2020

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

”Sjørett” gir en fremstilling av hovedprinsippene i sjøretten, med hovedfokus på den privatrettslige sjøretten, sier forfatterne Thor Falkanger og Hans Jacob Bull.

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

This volume includes chapters on “EU Energy and Climate Law – Policy and Jurisprudence”, “Energy and Climate Treaty Developments”, “Energy Infrastructure Developments: Offshore Electricity Systems and Network Investments”, “Heat Supply Legislation in the EU” and “Security of Energy Supply and Safety”.

 

Editors: Martha M. Roggenkamp, Catherine Banet

Sist endret 21. des. 2020 10:36 av Camilla Arnøy

En analyse av politikk og regelverk i Europa.

Redaktører: Eléonore Maitre-Ekern, Carl Dalhammar og Hans Christian Bugge.

Med kapitler av: Beate Sjåfjell, Erling Eide og Nertila Kuraj.

(Originaltittel: Preventing Environmental Damage from Products. An analysis of the Policy and Regulatory Frameworks in Europe).

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Mikaela Björkholms bok tar for seg hvilket handlingsrom EU-statene har innenfor sjøarbeidsretten, sett i lys av EU-traktatens bestemmelser om fri bevegelse.

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Vareforsikring har lenge vært et noe forsømt område i norsk rettsforskning. Derfor er det gledelig å ønske velkommen en moderne fremstilling i faget, skrevet av to av professorene ved Nordisk Institutt for sjørett, Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull. 

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

I en ny bok argumenterer 34 forskere for at vi må utvikle nye rettsregler for å ivareta natur og miljø. Boken er et resultat av konferansen Rule of law for Nature, arrangert av Forskergruppe i naturressursrett i mai 2012.

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

 

”Sjørett” gjev ei framstilling av hovudprinsippa i sjøretten, med hovudfokus på den privatrettslege sjøretten. Han tek utgangspunkt i den fellesnordiske sjølova, som igjen byggjer på sentrale sjørettslege konvensjonar. I tillegg legg boka vekt på dei mange standardkontraktane som finst på området.

Sist endret 16. mars 2022 10:05 av Solveig Brennsæter

Boken  handler om statlige kontraktsforpliktelser i internasjonal voldgift og undersøker hvordan kontraktskrav mot stater behandles i to parallelle voldgiftsprosesser. 

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Erstatning ses i lys av formål og hensyn til økonomisk effektivitet, derfor har boka  både et rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv, forklarer professor Trine-Lise Wilhelmsen.  

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Boken behandler noen av de mest grunnleggende risikospørsmålene i kontrakter om rigg- og fartøystjenester i offshorevirksomhet, særlig har den et fokus på bakgrunnsretten knyttet til disse spørsmålene.

Sist endret 5. jan. 2022 16:46 av Camilla Arnøy

Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Trine-Lise Wilhelmsen ; Birgitte Hagland

Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett
Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Avdeling for petroleumsrett har lansert boka Petroleumsloven på 912 sider med oppdaterte kommentarer. Den forrige utgaven beskrev en helt annen virkelighet innen petroleumsnæringa. 

Sist endret 21. des. 2020 10:35 av Camilla Arnøy

This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries, and gives a broad introduction to a modern and updated maritime law system.This book is based on the Norwegian book "Sjørett" (8th ed., Oslo 2016), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law.

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries. It  is based on the Norwegian book "Sjørett" (7th ed. 2010), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law.

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs.

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Hvilke plikter har ulike aktører etter loven? Hvilke tiltak kan tilsynsmyndigheten iverksette når et skip ikke oppfyller regelverket? Hvilke handlinger eller unnlatelser kan straffes?

Sist endret 8. nov. 2011 15:39 av kirstaar@uio.no
Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

I Kluwers International Encyclopedia of Laws har også norsk sjø- og transportrett fått sitt bind.

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Boken tar opp risikofordelingen mellom transportøren og vareeieren ved transport av gods gjennom en norsk havn i rettslig og økonomisk belysning.

Sist endret 18. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Forsinkelse i havn omhandler de spørsmål som oppstår når skip som er befraktet for en bestemt reise forsinkes i forbindelse med lasting eller lossing.