Ny bok: Utmark i endring

Utmark i endring er redigert av Frode Flemsæter, seniorforskar ved Ruralis og fyrsteamanuensis ved NTNU, og Bjørn Egil Flø, seniorforskar ved NIBIO.

Kapittelforfattarar: Tor Arnesen, Katrina M. Brown, Svein Morten Eilertsen, Knut Fageraas, Katrine Broch Hauge, Bernt Johansen, Stine Kvamme, Jan Åge Riseth, May Thorseth, Odd Inge Vistad, Jørund Aasetre

  Om boka

  Bidragsytarane i boka kjem frå ulike fagfelt som geografi, sosiologi, jus, økonomi og filosofi – og gjev med dette ulike perspektiv på endringane i utmarka.  Samla gir Utmark i endring eit vesentleg bidrag til utmarskforskinga, og kan fungere som eit diskusjonsgrunnlag for dei utfordringane som næringar, brukarar og forvaltarar av utmarka står overfor.

  Utmark i endring er tankevekkande lesing for alle med interesse for bruk og forvalting av utmarka. Dette kan vere studentar, forskarar, næringsaktørar eller forvaltarar av utmarka. Med eit interessant og samfunnsaktuelt innhald er boka òg høgaktuell for den jamne samfunnsengasjerte borgar. 

  Det er i ferd med å skje store endringar i den norske utmarka. Hyttebygging, rovdyr, beiting og aukande konfliktnivå mellom tradisjonelle og nye brukarar fører til heftige debattar om bruken av utmarka og utmarksressursane. I boka Utmark i endring gjev nokre av landets fremste samfunnsforskarar innanfor feltet utmark ei innføring i viktige endringar, og innspel til korleis ein kan bringe debattane rundt framtida til utmarka vidare.

  Bruk av utmark har alltid vore viktig for oss nordmenn. Her kan fritidsbustadar, vindkraftutbygging, gruvedrift og friluftsliv skape livskvalitet og arbeidsplassar. Samstundes utfordrar bruken både naturverdiar, kulturverdiar og tradisjonell utmarksbruk som sau- og reinbeite.

  Arealpresset i utmarka er veksande og kan føre til fleire interessekonfliktar: 

  • Kan beitenæringane overleve areal- og rovdyrpress?
  • Kor mange fleire fritidsbustader toler utmarka?
  • Kvar går grensa for tilrettelegging i friluftslivet?
  • Kva for del av utmarkshistoria er det vi verdset?

  Bakgrunn for førsteamanuensis Katrine Broch Hauge sitt kapittel i den nye boka Utmark i endring, er klimautfordringa som stadig aktualiserer utbygging av fornybar energi i norsk utmark.
  Eit overordna synspunkt er dessutan at det er vanskeleg å laga ein føreseieleg rettssituasjon for brukar- og miljøinteresser i utmarka med slike vide opne fullmaktsheimlar som er i bruk på området, når ein samtidig manglar overordna styringsverktøy som synleggjer kva avvegingar som skal skje innanfor desse rammene.

  Boka vert lansert på Lilleraturhuset i Trondheim onsdag 1. desember 2021 kl. 09:00–11:00, arrangementet vert strøyma her Boklansering: "Utmark i endring" - YouTube

  Emneord: Utmark, Klima, Energi Av Camilla Arnøy
  Publisert 26. nov. 2021 15:33 - Sist endret 26. nov. 2021 15:42