Innkalling til LAMU-møte 3/2020

Møtet denne gangen gjennomføres i møterom 7227 som er i 7. etasje i Domus Juridica. Vi legger opp til at alle kan møtes fysisk til møtet, og derfor et større møterom. 


Sak 4/2020 Godkjenning av dagsorden

Sak 5/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 5. juni 2020
Utkast til protokoll.

Sak 6/2020 Status HMS-arbeidet ved enheten
Muntlig orientering / aktuelt fra 
- alle verneombudene
- læringsmiljøkontakt
- HMSB-koordinator Kari (stikkord er brannvern og opplæring etasjekontakter, førstehjelpskurs, kurs i bruk av hjertestarter, dialogmøte med EAs ledelse)

Sak 7/2020 Situasjonen rundt Korona
Muntlig orientering fra assisterende fakultetsdirektør

Sak 8/2020 Status bygninger
Assisternede fakultetsdirektør orienterer.

Sak 9/2020 Tilrettelegging for ansatte og studenter

Sak 10/2020 Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse ARK ved fakultetet
Assisterende fakultetsdirektør orienterer.

Sak 11/2020 Vernerunder høsten 2020 -  i alle bygg / på alle enheter.
Det skal gjennomføres årlige vernerunder.
Prosedyre for gjennomføring av vernerunder ved UiO.

Sjekkliste benyttet 2018 (og 2019). Skal vi foreta noen endringer i sjekklisten?
Hva skal hovedfokuset være i årets vernerunde?


Sak 12/2020 Valg av verneombud for perioden 2021 - 2022 - på alle enheter

Valg skal gjennomføres på alle enheter høsten 2020. Valgene skal være gjennomført innen 1. desember 2020. Valgene gjennomføres lokalt på instituttene. HMSB-koordinator initierer valget i Fakultetsadministrasjonen. 
Oversikt over verneombudene 2019-2020

Prosedyre for valg av verneombud og varaverneombud ved UiO

Notat vedr rollefordeling mellom verneombud og tillitsvalgte i tjenestemannsorganisasjonene

Sak 13/2020 Handlingsplan for LAMU for perioden 2021-2022

Det skal utarbeides ny handlingsplan for perioden 2021-2022. Den eksisterende planen gjennomgås, og vi ser om det er noe vi skal videreføre og om det er noen nye punkter som må med i ny plan. 
Gjeldende handlingsplan for perioden 2019-2020.


Sak 14/2020 HMS-avvik
HMSB-koordinator orienterer.
 

Sak 15/2020 Orienteringssaker (kun skriftlig, gjennomgås ikke i møtet)

a) referat fra møter i sentralt arbeidsmiljøutvalg
- møte 25. mai 2020 
- møte 2. mars 2020

 

b) Reviderte varslingsrutiner ved UiO
- de reviderte rutinene
- notat til AMU som beskriver bakgrunnen for revideringen og hva som er endringene 
 

 

Publisert 6. feb. 2020 11:15 - Sist endret 22. sep. 2020 10:04