Skipsarbeidsloven - med kommentarer

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs.

Illustrasjon: Fagbokforlaget.

Viktige elementer fra sjømannsloven er videreført, samtidig som løsningene langt på vei er de samme som i arbeidsmiljøloven. Boken bygger på forarbeidene, på relevant rettspraksis fra sjømannsloven og arbeidsmiljøloven og på det internasjonale regelverket i Maritime Labour Convention (MLC).

Om forfatterne

Terje Hernes Pettersen er advokat i Sjømannsorganisasjonene og tidligere underdirektør i Nærings- og Fiskeridepartementet. Han var medlem av Skipsarbeidslovutvalget og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelse av lovproposisjonen.

Roald M. Engeness er ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett og tidligere advokat, med praksis fra bl.a. skipsarbeidsretten. Han var medlem i Skipsarbeidslovutvalget og hadde et medansvar i departementet for lovproposisjonen.

Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Han var leder av Skipsarbeidslovutvalget.

Marianne Jenum Hotvedt er stipendiat ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo og var tidligere ansatt i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var sekretær i Skipsarbeidslovutvalget.

Boken

Skipsarbeidsloven. Med kommentarer.
Av Pettersen, Terje Hernes, Roald M. Engeness, Hans Jacob Bull og Marianne Jenum Hotvedt.

Fagbokforlaget 2014

ISBN 978-82-450-1539-3   989 kr  680 sider

Boken kan bestilles via Fagbokforlaget

Publisert 18. sep. 2014 15:26 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35