Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Utvalget følger opp ansatte og studenters sikkerhet, helse og velferd, og deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet ved fakultetet. LAMU diskuterer og gir råd i omstillings- og flytteprosesser, og behandler også skade- og ulykkesmeldinger.

Representerer alle parter

I LAMU er både arbeidsgiver, arbeidstakerne og studentene representert. Representantene for arbeidsgiver oppnevnes av fakultetsdirektøren, og studentrepresentantene av Juridisk studentutvalg.  Arbeidstakerne representeres av verneombudene.

Det finnes et verneombud på hvert institutt og et i fakultetsadministrasjonen, som velges av og blant de ansatte. I tillegg er det også et lokalt Hovedverneombud for hele fakultetet.

LAMU behandler saker både på eget initiativ og etter innspill fra verneombud eller studenter. Utvalget kan kontaktes gjennom fakultetets HMS- og beredskapskoordinator Kari Hegerstrøm.


Møter i LAMU (sakslister og protokoller)

LAMUs medlemmer i 2018

LAMUs handlingsplan 2017-2018 med kommentarer og oppdateringer (pdf)

LAMUs mandat (hentet fra fakultetets styrings- og administrasjonsreglementet)

Publisert 8. nov. 2017 12:48 - Sist endret 23. mai 2018 11:03