens utmåling. Samfunnsviteren.  ISSN 0805-7206.  (3), s 15- 18
 • Strandbakken, Asbjørn; Larsson, Paul & Hennum, Ragnhild (2002). Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (1), s 53- 58
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). Domstolenes utmåling av straff - en undersøkelse av rettspraksis. Vis sammendrag
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). "Kriminalitetsbildet i Norge i dag. Hvilke fanger har vi - hvilke fanger får vi?".
 • Hennum, Ragnhild Helene (2002). Ole Brink (red.): Voldtægtsofre. Håndbog for fagpersoner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  89(1)
 • Hennum, Ragnhild Helene & Paul, Rachel (2002). Elizabeth M. Schneider: Battered Women an Feminist Lawmaking. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  89(2)
 • Hennum, Ragnhild Helene (2001). Bokanmeldelse av: Martin Skaug Halsos:"§213 i almindelig borgerlig straffelov av 1902. Homoseksualitet i Norge og rettslige reaksjoner mot den fra slutten av 1800-tallet til 1972". K-serien nr. 1/2001. Avdeling for kriminologi, Oslo 2001. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 90- 92
 • Hennum, Ragnhild Helene (2001). Homomeldingen. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (2), s 26- 29
 • Hennum, Ragnhild Helene & Paul, Rachel (2000). Lovgivning mot tvangsekteskap og bigami. Vis sammendrag
 • Hennum, Ragnhild Helene (1999). Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn Avhandling for graden dr.philos.
 • Bakketeig, Elisiv & Hennum, Ragnhild Helene (1999). Mistenkte overgripere belyst med et empirisk materiale. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:23 - Sist endret 30. jan. 2020 14:07

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter