English version of this page

Regulering av kraftmarkedet

Prosjektet omfatter alle rettsspørsmål som oppstår i tilknytning til kraftsektoren – fra regulering av utbyggingsprosjekter og kraftproduksjon til overføring, omsetning og bruk av elektrisitet. Det innebærer at forskningstemaene omfatter både offentligrettslige, privatrettslige, EU- og EØS-rettslige samt mer internasjonalt rettede problemstillinger.

 

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Kraftmarkedet har vært gjenstand for betydelig regelverksutvikling de siste tiårene. De regulatoriske utfordringene som oppstår ved tilretteleggingen av et samfunnsmessig rasjonelt kraftmarked som ivaretar hensynene til forsyningssikkerhet og miljøet – i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv – danner er viktig bakteppe for prosjektet.

Fra oppstarten i 2001 fokuserte prosjektet på omorganiseringen av kraftmarkedet som følge av omleggingen til markedsbasert kraftomsetning i Norge. Etter hvert som EU-lovgivningen om etablering av det indre elektrisitetsmarked har skutt fart, har prosjektet også i stadig større utstrekning fokusert på EU- og EØS-rettslige problemstillinger.

Mål

Prosjektets hovedmål er så langt det er mulig å analysere de juridiske problemstillingene som oppstår i kraftsektoren i lys av den stadige regelverksutviklingen, både på nasjonalt og EU-/EØS-rettslig plan. Gjennom dette arbeidet er det et mål å sikre et godt fagmiljø med høy juridisk kompetanse som gjennom forskning kan bidra til forståelsen av og utviklingen av energiretten.

Resultater

Det er skrevet fem doktoravhandlinger i tilknytning til prosjektet:

  • Investing in EU energy security - Exploring the regulatory approach to tomorrow´s electricity production av Henrik Bjørnebye
  • Independent Power Projects in Developing Countries: Legal Investment Protection and Consequences for Development av Henrik Inadomi
  • Om informasjonsplikt og markedsatferd i det finansielle kraftmarkedet av Odd-Harald B. Wasenden
  • Det indre transportmarkedet av Anne-Karin Nesdam
  • Promoting sustainable energy by market-based instruments: design and trading rules for renewable energy and energy efficiency certificates av Catherine Banet

Stipendiat Erlend M Leonhardsen arbeider for tiden med ph.d.-avhandlingen Liberalizing the Structures of Regulatory Authority: Multilevel Governance in the European Energy Sector

Foruten ph.d.-avhandlinger er det skrevet en lang rekke vit.ass.-avhandlinger i tilknytning til prosjektet. Som hovedregel vil det til enhver tid være to vit.ass.-prosjekter under utarbeidelse. Endelig produseres det jevnlig artikler mv i tilknytning til prosjektet.

Delprosjekt

Felles interesser, identiske midler? Fornybar energi fremmet som et miljømål. Forsker Thea Sveen.

Finansiering

Prosjektet finansieres med en årlig bevilgning fra Olje- og energidepartementet via Norges Forskningsråd. Prosjektet er foreløpig innvilget støtte frem til 2019. Energi Norge finansierer en stilling for vitenskapelig assistent.

Samarbeid

Prosjektet har samarbeid og kontakt med forskere fra andre universiteter så vel som fagpersoner fra andre fagmiljøer, herunder

  • University of Groningen, Groningen Centre of Energy Law. Prosjektet utveksler erfaringer gjennom samarbeid om arrangement av felles årlig energirettsseminar i Noordwijk samt utgivelse av årlig Energy Law Report i tilknytning til seminaret.
  • University of Eastern Finland
  • KU Leuven
  • Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat.
Emneord: Energirett, Forvaltningsrett, kraftmarkedet
Publisert 29. nov. 2012 14:52 - Sist endret 31. okt. 2017 11:37