English version of this page

Regulering av kraftmarkedet

Prosjektet omfatter alle rettsspørsmål som oppstår i tilknytning til kraftsektoren – fra regulering av utbyggingsprosjekter og kraftproduksjon til overføring, omsetning og bruk av elektrisitet. Det innebærer at forskningstemaene omfatter både offentligrettslige, privatrettslige, EU- og EØS-rettslige samt mer internasjonalt rettede problemstillinger.

 

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Kraftmarkedet har vært gjenstand for betydelig regelverksutvikling de siste tiårene. De regulatoriske utfordringene som oppstår ved tilretteleggingen av et samfunnsmessig rasjonelt kraftmarked som ivaretar hensynene til forsyningssikkerhet og miljøet – i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv – danner er viktig bakteppe for prosjektet.

Fra oppstarten i 2001 fokuserte prosjektet på omorganiseringen av kraftmarkedet som følge av omleggingen til markedsbasert kraftomsetning i Norge. Etter hvert som EU-lovgivningen om etablering av det indre elektrisitetsmarked har skutt fart, har prosjektet også i stadig større utstrekning fokusert på EU- og EØS-rettslige problemstillinger.

Mål

Kraftmarkedsprosjektet har til formål å fremme juridisk forskning som bidrar til å tilrettelegge for en samfunnsmessig rasjonell kraftsektor som ivaretar hensynene til miljø og forsyningssikkerhet. Prosjektet tar utgangspunkt i nasjonale og nordiske utfordringer som oppstår i hele ressurskjeden, fra utbygging av kraftanlegg til bruk av elektrisitet.

 

Det overordnede temaet for prosjektet er samspillet mellom energiomstilling og juridiske rammevilkår. I et nasjonalt og nordisk perspektiv er det sentralt å analysere hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dagens energi- og miljølovgivning, konsesjonsregimer og kontraktstrukturer for utbygging, produksjon, overføring og bruk av elektrisitet. Etableringen av et felleseuropeisk energimarked og målsettingen om opprettelse av en energiunion innebærer at EU- og EØS-energiretten og dens betydning for utforming av nasjonal energipolitikk og energirett står sentralt i prosjektet. I denne sammenhengen er det også relevant å foreta komparative studier av hvordan de regulatoriske utfordringene er løst i forskjellige sammenlignbare land og regioner.

Resultater

Det er skrevet fem doktoravhandlinger i tilknytning til prosjektet:

  • Investing in EU energy security - Exploring the regulatory approach to tomorrow´s electricity production av Henrik Bjørnebye
  • Independent Power Projects in Developing Countries: Legal Investment Protection and Consequences for Development av Henrik Inadomi
  • Om informasjonsplikt og markedsatferd i det finansielle kraftmarkedet av Odd-Harald B. Wasenden
  • Det indre transportmarkedet av Anne-Karin Nesdam
  • Promoting sustainable energy by market-based instruments: design and trading rules for renewable energy and energy efficiency certificates av Catherine Banet

Foruten ph.d.-avhandlinger er det skrevet en lang rekke vit.ass.-avhandlinger i tilknytning til prosjektet. Som hovedregel vil det til enhver tid være to vit.ass.-prosjekter under utarbeidelse. Endelig produseres det jevnlig artikler mv i tilknytning til prosjektet.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet er innvilget støtte ut 2020. Energi Norge finansierer en stilling for vitenskapelig assistent.

Samarbeid

Prosjektet har samarbeid og kontakt med forskere fra andre universiteter så vel som fagpersoner fra andre fagmiljøer, herunder

  • University of Groningen, Groningen Centre of Energy Law. Prosjektet utveksler erfaringer gjennom samarbeid om arrangement av felles årlig energirettsseminar i Noordwijk samt utgivelse av årlig Energy Law Report i tilknytning til seminaret.
  • University of Eastern Finland
  • KU Leuven
  • Florence School of Regulation, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute
  • Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat.
Emneord: Energirett, Forvaltningsrett, kraftmarkedet
Publisert 29. nov. 2012 14:52 - Sist endret 5. sep. 2022 15:31

Kontakt

Professor Catherine Banet