Skipssikkerhetsloven – med kommentarer

Hvilke plikter har ulike aktører etter loven? Hvilke tiltak kan tilsynsmyndigheten iverksette når et skip ikke oppfyller regelverket? Hvilke handlinger eller unnlatelser kan straffes?

Skipssikkerhetsloven - med kommentarer. Foto: Fagbokforlaget.

Dette er problemstillinger som blir belyst i kommentarverket på over 900 sider, skrevet av seniorrådgiver Terje Hernes Pettersen i Nærings- og handelsdepartementet og professor Hans Jacob Bull ved Nordisk institutt for sjørett. Begge var medlemmer av Skipssikkerhetslovutvalget, og Hernes Pettersen hadde dessuten et hovedansvar for departementets arbeid med lovproposisjonen.

Da boka ble lansert, ble forfatternes bakgrunn fra forvaltning og forskning framhevet som en kvalitet av flere. 
–Et mesterverk vi alle kan være stolte av, sa ekspedisjonssjef Ida Skard fra Nærings- og handelsdepartementet.
 

Boka tar utgangspunkt i de omfattende forarbeidene, men foretar også en grundig gjennomgang av det internasjonale regelverket loven bygger på. Siden loven er en rammelov, har dessuten de ca. 100 forskriftene som er hjemlet i loven fått en bred plass i fremstillinga.
 

Les mer om forfatterne og innholdet (pdf 889 kB)

Nyttig for aktørene innen skipsfart 

En rekke instanser vil ha nytte av dette kommentarverket: Advokater, rederier, skipsverft, forsikringsselskaper, relevante departementer, tilsyn og direktorater, domstoler, universiteter og høyskoler, politi- og påtalemyndighet, organisasjoner for partene i arbeidslivet, NGO’er og klassifikasjonsselskaper.
 

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen kommenterte utgivelsen slik:
-En begivenhet for de som arbeider med dette. Sjøfartsdirektoratet vil være en av de beste kundene.

Terje Hernes Pettersen og Hans Jacob Bull: 
SKIPSSIKKERHETSLOVEN - med kommentarer
ISBN 978-82-450-0583-7   1 278 kr   925 sider   Fagbokforlaget 2010

Se også        

Terje Hernes Pettersen og Hans Jacob Bull:  SKIPSSIKKERHETSLOVEN - med kommentarer.

Les om boka og bestill via forlagets nettside

Boka kan også kjøpes i bokhandel.

Emneord: Skipssikkerhet Av Kirsti Aarseth - nettredaktør ved NIFS
Publisert 22. nov. 2010 11:54 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35